Make your own free website on Tripod.com

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2000.

4. Sz.

 

 

 

Tisztelt Isaszegi Állampolgárok!

 

 

A karácsonyi ünnepek és a harmadik évezred közeledtén minden isaszegi polgárnak tiszta, szép ünnepet és áldásos új esztendőt kívánok.

A karácsony, Jézus Krisztus születésnapja sorsdöntő számunkra. Az adventi és karácsonyi gyertyagyújtás szimbolizálja a fényt, a világosságot, a melegséget.

A láng lobbanása az életet jelenti. Sok évvel ezelőtt írta Nyíri Tamás teológusprofesszor

" A jászol előtt sok minden eldől. Sokkal több, mint amennyire gondolnánk. A karácsony nem idill, a karácsony sorsdöntő minden egyes emberre nézve. Megjelent üdvözítőnk jósága és emberszeretete. Isten ember lett, de nem csak azért, hogy az ember Isten lehessen - ezt meg kell előznie valami másnak : Isten ember lett, hogy az ember megmaradhasson embernek. "

A fenti nemes gondolatok akkor válhatnak valóra, ha életünkben nem a gyűlölködés, bosszúvágy, a hazugság és az igazságtalanság lesz az erősebb, hanem a tiszta emberség, a megértés, a segítőkészség és a szeretet.

A harmadik évezred hajnalán nagy szükség van arra, hogy békében élhessünk önmagunkkal és embertársainkkal. Ez mindenkitől nagy felelősségtudatot követel, mert a jelen teremti meg a jövő erényeit.

Ha ennek tudatában vagyunk és a kirekesztő gondolkodás intolerancia helyett a párbeszéd, a segítőkészség jellemzi mindennapjainkat, akkor

sokat tehetünk az erkölcsi alapokon nyugvó jövő építéséért.  Az új évezred küszöbére érve, a

 

 

legnagyobb kihívás előttünk, hogy össze tudunk-e fogni az előttünk álló feladatok megvalósításáért, az igazi erkölcsi értékek megerősítéséért, a magyar nemzeti értékek ápolásáért és fejlesztéséért, a szebb és emberhez méltóbb jövőért. Ezért azt kívánom az új esztendőre, hogy mindnyájan bővelkedjünk szeretetben, biztonságban, reményben, hitben és igazságosságban. Segítsük a jövőben is az elesetteket, az időseket, a rászorulókat, a csüggedőket. Ne engedjük, hogy környezetünket sokszor ellepő szenny beárnyékolja a lélek tisztaságát. Nem kell egymásban ellenséget látni, ha bizonyos kérdésekben eltérőek is a vélemények. 

Kérem, hogy 2001-ben is segítsék, támogassák az önkormányzat munkáját. Egyben megköszönöm Önöknek képviselő társaim nevében is az együttműködésüket, segítségüket, melyet terveink megvalósításához nyújtottak.

Csak akkor leszünk eredményesek a következő években és évtizedekben, ha közösen dolgozunk lakóhelyünkért és hazánkért. Úgy ahogy azt Deák Ferenc megfogalmazta: "A társadalom és politikai életben nem a nagy szavak, a közért fáradozók lejáratása, hanem a becsületes érdek a legfőbb irányadó."

Ebben az évben ünnepeltük országos és helyi szinten a keresztény magyar államiságunk 1000. évfordulóját.

Úgy ítéljük meg, hogy Isaszegen is méltó módon emlékeztünk meg e jeles évfordulóról. Olyan programokat sikerült megvalósítani, amelyekkel községünkben is hozzájárultunk kultúránk, magyarságunk és hazaszeretetünk elmélyítéséhez.

Meg kell becsülnünk és tovább kell erősítenünk 1000 éves történelmünk igazi értékeit a XXI. században is.

Nem tudja senki előre, hogy mit hoz a jövő, az új évezred. Azt azonban tudjuk, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek is ismernie

kell múltunkat, a magyarság történelmét, nemzeti

kultúránkat.

Tudniuk kell, hogy Szent István a kereszténység felvételével és a Szent Koronával vezette el népünket Európa nagy múltú államai közé. Nemzeti önbecsülésünk fontos része lesz a következő században is, értékeink beépítése a mindennapok életébe, emlékezés múltunkra, kultúránkra.

