Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2000. 1. sz.

A képviselő-testület 2000. január 17-én és február 14-én megtartott üléseken hozott döntésekről

A Környezetvédelmi Hírközlési Vízügyi Minisztérium közzétette a 2000. évi lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatás támogatásának igénylési feltételeiről szóló tájékoztatót. Az önkormányzat beadta a támogatás iránti kérelmét a fenti minisztériumban. - A testület megtárgyalta és elfogadta az általános iskolák teljes-körű átvizsgálásáról szóló ellenőrzési jelentést. A két általános iskola összevonása nem indokolt. A független szakértői vélemény szerint mindkét általános iskolában magas színvonalú oktatás folyik. - A testület a Damjanich János és Klapka György Általános Iskolákban a napközis nevelők kötelező heti óraszámát az 1999/2000. tanévre heti 21 órában engedélyezi. Ezen engedély azzal a feltétellel együtt érvényes, hogy a napközis nevelőknél túlóra igény nem merülhet fel. - Az önkormányzat meghirdeti a Damjanich János Általános Iskola igazgatói álláshelyét, mivel az igazgató 5 éves ciklusa 2000. augusztus 1-én lejár. Pályázni lehet szakirányú végzettséggel és 10 év pedagógiai gyakorlattal.

- A testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján - a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár ellenőrzéséről készült jelentést elfogadta. A Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban a szolgáltatásként nyújtott fénymásolás térítési díját A/4-es ívre vonatkozóan ÁFA-val együtt 20.- Ft-ban állapították meg.

- A testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság állásfoglalása alapján - a két általános iskolában a közalkalmazottak pótlék emelésének kérelméről, továbbá a Pedagógusok Szakszervezetének és a köztisztviselőknek a kérelméről a ruhapénz visszaállítására 2000-től a 2000. évi költségvetés elfogadásakor dönt.