 

Tisztelt Állampolgárok!

Az új évezred hajnalán áldott ünnepeket, jó erőt és egészséget kívánok Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében.

                                  

                                   Dr. Tóthné Pacs Vera

                                   polgármester

 

2000. szeptember 11-i Képviselő-testületi ülésén hozott határozatok:

 

- A Képviselő-testület - A Pénzügyi - Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - a Damjanich János Általános Iskola kisegítő iskolájánál a magas gyereklétszámot figyelembe véve engedélyezi, hogy a jelenlegi három csoport egy csoporttal bővüljön és egy csoport oktatása délutános műszakban történjék. A testület az intézményben lévő üres álláshely terhére engedélyezi  - kizárólag erre a célra - túlóra felhasználását.

- Isaszeg Sportjáért Alapítvány, Isaszeg Egészségügyéért és Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítványok beszámolóját elfogadta a testület és az alapítványok kuratóriumi tagjainak köszönetét fejezte ki.

- A Képviselő-testület a Balsőmajori u. feletti az előzetes tervekben parcellázásra kijelölt területeket a résztulajdonosoktól 700.- Ft/m2-es áron megvásárolja, a vételárat 2000. december 31-ig fizeti ki a tulajdonosoknak. A testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.

- A Képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért az M0-s körgyűrű KHVM.

nyomvonalterv szerinti - Pécel- Rákoscsaba - közötti megvalósulásával.

A testület egyetért az M0-s körgyűrű KHVM. nyomvonalterv szerinti, keleti szakaszának mielőbbi kiépítésére lakossági aláírás gyűjtésével, mivel a település főútjának forgalma már elviselhetetlen.

Az aláírások gyűjtésére vonatkozó szöveg megfogalmazására felkéri Pénzes János képviselőt.

Az összegyűjtött aláírásokat Gémesi György képviselő urat felkérve, elküldtük az illetékes miniszter úrhoz.

Bízunk benne, hogy kezdeményezésünk eredményes lesz.

 

 

2000. október 9-én hozott önkormányzati határozatokról

 

- A Képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális, a Pénzügyi - Gazdálkodási, a Jubileumi és a TK. Bizottságok javaslatát elfogadva:

- pályázatot nyújt be millenniumi emlékoszlop és azon turul madár megvalósítására.

A testület a 2001. évi költségvetésében a pályázathoz - amennyiben szükséges - az önrészként vállalja.

- A Képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslata alapján - elfogadja a szakközépiskola tömb tervezési programjavaslatát, mely tartalmazza a kollégium, szolgálati lakások, sportlétesítmények és lehetőség szerint általános iskola és óvoda létesítését is.

- A Klapka György Általános Iskola beszámolóját tevékenységéről az önkormányzat elfogadja. A testület köszönetét fejezi ki az intézmény vezetésének és valamennyi dolgozójának az intézményben folyó munkáért.

- A Képviselő-testület az Isaszegi Horgász Egyesülettel az Isaszegi Tőzeg tavak halászati jogára készült szerződést a módosítással együtt elfogadja.

- A Képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslatát elfogadva - szükségesnek tartja, hogy Pest Megye Területrendezési tervében legyen feltüntetve Isaszegen az iparterület, a turizmus, az oktatási központ és a melegvíz felhozatala.

- A Római Katolikus Egyháznak havi 3.000.- Ft támogatást ad a templom toronyóra megvilágításához, 2000. szeptember 1-től. visszamenőleg.

   2000. november 13-i Képviselő-testületi ülésről:

 

- a Képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki Mázik Józsefnének és rajta keresztül a Nyugdíjas Klub Vezetőségének és mindazoknak, akik anyagilag és erkölcsileg támogatták a Sportcsarnokban 2000. október 14-én megrendezésre kerülő Idősek Világnapját.

- a Képviselő-testület tisztelettel megköszöni Roznik Lászlónak és a Sápi utca lakóinak faültetési akcióját.

- a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Rákóczi utca parkosításáért Pénzes Jánosnak az " Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért " Közalapítvány kuratóriumi elnökének és a kuratórium valamennyi tagjának, akik munkájukkal hozzájárultak a község szépítéséhez.

Szemet gyönyörködtető, esztétikus, példaértékű lett a Rákóczi utca parkosított része.

- a Képviselő-testület a bölcsőde beszámolóját működéséről elfogadta és köszönetét fejezi ki Bálint Lászlónénak és a bölcsőde minden dolgozójának áldozatos, gyermekszerető tevékenységükért.

- a 2000. évi pénzügyi terv háromnegyedévi beszámolóját a kiegészítésekkel együtt a testület elfogadta.

- a testület pályázatot nyújt be a Széchenyi - Templom utcák aszfaltozására, minimum 15 millió Ft elnyerésére. A testület a pályázathoz szükséges mintegy 50 millió Ft-os önrészt a 2001. évi költségvetésben hitelfelvétellel biztosítja.

- a testület a 2001. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadta.

- a testület a TK. Bizottság javaslatát elfogadva az átdolgozott településfejlesztési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadta.

- a testület november 27.-én 18.00 órától a Dózsa György Művelődési Otthonban közmeghallgatást tart.

- a testület a szentgyörgypusztai lakosok kommunális adó csökkentés iránti kérelmét elutasítja. A testület a kommunális adóról szóló rendeletét nem módosítja.

 

Isaszeg Nagyközség Képviselő-testületének 2000. december 11-i üléséről

 

- A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót, a Szervezési és Működési Szabályzatot. A testület az előterjesztés szerint jóváhagyja az intézet szakmai programját.

- Elfogadásra került a Közoktatási Működtetési és Fejlesztési Terv.

- Jóváhagyták 2001. kiemelt rendezvényeit.

- A Képviselő-testület február 1-től a felnőtt lakosság háziorvosainak rendelés és ügyeleti idejét az alábbiakban állapítja meg:

 

Hétfőtől péntekig:

 

1/2 8-tól 1/2 12 óráig rendelés a rendelőben;

1/2 12 órától délután 1/2 4 óráig területi rendelés, a betegek otthoni ellátása;

este  1/2 4 órától egy orvos tart ügyeletet másnap reggel 1/2 8 óráig;    

ezen belül délután 1/2 5 órától  1/2 6 óráig az  ügyeletes orvos tart rendelést; Hétvégén szombaton és vasárnap, valamint munkaszüneti napokon az eddigi szokásos ügyelet működik.

- A Képviselő-testület Szilágyi György  vállalkozó Isaszeg, Ady E. u. 9. sz. alatti lakossal 2001. december 31-ig köt szerződést a szeméttelepen gépi karbantartásra, havi 200.000.- azaz kettőszáz ezer forintra, a negyedéves díját 150.000.- azaz egyszázötven ezer forintban állapította meg. A vállalkozó köteles a szemét takarásához takaró földről gondoskodni.

- A testület meghosszabbította a szemétszállítási szerződést Kanalas Lajos Isaszeg, Benkovics utca 8. és Kanalas István Isaszeg, Május 1. u. 19. sz. alatti vállalkozókkal 2001. december 31-ig. A havidíjat 200-200.000.- azaz kettő-kettőszázezer forintra módosítja.

- A szemétgyűjtő konténer szállítási-ürítési díját 2001. január 1-től, konténerenként

5.500.- Ft + Áfa összegre módosítja.

- A testület a Fogyasztói Érdekvédelmi Társulással 2001. évre is javasolja a szerződés megkötését. 

- A Képviselő-testület a gépjárműadóból befolyó, az önkormányzatnál maradó összeget kizárólag új utak építésére fordítja.

- Az ISA PALETTA Bt. részére továbbra is bérbe adja az Isaszeg Rákóczi utca 10. szám alatti garázshelyiséget, raktár céljára, évi 60.000.- Ft + Áfa bérleti díjért.

- Az Isaszeg Rákóczi u. 10. és 14. szám alatti önkormányzati szolgálati lakások felértékelését elfogadta. A testület tudomásul veszi, hogy a 8/1994. számú Önkormányzati rendelet szerinti lelépési díjra jogosultak a lakásról lemondó Dr. Kürti József és Dr. Schwaiger Mária bérlők.