- A testület a 2000. évi munkatervét a következők szerint fogadta el: Március 13. 1./ Az 1999. évi pénzügyi terv teljesítése. 2./ Értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 1999. évi ellátásáról. Április 10. 1./ A Fogyasztói Érdekvédelmi Ellenőrzési Társulás beszámolója a településen végzett tevékenységéről. 2./ A Damjanich János Általános Iskola beszámolója tevékenységéről. Május 8. 1./ Felkészülés a nyári vízellátásra. 2./ A mezőőr beszámolója tevékenységéről. 3./ A közterület-felügyelő beszámolója tevékenységéről. Június 5. 1./ Az Isaszegi Művészeti Napok programjának ismertetése. 2./ Az Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítvány beszámolója 1999. évi működéséről. Augusztus 7. 1./ A 2000. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítése. 2./ Az Isaszeg Egészségügyéért Közalapítvány beszámolója 1999. évi működéséről. Szeptember 11. 1./ A településfejlesztési koncepció elfogadása. 2./ Az Isaszeg Sportjáért Alapítvány beszámolója 1999. évi tevékenységéről. 3./ A közmeghallgatás előkészítése. Október 9. 1./ A bölcsőde beszámolója működéséről. 2./ A Klapka György Általános Iskola beszámolója tevékenységéről. November 13. 1./ A 2000. évi pénzügyi terv háromnegyedévi teljesítése. 2./ A 2001. évi költségvetési koncepció elfogadása. December 11. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat működéséről. 2001. Január A 2001. évi munkaterv elfogadása. - A testület megtárgyalta és jóváhagyta a Dózsa György Művelődési Otthon és a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár elmúlt évi munkájáról szóló beszámolót és a 2000. évi munkatervüket. - Elfogadta a testület a nagyközség millenniumi rendezvényeinek tervét és az Isaszegi Történelmi Napok programját, melyet tájékoztatónkban közlünk. - A nevelési tanácsadói feladatokra közoktatási megállapodást kötött az önkormányzat Kerepes község önkormányzat Családsegítő Szolgálat Nevelési Tanácsadójával. A támogatás összege 2000. évre 400.000.- Ft. - A bizottságok együttes javaslata alapján egyedi elbírálással, kivételes alkalommal továbbtanulásában támogatja Fekete Gabriella családgondozót. A testület engedélyezi, hogy a Családsegítő Szolgálat vezetője az éves költségvetés terhére tanulmányi szerződést kössön Fekete Gabriellával, a tanulmányaiból hátralévő 4 félévre, félévenként 35.000.- Ft költségtérítéssel. A támogatás fejében Fekete Gabriella a tanulmányok befejezését követően 2 évig köteles a Családsegítő Szolgálatnál dolgozni. - Az önkormányzat meghatározta helységei bérbeadásának költségét. Az intézmények a helyiségeik bérbeadásából származó bevételeiket - kivéve a Dózsa György Művelődési Otthonnál a diszkó bevételt - szabadon felhasználhatják azzal a megkötéssel, hogy a bevétel 40 %-a az építmények értékcsökkenési és rezsi költségeire számolandó el. - Az intézményekben a pótlékok emelését 732.000.- Ft-ot fordított az önkormányzat. - A bölcsődevezető megbízott munkatárs 2000. március 1-től havi 15.000.- Ft pótlékban részesül. - Az önkormányzat hozzájárult a 2000. Évi költségvetés terhére 300.000.- Ft + járulékai értékben a Polgármesteri Hivatalnál jutalom keret kerüljön meghatározásra. - Az önkormányzat meghirdette a Dózsa György Művelődési Otthon igazgatói és a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár vezetői álláshelyét, mivel 2000. augusztus 31-vel lejár a mandátumuk. - Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete az "Isaszeg észak" bányatelken a kitermelés folytatásához nem járul hozzá, mivel a bezárt bányatelkek egy részét a 20/1995. (XII.12.) sz. rendeletével helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánította, másrészt pedig tájrendezési tervet nyújtott be az illetékes bányakapitánysághoz. A képviselő-testület egyúttal hozzájárulását adja a bányatelek tájrendezést követő megszűntetéséhez. - A testület a Dózsa György Művelődési Otthon udvarán lévő telefon épületét a Digitel 2002. Rt. Távközlési és Informatikai Koncessziós Rt. részére térítés ellenében átadja használatra. - Reiter Tibor kérelmét nem fogadta el a testület, mivel a kérdéses földterületet megtekintett állapotban, azt megismerve vette bérbe, így köteles a bérleti díjat megfizetni mindaddig, amíg a bérlet nem kerül felmondásra. - Oláh János kérelmét a testület elutasítja, mivel a terület fejlesztés alatt áll és a település VI. sz. ivóvíz kútja is ott helyezkedik el. (A Damjanich János Általános Iskola volt gyakorló kertje.) A testület kérelmezőnek a település iparterületén ajánl fel területet. - A testület Miskolczi Tibor Isaszeg, Kinizsi u. 10. Sz. alatti lakos részére eladja a 2496/6. hrsz-ú 135 m2-es területet 1.000.