- A Képviselő-testület a Belsőmajori utca feletti területek vételárának kifizetéséhez 30 millió Ft hitelt vesz fel 6 hónap időtartamra az OTP-től.

- 2001. évben is támogatja az Isaszegi Vízmű Kft-t, havi 90.000.- Ft összeggel, hogy a lakossági csatornadíj alacsonyabb maradhasson.

- A testület a víz és a csatorna vagyonnak az Isaszeg Vízmű Kft által fizetendő bérleti díját a 2001. évre 10 %-kal emeli, amihez hozzá jön a 2000-ben megépült zártkerti vízvezeték hálózat utáni 75.000,-Ft+ÁFA bérleti díj.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi- Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján - a csatornára utólagosan rákötők által fizetendő hozzájárulás mértékét a 2001. évre 150.000,-Ft+ÁFA összegben hagyja, azonban egy összegben 60.000,-Ft-ot kell befizetni.

 

 

Rendeletek módosítása

2001. január 1-én lépnek hatályba.

 

- 23/2000. sz rendelet a helyi autóbusz-közlekedés menetdíjának megállapításáról, 2001. január 1-től a következő helyi autóbusz díjakat kell fizetni:

menetjegy ( szakaszjegy ára ) 64.- Ft,

teljesárú bérlet ára 1.580.- Ft + 4.- Ft biztosítás,

tanuló és nyugdíjas bérlet ára:

490.- Ft + 4.- Ft biztosítás.

- 24/2000. rendelet a környezetvédelemről:

lakossági szemétszállítási díj: 250.- Ft/ hó /lakás + Áfa,

- 25/2000. sz. rendelet önkormányzat tulajdonában álló lakások és helységek bérletére vonatkozóan:

összkomfortos lakás esetében - 40.- Ft/m2,

komfortos lakás esetében - 28.- Ft/m2

félkomfortos lakás esetében - 14.- Ft/m2

komfort nélküli lakás esetében 8.- Ft/m2

szükséglakás esetében 5.- Ft/m2

- 26/2000. sz. rendelet a gépjármű adóról:

a gépjármű adó évi mértéke 900.- Ft-ra módosul.

- 27/2000. sz. rendelet az építmény adóról:

jövedelem szerző tevékenység céljára szolgáló építmény adó évi mértéke: 240.- Ft/m2,

pihenésre és mezőgazdasági célokra szolgáló zártkerti építmény adó évi mértéke: 200.- Ft/m2.

- 28/2000. sz. rendelet a költségvetés elfogadásáról:

önkormányzat 2000. évi összes módosított bevétele: 883.175.000.- Ft

önkormányzat 2000. évi összes módosított kiadása:

883.007.000.- Ft

önkormányzat 2000. évi összes módosított tartaléka: 168.000.- Ft.

- 29/2000. sz. rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról:

A testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.

30/2000. sz. rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról:

" Az átmeneti segélyek közül az egyszeri átmeneti

és rendkívüli segély, a tüzelő támogatás és a

gyógyszertámogatás kérelmeknél, valamint a közgyógyellátási igazolvány kérelemnél az 1. számú melléklet III.,  a család vagyona és V.,   lakás fenntartás havi kiadásai részeit nem kell kitölteni.

- 31/2000. sz. rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj:

Isaszeg Nagyközség területén a közületi és a lakossági vízdíj egységesen 120.- Ft/m3 + ÁFA,

valamennyi vízfogyasztó 150.- Ft/ hó + ÁFA alapdíjat fizet.

32/2000. sz. rendelet a csatornadíj megállapításáról:

A lakosság által fizetendő csatornadíj 99.- Ft/m3 + ÁFA,

nem lakossági ( közületi ) csatornadíj 120.- Ft/m3 + ÁFA.

 

A Képviselő-testület a december 11-i üésén árhatósági jogkörénél fogva, meghozta a közőlt rendelet módosításokat.

Alapvető célkitűzése volt a testületnek egyrészt, hogy csak a legszükségesebb mértékben növelje a lakosság terheit, másrészt, hogy a település jövő évi költségvetésének pozíciója se romoljon az idei évhez képest.

Ennek megfelelően a helyi autóbusz-járat menetdíjai, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérleti díjai, az építményadó és ami a legnagyobb tétel a családok költségvetésében a víz és csatornadíj sem emelkedik a várható inflációnál nagyobb mértékben.

Ez az egyes díjaknál 6-10 % közötti emelkedést jelent.

A víz és csatorna díjaknál ez csak úgy volt megvalósítható, hogy a Képviselő-testület döntése szerint a közös költségvetésből 2001-ben is több mint 1 millió Ft-tal kell támogatnunk a szennyvíztisztító üzemeltetését.

A kommunális adót immár második éve nem emeli az önkormányzat.

A gépjárműadó 800.- Ft/100 kg-os mértéke 900.- Ft/100 kg-ra módosul 2001. január elsejétől. Tájékoztatásul elmondjuk, hogy az erre vonatkozó törvény értelmében a beszedett adó 1/3-át be kell fizetni az állami költségvetésbe. Az itt maradó 2/3 részt pedig, testületi döntés értelmében útépítésre kell fordítani.

Ez annyit jelent, hogy a jövőre tervezett Templom utca - Széchenyi utca rendbetételének még 10 %-át sem fedezi ez az összeg.

Ebből is látható, hogy forrásaink sajnos nagyon szűkösek.

 

A szemétszállítási díj módosításánál célkitűzés volt, hogy a község szemételhelyezésével kapcsolatos költségek a jövőben egyáltalán ne terheljék a település költségvetését, tehát lakossági térítés formájában legyen "null szaldós" ez a tevékenység. Ez eredményezte azt, hogy 250.- Ft/hó-ra nőtt a díj. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem a legkorszerűbb módon folyik ez a tevékenység községünkben, de ilyen alacsony áron közelben-távolban sehol nem tudják ellátni ezt a fontos feladatot.

Ennek kapcsán tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy hosszútávon ez így nem maradhat.

Már most számítani kell arra, hogy reményeink szerint létrejön egy korszerű, környezetkímélő, több települést kiszolgáló lerakóhely térségünkben, s akkor ez majd jelentősebb költség és ezáltal díjemeléssel jár

 

Év vége előtt a pénzügyi helyzetről, s egy kicsit a jövőről

 

Az önkormányzati törvényben foglaltak szerint a Képviselő-testület november 13-án megvitatta és elfogadta a 2000. évi költségvetés I-III. negyedévéről szóló beszámolót, s egyhangúlag elfogodta a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság észrevételeit, javaslatait.

Alábbiakban ezekről tájékoztatjuk a község állampolgárait röviden, s reményeink szerint áttekinthetően.

Alapvetően pozitív eredmény, hogy a költségvetésben szereplő tételek felhasználása időarányos.

Ez azért lényeges megállapítás, mivel az egyébként is igen szűkös költségvetésünkből az év során 1,6 millió Ft-ot az árvízkárok helyreállítására az állami költségvetés végérvényesen visszavont.

Ezt az összeget " ki kell gazdálkodni ", s ez csak igen szigorú ésszerű takarékoskodás mellett érhető el.

Ugyanakkor Millenniumi év lévén a méltó ünneplések sem maradhattak el, s a  pályázaton nyert összeget minden esetben úgynevezett önrésznél kellett kipótolni.

Ezen túlmenően a tervezetthez képest többet tudtunk költeni az intézmények fenntartására, a felszíni vízelvezetés helyenkénti megoldására.

Ennek fedezete a saját adóbevételeink kismértékű növekedése volt.

Öröm, hogy főleg - fiatalok házépítéséhez adható kamatmentes kölcsönökre a tervezettnél idáig mintegy 30 %-kal többet tudtunk fordítani.

Kevésbé örvendetes, hogy a lakossági csatornatörlesztések - melyeknél az önkormányzat kezességet vállalt - nem történnek meg pontosan, időben.

Októberben 1,3 millió Ft-tal kellett az önkormányzatnak helyt állni az OTP felé ilyen címen.

Mindent elkövetünk, hogy ez az elmaradás még az idén rendeződjék, s ne befolyásolja negatívan az éves költségvetési elszámolásunkat és a pénzmaradványunkat.