- Ft/m2-es áron. A testület indokoltnak tartja a Kisegítő Iskola önálló épületben való elhelyezését. Az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik erre a célra megfelelő épülettel, ezért a kérést jelenleg nem tudja támogatni. A testület felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi és az Oktatási és Kulturális Bizottságokat, hogy tárgyalják meg a jövőben milyen lehetőségek vannak a Kisegítő Iskola megfelelő elhelyezésére. - A testület a Rákóczi u. 10. sz. alatti épület garázs helyiségét bérbe adja az ISA-PALETTA Bt.-nek 2000. március 1-től december 31-ig bérleti díj megállapítása nélkül, az épület rendbehozatala fejében. - A település belterületi útjai tervezésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot tevő Közúti Beruházó Kft.-t bízta meg a testület a tervezéssel. - Az Isaszeg, Rákóczi u. 75. sz. alatti ingatlant bérbe adja a Pokornyi-Trade "99. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-nek, 1171 Budapest, Gömbvirág u. 32. részére, csempe üzletként történő hasznosításra. A bérlet 5 évre szól, a felszámolás ideje 3 hónap. A bérleti díj 2000-ben 50.000.- Ft/hó + ÁFA, 2001. január 1-től december 31-ig 80.000.- Ft/hó + ÁFA, 2002-től pedig a KSH által számított inflációs rátával nő a bérleti díj. A testület 2000-ben azért állapítja meg alacsonyabban a bérleti díjat, mivel figyelembe veszi, hogy a bérlőnek az épületben helyreállítási munkákat kell végeznie. - A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Belsőmajori u. feletti terület egyben való értékesítéséről 1.000.- Ft/m2-es irányáron tárgyaljon a jelentkezőkkel. - A testület a 212/1999. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A testület a csatorna közmű hozzájárulást utólag vállalók hozzájárulásának mértékét 2000. január 1-től 150.000.- Ft-ban állapítja meg, amely összeg az APEH állásfoglalásától függően az ÁFÁ-val emelkedhet. A hozzájárulásból 50.000.- Ft-ot egy-összegben kell befizetni, a további összegeket havi 1.200.- Ft-os részletekben lehet törleszteni. Ha az APEH állásfoglalása ÁFA fizetést tesz szükségessé, akkor az ÁFA összegét 37.500.- Ft-ot a hivatal írásbeli értesítésétől számított 30 napon belül egy-összegben kell megfizetni. A felekkel a fenti feltételeket tartalmazó szerződést kell kötni. - A képviselő-testület a 77/1997. sz. határozatát hatályon kívül helyezi 2000. január 1-től visszamenően. A testület a régi épületeknél vizesblokk kialakítására, valamint az új épületek építésére kiadott építési engedélyeknél kötelezővé teszi a csatornaműre való rákötést, kivéve a még csatornázatlan területet, ahol zárt rendszerű szennyvíztároló kiépítése szükséges. A csatorna rákötési díjat az építési engedély kiadása előtt kell megfizetni. Használatbavételi engedély a csatornaműre történt rákötés után adható meg. Ennek meglétét a csatornahálózat üzemeltetője az Isaszeg Vízmű Kft. igazolja. A képviselő-testület megtárgyalta a Gödöllői Rendőrkapitányság Péceli Rendőrőrse megbízott parancsnokának levelét, amely szerint Isaszegen egy körzeti megbízott csoport létesülne. A testület ezen javaslatot a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében megelégedéssel fogadja. A testület a körzeti megbízott csoport létrejöttét segíti, 1 db használt Lada gépkocsi vásárlásával, havonta 10.000.- Ft üzemanyag költség biztosításával és a körzeti megbízott csoport vezetője helybeli lakásbérletét havi 10.000.- Ft lakbértámogatással. A felsorolt költségek 2000-ben nem haladhatják meg az 1 millió Ft-ot. A testület a támogatásokat megszűnteti és a gépkocsit visszaveszi a rendőrségtől, ha a körzeti megbízott csoport nem működik helyben folyamatosan és rendszeresen. A képviselő-testület hozzájárult az isaszegi 017/8. hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásához iparterületként történő hasznosítással, mivel a terület mindkét oldalán iparterület van. A belterületbe való csatolással kapcsolatos valamennyi költség az ingatlan tulajdonosait terheli. A testület ennek fejében kiköti és elfogadja a tulajdonosok hozzájárulását, hogy a 017/8. hrsz.-ú ingatlanon keresztül vezetendő közművek továbbviteléhez a szolgalmi jog bejegyezhető lesz minden díj fizetése nélkül az önkormányzat javára.

ISASZEG NAGYKÖZSÉG MILLENNIUMI RENDEZVÉNYEK

2000. 03. 10. 18.00 óra Történelmi Napok keretében: Falutörténeti kiállítás a a Helytörténeti Múzeumban. 2000. 03.13. 17.00 óra Történelmi Napok keretében: Rajzpályázat a Millennium jegyében. Megnyitó ünnepség a Klapka György Általános Iskolában 2000. 03.15. 9.30 óra Koszorúzás a Református Templomnál 2000. 03.15. 10.00 óra Községi ünnepség a Szoborhegyen 2000. 04. 06. 14.00 óra Millenniumi Nap Az emlékhelyek koszorúzása Gyülekezés 14.00 órakor a Falumúzeumnál 17.00 órától Községi ünnepség a Szoborhegyen Történelmi huszár és katonai hagyományőrző parádé nemzetközi lovasok részvételével. A Csata imitációja. Néptánc együttesek felvonulása Verbunkosok bemutatója 2000. 04. 06. 8.00-13.00 2000. 04. 07. 8.00-15.00 Millenniumi Nap Helyszín: Magyar Honvédség Repülőanyag Ellátó Központ Nyílt nap az Isaszegi Laktanyában - repülőgép földi bemutató - videó filmvetítés - katonai technikai bemutató 2000. 04. 07. 18.00 óra Történelmi Napok keretében: Ólomkatona kiállítás megnyitása a Klapka György Általános Iskolában 2000. 04. 08. 18.00 óra "Hol van István király?" Millenniumi irodalmi összeállítás. Sellei Zoltán előadóművész műsora a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban 2000. 04. 10. 14.00 óra Történelmi Napok keretében Magyar-Lengyel Barátság Isaszegen Történelmi vetélkedő a Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskolában 2000. 05. 14. 14.00 óra Májfadöntés Néptánc együttesek felvonulása Bál 2000. 06. 18. 17.00 óra "Kereszténység felvétele" jegyében, Egyházi Ökumenikus Kórustalálkozó 2000. 08. 17-18-19. Isaszegi Művészeti Napok Országos hírű művészek, előadók, rock koncert, képzőművészeti kiállítás, exkluzív komolyzenei koncert a műemlék jellegű Öregtemplomban 2000. 08. 20. 9.00-24.00 óráig Községi ünnepség a sportpályán Sportvetélkedő, koncert, vásár, búcsú, kutyás bemutató, halászlé főzőverseny, utcabál, tüzijáték 2000. 08. 20. 10.00 óra Millenniumi Emlékpark avatása a Tóth Árpád u.-i iskolánál (pályázaton nyert összeg) 2000. 10. 08. 14.00 Reggeli zenés ébresztő, szüreti lovas kosztümös felvonulás, bordalverseny, terménykiállítás 2000. 11. 17. 18.00 óra Irodalmi hét a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban 2000. 12. 17. 18.00 óra Karácsonyi gálaműsor a település művészcsoportjaival a Dózsa György Művelődési Otthonban 2000. 12. 31. 24.00 óra Az új évezred köszöntése Tüzijáték

Községünk 2000. évi költségvetéséről

Az önkormányzati képviselő-testület a február 14-i ülésén egyhangúlag elfogadta a Költségvetési Iroda által készített és a bizottságok által előzetesen megtárgyalt 2000. évi költségvetést. A bizottságok közül a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság feladatánál fogva alakítója volt a költségvetésnek. Az érdeklődő isaszegi polgárok számára - bízunk benne minél többen lesznek - röviden összefoglaljuk az idei lehetőségeinket meghatározó költségvetés főbb számait és tendenciáit. Sajnos az idén is igen feszített a költségvetés, s csak nagyon szigorú és ésszerű takarékosság esetén teljesíthető. Bevételeink Az állami normatív bevételeink az előző évihez képest lényegesen emelkedtek ugyan, de még így is az iskoláknál csak 80 %-át, óvodáknál 60 %-át, bölcsődénél 36 %-át fedezi a működési költségeknek. A személyi jövedelemadóból - az ismert országgyűlési határozat miatt a múlt évi összegnek csupán 69 %-át kaptuk meg. Így a központi költségvetésből összesen 373 millió Ft-tal részesedtünk úgy, hogy ebből mintegy 14 millió Ft-ot elkülönítetten kell kezelnünk. Az erre vonatkozó végrehajtási utasítást még nem kaptuk kézhez. Saját bevételeink közül az előző évhez képest a helyi adóbevételek és a bérbeadásból származó bevételek emelkedtek ugyan, de a kettő együtt sem olyan mértékű, mely lehetőséget adna fejlesztésekre. Terveinkben szerepel azonban jelentős mértékben építési telekértékesítés, melynek realizálása esetén megvalósulhatnak az oly nagyon szükséges szilárd burkolatú útépítési elképzeléseink. Természetesen ehhez az szükséges, hogy pályázatokon induljunk és azt meg is nyerjük, mert saját erőből elképzelhetetlen a település útjainak megépítése. Kiadásaink: Kiadásaink legjelentősebb része (majdnem 80 %-a) azaz 532 millió Ft az intézmények és a település üzemeltetési költségei. Ez igen sokrétű feladat ellátását jelenti, az iskolák működtetésétől kezdve, a közművelődés, a szociális ellátások, közvilágítás, különböző karbantartási és köztisztasági feladatok. Az 532 millió Ft működési költségből kell fedezni az önkormányzat alkalmazottjainak ez évi 8.25 %-os alapbérfejlesztését. Sajnos kivételt képeznek az egészségügyi dolgozók, mivel az egészségügyi szolgáltatások finanszírozását a társadalombiztosítás csak a későbbiekben rendezi. Az idén országszerte, így nálunk is színvonalas ünnepségekkel, s egy millenniumi park felavatásával emlékezünk meg az államalapításról. Erre a célra a pályázaton nyert pénzt, saját forrásból ki kellett egészíteni - ez volt a pályázat feltétele - ezt az összeget is tartalmazza az éves költségvetésünk. Biztosak vagyunk benne, hogy minden isaszegi lakos számára örömhírt közlünk azzal, hogy költségvetésünk tartalmazza a rendőrségi körzeti megbízotti rendszer visszaállításához szükséges összeget. A polgármester asszony és a képviselő-testület mindent elkövet, hogy ez a fontos intézmény minél előbb működjön településünkön. Költségvetésünk fejlesztési terve tartalmazza az útépítések I. ütemének tervezési, valamint a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összegét, 48 millió Ft-ot. Költségvetési összesítő (eFt) 2000. év Bevételek összesen 670.543 Kiadások: Működési kiadások 416.497 Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó kiadások 116.310 Fejlesztés 93.750 Csatornaépítési kezességvállalás 41.700 Összesen: 668.257 Tartalék 2.240

Röviden összegezve elmondhatjuk, hogy feszített ugyan a költségvetés, de ha az ebben foglaltakat sikerül megvalósítani akkor eredményes évről tudunk majd számot adni a 2000. év végén.

Tatai Irén a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság elnöke

F E L H Í V Á S

Tisztelt Állampolgárok! Értesítjük, hogy 2000. március 21. (kedd) 8.00-12.00 óráig 2000. március 22. (szerda) 13.00-16.00 óráig KÖTELEZŐ EBOLTÁS lesz. Helye: Községháza udvara A védőoltás díja: 500.- Ft/eb, ami a helyszínen fizetendő. Kérjük, az eboltási lapot hozza magával!!! Közöljük, hogy a leadáshoz szánt ebeket a fenti díj befizetése ellenében lehet leadni. Pótoltás ideje: 2000. április 12. (szerda) 8.00-10.00 óráig.

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁS ELMULASZTÁSA SZABÁLYSÉRTÉST VON MAGA UTÁN!

É R T E S Í T É S

Értesítjük, hogy Pest megyében a TÜDŐSZŰRÉST a megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket beöltöttek részére kötelezően elrendelte. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg! A vizsgálat helye: Isaszeg, Rákóczi u. 12. Ideje: 2000. március 7-24-ig kedd, csütörtök, péntek 8.00- 14.00 óráig hétfő, szerda 12.00-18.00 óráig RÁKSZŰRÉS Május hónapban - 4 héten át - szombatonként 9.00-13.00 óráig RÁKSZŰRÉST tartunk az Egészségházban (Rákóczi u. 14.).

Dr. Szabó László főorvos

Rosszindulatú daganatok megelőzése - szűrése

A lakosság tartós egészségromlása évek óta ismert és bizonyított "szomorú" tény. Rákos megbetegedések okozta halálozás aránya Magyarországon rendkívül magas és rendkívül gyorsan nő, Európában a daganatos halálozás terén férfiaknál első, nőknél a harmadik helyet foglaljuk el!!! Halálozási statisztikában a szív- és keringési betegségek után a második helyen áll. Az évi rák halálozási adatok az elmúlt 25 évben jelentős emelkedést mutatnak. Férfiaknál 85 %, nőknél 59 % a növekedés. Ezen halálozások legnagyobb részét öt vezető daganat okozza.

Férfiak
Nők
1. Tüdőrák 1. Emlőrák
2. Vastagbélrák 2. Vastagbélrák
3. Gyomorrák 3. Tüdőrák
4. Prosztatarák 4. Gyomorrák
5. Ajak, 5. Méhrák szájüregrák

Hogyan csökkenthetők ezek?

"Elsődleges megelőzéssel" = a rákkeltő tényezők távoltartásával, helyes életmód és a környezeti ártalmak csökkentésével, életmódbeli szokásaink megváltoztatásával. Életmódunk rendkívül egészségtelen - helytelen táplálkozás, sok benne a zsíros, rostszegény, füstölt táplálék, kevés a zöldféle és a gyümölcs. Alkoholfogyasztásban világviszonylatban is "előkelő" helyen állunk, - dohányzásban szintén. Környezetünk (levegő, vizeink) nagymértékben szennyezettek pl. növény-védőszerekkel való visszaélések, kétütemű járművek stb. Ezek csak évtizedek munkáját felölelő programokkal lesznek javíthatók. "Másodlagos megelőzés" a rákos megbetegedések következetes szűrésével javíthatják a daganatellenes küzdelem eredményességét. Ha már a daganat kialakulását nem tudtuk megakadályozni, legalább törekedni kell a lehető legkoraibb szakaszában a felismerésre!! Ezért fontos a tünetmentes népesség bizonyos életkorú csoportjainak szűrése, illetve a tünetessel már rendelkező egyedek korai felkutatása. A fentiek nélkül a felismerés időpontjában az egyébként jól kezelhető és gyógyítható daganatok jelentős részét "elveszítjük". A viszonylag lassan fejlődő, kevés tünettel járó daganatokat fel kell kutatni. "Hívó szóval", mely csak akkor lehet eredményes, ha az emberek tudják, hogy miért hívják Őket - mert az orvos nemcsak azokért érez felelősséget akiket ismer, hanem azokért is akiket nem ismer. Ennek jegyében született ezen írás is és azért szervezzük évről-évre Isaszegen a szűréseket. (Tüdőszűrés, Nőgyógyászati, Urológiai (prosztata), Fogászati - egyéb betegségek korai felismerését célzó különböző vizsgálatokat.) A halálozási gyakoriság szerint ezek a szűrések magukban foglalják a legfontosabb daganatok korai felismerésének lehetőségét, amennyiben minél szélesebb kör venné igénybe a helyben biztosított "szűréseket". Külön kiemelten kell foglalkoznunk az "önszűrés" jelentőségével az emlődaganatok és bőrdaganatok korai felfedezésének érdekében, melyet már serdülőkorban meg kell tanítani és az iskolai egészségnevelési oktatásból várható megfelelő lakossági szemlélet kialakulása és az igény a szűrés (célzott korosztályos, vagy kampány évenkénti, kétévenkénti megismétlése.)

Javasolt vizsgálati rendszer korcsoportok alapján

Vizsgálat 18-40 év 41-50 év 51-70 év 71-80 év 81 év felett
Klinikai (tapintás) emlő kétévente évente évente évente kérésre v.rizikó csop
Mammográfia - kétévente évente évente kérésre v.rizikó csop.
Rejtett bélvérzés - kétévente évente évente kérésre v.rizikó csop.
Tüdő röntgen évente évente évente évente évente
Száj-garat-gége Kültakaró (bő) kétévente évente évente évente kérésre v.rizikó csop.
Prostata tapintás Tumormarker (PSA) - kétévente évente évente kérésre v.rizikó csop.
Méhszáj (kolposcop) kétévente évente évente kétévente kérésre v.rizikó csop.
Méhnyak (kenet) kétévente évente háromévente kérésre kérésre
           

A közvéleménnyel ellentétben a daganatos betegek jelentős része meggyógyul, ha időben kerül gyógykezelésre. Ez nemcsak az egészségügy, hanem egyben össztársadalmi cél és érdek is - mely felvilágosító munkájában meg kell nyerni politikai, civil szerveződéseket, ismert személyiségek közreműködését is.

Dr. Eszlári Egon az Egészségügyi Bizottság elnöke

Közlemény

Az Országgyűlés 1999. májusában törvényt alkotott az általános mezőgazdasági összeírásból. Az 1999. évi XLVI. törvény rendelkezése értelmében Magyarországos 2000. áprilisában teljes körű általános mezőgazdasági összeírásra kerül sor. A számlálóbiztosok a felvétel során az egyéni gazdálkodók körében adatokat gyűjtenek a földhasználatra, az állatállomány nagyságára, a gép- és állóeszköz állomány összetételére, valamint foglalkoztatási viszonyokra vonatkozóan. Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága által megbízott összeírók végzik, akiket a hivatal megbízólevéllel és névre szóló igazolvánnyal lát el. A begyűjtött adatokat a hivatal bizalmasan kezeli és csak összesítés után, az adatok egyéni jellegének elvesztését követően hozza nyilvánosságra. A sikeres lebonyolítás érdekében kérjük, hogy az adatszolgáltatással is segítsék az összeírókat feladatuk eredményes végrehajtásában.

Központi Statisztikai Hivatal Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYOKRÓL

2000. január 1-től a személyi azonosító igazolványok kiállítása az okmányirodák feladata. Területi okmányiroda Gödöllő város Polgármesteri Hivatalában működik, Hétfő: 8.00-18.00 óráig Kedd, Csütörtök 9.00-16.30 " Szerda: 8.00-16-30 " Péntek: 9.00-16.00 " ügyfélfogadási időben. Az igényléshez (cseréhez) szükséges: - személyazonosításra alkalmas okmány (régi szig. vagy útlevél) - esetleges adatváltozásokat igazoló okmányok (pl: anyakönyvi kivonat, doktori oklevél) - aki személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik, (elveszett, lejárt személyi igazolvány, első ízben kiváltásra kerülő személyi igazolvány) - 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat - névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat. Fényképet, adatlapot az okmányirodakészíti, az eljárás illetéke l.500.- Ft. Illetékmentes az eljárás a 70 éven felüli állampolgárok és a 14 éves polgár első személyazonosító igazolványának a kiváltása, de csak a jogosultság évében. Azokat az igazolványokat, amelyeknek az érvényességi ideje nem járt le, nem kell kicserélni! Fentiekkel együtt a lakcím bejelentési eljárás is megváltozott. Lakcím jelentő lapokat ingyenesen a hivatalok biztosítják a bejelentkezők részére. A bejelentkezést követően a hivatal a nyomtatvány szelvényével igazolja a lakcímet, ill. tartózkodási helyet. A lakcímváltozás feldolgozását követően az okmányiroda e szelvény helyett lakcímigazolványt küld az állampolgárnak, mely tartalmazza személyi azonosító jelét, személyes adatait, lakcímét, ill. tartózkodási helyét. Az eljárás illetékmentes. Az útlevéllel történő ellátás ügyintézése nem változott, továbbra is a helyi Polgármesteri Hivatalhoz tartozik.

F E L H Í V Á S

Közöljük a Tisztelt Lakókkal, hogy március hónapban LOMTANÍTÁS lesz. Másik fontos közös feladatunk a parlagfű irtása. A parlagfű az egyre jobban terjedő allergiás panaszok egyik legfőbb okozója. Sajnos a parlagfű terjedése rendkívül erőteljes, emiatt irtása nemzeti feladattá vált. Kérjük a Tisztelt Isaszegi Polgártársakat tegyenek meg minden tőlük telhetőt saját lakókörnyezetükben a parlagfű irtására. Ne vegyék zaklatásnak, ha a közterület-felügyelő kéréssel, felszólítással él a Tisztelt Lakók felé ebben a témában. Saját magunk gyermekeink egészsége forog veszélyben, ha nem tesszük meg ma azt, ami esetleg holnap már késő. Teljesült kérések Isaszeg lakosságának egy jó része több esetben is kérte, hogy valahogy kerüljön Isaszegre egy rendőri egység annak érdekében, hogy a Nagyközség biztonsága javuljon. Nem fejeződött be egy ülés sem, hogy ez a téma ne merült volna fel. Nagyon sok ez ügyben történt intézkedés után végre elmondhatjuk, hogy sikerült elintézni egy körzeti megbízott iroda létrehozását. E naptól kezdve többet fogunk találkozni velük az utcákon. Reméljük megszűnnek a versenypályáknak használt utcáinkon a randalírozások és nyugodtabbak lesznek az éjszakák is. Telefonon a Polgármesteri Hivatalban elérhetők bármikor, de remélhetőleg mindig "kéznél" lesznek amikor arra szükség lesz. Kérni tőlük azt kérhetjük, hogy nyugodtan támaszkodjanak Isaszeg lakosságára, akik mindenben segíteni fogják munkájukat, remélhetőleg mind jobb eredménnyel. Isaszeg lakosságától pedig azt kéri a Polgármesteri Hivatal, hogy legyenek bizalommal a rendőrök felé, mert az eredményes munkához erre is szükség van. Érezzük magunkénak őket, mint ahogy Ők is azt szeretnék, hogy olyan kapcsolat alakuljon ki közöttünk, ami biztosítéka lesz az eredményes munka és jó kapcsolatok kiépítésének.

Nagyközségi Önkormányzat


Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@hotmail.com)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...