Az idén sajnos nem valósult meg a testület azon kezdeményezése, hogy hitelfelvétel nélkül, telekértékesítési bevételből kezdjünk útépítéshez. Ráadásul a közlekedési tárcánál az évközbeni miniszter váltás(ok) miatt nem írták ki azt a pályázatot amit reméltünk, s a megyei önkormányzattól sem kaptunk támogatást.

Az már most körvonalazódik, hogy a helyzet jövőre sem lesz jobb, ezért testületi döntés született arra vonatkozóan, hogy hosszúlejáratú hitel felvételével kezdjünk neki az útépítési program megvalósításának és az önkormányzati telkek belterületbe vonása után, ezek közművesítésének.

A közművesítést követő értékesítési bevétel további fejlesztések forrása lehet.

Ez a legjelentősebb része a jövő évi önkormányzati koncepciónak.

                                               Tatai Irén

                                   a Pénzügyi-Gazdálkodási

                                           Bizottság elnöke

 

 

F E L H Í V Á S

 

Tisztelt Isaszegi Polgárok!

 

Szeretném Önöket tájékoztatni a 2001. február 1-től bevezetendő rendelési idő és az ügyeletek módosításáról.

A változtatás szükségességét a Munkatörvénykönyv, valamint az Egészségügyi Miniszter rendelete indokolta.

A szakmai vezetéssel ( Tisztiorvosi Hivatal ) a munkáltató önkormányzattal történt megbeszélés és jóváhagyás után, a rendelés a következő képen történik.

 

Rendelési idő:           07.30-tól 11.30-ig,

( hívások, látogatások, egyéb háziorvosi teendők )

                                   11.30-tól 15.30-ig

( sürgős, életveszélyes betegek ellátása, természetesen a nap minden időszakában

15.30-ig a háziorvos látja el a betegeket. )

Ügyelet: 15.30-tól másnap 07.30-ig.

 

Esti rendelés: 16.30-tól 17.30-ig az ügyeletes orvos látja el a sürgős betegeket és a munkából hazatérő járó betegeket.

 

Az ügyeleti kiírásokat mindenkor előre, a helyi újságokban, rendelőkben, fontos látogatott helyeken tesszük közzé.

Lehetővé válik, hogy a krónikus betegek munkaidő után is, saját orvosukhoz mehessenek, mivel hetente 2-3 alkalommal ügyeletes a választott háziorvosuk.

Hétvégi és ünnepnapi ügyeletek az eddigi változatlan formában lesznek megtartva.

Kérem az ügyeleti rend folyamatos követését, hogy tájékozódhassanak az ügyelet helyéről, az ügyeletes orvos elérhetőségéről.

                                                                                                          Egészségügyi Bizottság  

 

 

F E L H Í V Á S

 

22/2000. sz. rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról:

 

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felső oktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.

 

 

 

Pályázati feltételek

 

- Ösztöndíjban olyan nappali tagozatos tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben vesznek részt.

- A 2000./2001. évben érettségi előtt álló középiskolás akik 2001./2002. tanévtől állami felsőoktatási intézményben kívánnak részt venni.

 

Bővebb felvilágosítás, pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatalban: Fritzné Gyöngyösi Irén hatósági irodavezetőnél vehető át.

Telefon: 28-493-166.

 

Pályázat benyújtási határideje:

2001. január 5. 12.00 óra.  

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

A természetnek az az időszaka következik, ami hóval, síkossággal jár.

Kérünk minden tisztelt ingatlantulajdonost, hogy szíveskedjen az ingatlana előtti járdát az időjárási viszonyoknak megfelelően kezelni, karbantartani.

Síkosság esetén homokkal, hamuval, esetleg sóval felszórni a balesetek elkerülése végett.

Havazás esetén pedig letisztítani az ingatlan előtti járdaszakaszt és a folyamatos járhatóságot biztosítani.

 

 

Figyelem

 

A folyó év november 27-én nagy érdeklődés mellett megtartott közmeghallgatásról, január hóban rendkívüli önkormányzati tájékoztatóban adunk részletes informáviót az érdeklődő állampolgárok számára.

 

Áldott karácsonyi ünnepeket,

Boldog újesztendőt kíván

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata