Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2001. 2. sz

Tisztelt Állampolgárok!

A képviselő-testület január 15-én, február 12-én, 22-én és március 12-én megtartott ülésein hozott döntésekről - a testület megismerte a Fővárosi Közgyűlés azon határozatát, amellyel a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve "tervi fázis" egyeztetési anyagát véleményezte és moratórium elrendelését javasolja az agglomerációban lévő településeken zöld - vagy mezőgazdasági területek lakó vagy ipari területté minősítésére. A testület a kezdeményezéssel nem ért egyet, ugyanis az a településünk további fejlődését hátrányosan befolyásolná. - a testület a múlt évhez hasonlóan ebben az évben is pályázatot nyújtott be a vízdíj összegéhez támogatás elnyerésére. A pályázat sikere tette lehetővé, hogy a lakosságnak a jelenleginél nem kell magasabb vízdíjat fizetni. - egyetértettek a rendőrségről szóló XXXIV. törvény 8. §. (2) bek. alapján Gyöngyi Ferenc Péceli Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésével. - elfogadták a testület 2001. évi munkatervét. - nem fogadták el az Ady, Kossuth és Rákóczi utcák csomópontjának átépítési tervét, mivel a testület körforgalom kialakítását tartja szükségesnek. - a testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a V-Fon Távközlési Szolgáltató Rt, valamint a Jász-Tel Kommunikációs Fejlesztési és Szolgáltató Rt. egyesülésével létrejövő jogutód társaságnak részvényese kíván lenni. - felhívták az oktatási intézményeket, hogy a 2001. évben a tartalékban szereplő összegből az év közben elnyert pályázatok szerint és annak ütemében kaphatják meg az engedélyt az eszközbeszerzésekre. - elfogadták a Dózsa György Művelődési Otthon és a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár 2000. évről szóló beszámolóját és a 2001. évi munkatervét. A könyvtárnál a beiratkozási díjat 300.- Ft-ban határozták meg. - a BŐSZECSET Kft. adó késedelmi pótlékát nem engedték el és felkérték a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kft. 2001. I. félévi adóelőleg megállapítását a vállalkozó által megjelölt csökkentett adóalap szerint határozzák meg. - tudomásul vették, hogy a közoktatási intézmények kötelező eszközbeszerzésére benyújtott pályázaton a 32 millió Ft-os igényből mindössze 200.000.- Ft-ot nyert az önkormányzat, mely összeget a két napköziotthonos óvoda eszközbeszerzéseire használ fel egyenlő arányban. - pályázatot írtak ki a Klapka György Általános Iskola igazgatói álláshelyére. - jóváhagyták a Belsőmajori u. feletti terület telekparcellázási tervét. Az első ütemben két utca (három teleksor) kerülhet eladásra. - felkérték a hivatalt, hogy a két utcára kérjen közműtervezési (víz, csatorna, villany, gáz) ajánlatokat külön a gerincre és külön a telkenkénti bekötésre. A testület a terv készítésénél eltekint a pályázat kiírásától azonban egy-egy közmű tervezéséhez legalább három tervezőtől kell ajánlatot bekérni. - a testület kinyilvánította, hogy a három teleksorból négy telket fenn kell tartani az önkormányzat rendelkezésére. A telekértékesítés megkezdéséről később döntenek. - tudomásul vették, hogy Szilágyi György vállalkozó a szeméttelep karbantartására kötött szerződést felmondta. A testület megbízta a hivatalt, hogy amíg a szeméttelep gépi karbantartására a testület nem választ ki új vállalkozót, addig átmeneti megoldásként gondoskodjék a szeméttelep gépi karbantartásáról. - elfogadták a Történelmi Napok programját. - a gázközmű vagyonból Isaszeg nagyközséget megillető készpénzt 63.124.077.- Ft-ot a Templom és a Széchenyi utcák szilárd burkolattal történő megépítésére fordítják. - elfogadták a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok 2000. évi ellátásáról szóló beszámolót. - nem engedélyezték a SHELTON Kft. részére mobil telefontorony felállítását Isaszeg közigazgatási területén. A testület javasolja, hogy a kérelmező vegye fel a kapcsolatot a meglévő 2 torony tulajdonosaival és a már meglévő valamelyik toronyra szereljék fel állomásukat. - a Rákóczi u. 75. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg kereskedelmi egységként használt épület vételárát 30 millió Ft-ban határozták meg. - egyetértettek azzal, hogy Dr. Horváth Anna gyermek szakorvos tevékenységét vállalkozói formában végezze. - 150.000.- Ft támogatást adnak az Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítványnak - amennyiben a pályázat sikeres lesz - a szeméttelep és a parcellázásra váró terület közötti rész fásítására. - a Damjanich János Általános Iskolának sportesemények rendezése címen benyújtandó pályázatához 35 eFt önrészt, a Dózsa György Művelődési Otthon berendezés felújítására benyújtott pályázatához 300 eFt önrészt biztosít a testület. - felhatalmazták a TK Bizottságot a Belsőmajori u. feletti terület közmű tervezésére érkezett ajánlatok elbírálására. A Széchenyi-Templom utcák útépítésére elnyert 15 mFt pályázati összeg felhasználásának feltétele, hogy az illetékes minisztériumok által ajánlott cégek közül az önkormányzat - s ezen belül a TK Bizottság - jelölheti meg azt, aki a közbeszerzési eljárást lebonyolítja. A 2001. évi költségvetésről, az önkormányzat terveiről 2001. február 12-én a törvény által előírt határidőn belül a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadta településünk 2001. évi költségvetését. Ennek tartalmáról tájékoztatjuk érdeklődő állampolgárainkat. A testület mellett működő Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság részt vett a költségvetés előkészítésében, s információkkal segítette a képviselő-testület döntését. A költségvetés főbb számai: Bevételek összesen 975.468 eFt Kiadások összesen 946.601 eFt Tartalék 28.866 eFt Bevételeink tartalmazzák az állami normatívák alapján minket megillető részt és saját bevételeinket is. Kiadásaink 50 %-át az intézmények működésére kell fordítanunk. Az állami költségvetésből normatívák alapján megkapott összegek sajnos csak részben fedezik az iskolák, óvodák és egyéb intézmények működési költségeit. Csak példaként említjük, hogy iskolák esetében a 85 %-ot, óvodáknál 69 %-ot, bölcsődénél 37 %-ot, vagy pl. a helyi közművelődés esetén 42 %-ot. Az önkormányzatnak közel 66 mFt-ot kell pótolni ahhoz, hogy az intézmények legalább a mai színvonalon működni tudjanak. Ezt az összeget egyrészt hitelfelvételből, másrészt az egyéb területen végzett szigorú takarékos gazdálkodás révén tudjuk előteremteni. Az elfogadott költségvetés tartalmazza az útépítési ütemtervünk I. ütemének (Templom u., Széchenyi u.) megvalósítását. Ennek fedezetét biztosítja egyrészt a pályázaton elnyert 15 mFt, másrészt terveink szerint a helyi adó és bérleti díj bevételeink. Kedvező fordulat e munka kapcsán, hogy a gázközmű vagyon privatizációjából kb. olyan összeghez jut készpénzben a település, mely biztonságossá teszi a problémamentes kivitelezést. Ugyanis a helyi adóbevételeink szakaszosan érkeznek s így ehhez igazítani a kivitelezést körülményes lett volna. Az útépítésen túl 4 km hosszban járdaépítést valósítunk meg a Nagyváradi, Pozsonyi, Kassai, Orgona, Kolozsvári, Temesvári, Tóth Á. Április 6., Március 15., Hóvirág utcákban. Az ehhez szükséges anyag beszerzése 10 mFt, ezért kérjük majd a fenti utcákban lakó polgárok tevékeny munkával történő hozzájárulását e terv megvalósításához. Fejlesztési terveink között szerepel a piac kialakítása, a VI. sz. kút élőrekötése és a 11 hektár földterület belterületbe való csatolása után a parcellázás és közművesítés. Ezekre a feladatokra mintegy 55 mFt-ot irányoztunk elő. Ennek fedezete egyrészt hitel, másrészt a parcellázott telkek olyan konstrukcióban történő értékesítése, mely szakaszonként fedezi a közművesítés költségeit. A költségvetés jelentős összegeket tartalmaz az utak karbantartására, hó eltakarításra és az intézmények felújítására, a nyári kötelező tisztasági festésekre. Ezek mintegy 21 mFt-ot tesznek ki. Közel 10 mFt-ba kerül a település közvilágításának működtetése. 6 mFt-ot kamatmentes kölcsönre fordítunk, 24 mFt-ot pedig szociális célra terveztünk. Ezek fedezetét az állami költségvetés biztosítja. Érdeklődésre tarthat még számot a lakosság körében, hogy 10 mFt-ot tesz ki azaz összeg, melyet különböző egyesületek és önkormányzati társulások tagdíjaként (ez 800 eFt), illetve helyi egyesületek, rendezvények támogatására fordítunk. Ebből legnagyobb összeget, 2 mFt-ot a Sportkör kap, több mint 1 mFt-tal támogatja a költségvetés a lakosság által fizetendő csatornadíjat. Szólni kell még a viszonylag nagy összegű tartalékról is. Ennek jelentős része olyan pályázatok saját részének fedezetéül szolgál, melynek végrehajtása a költségvetési törvényben 2003-ig van meghatározva és az oktatási intézmények kötelező eszközfejlesztéseinek megvalósítását célozza. A tartalékban szerepel a pedagógusok szeptember 1-jétől megvalósítandó kötelező bérfejlesztésének fedezete is. Itt mondjuk el, hogy a különböző jogszabályokban előírt bérfejlesztést minden szakterületen és minden intézményben a törvényben foglaltaknak megfelelően végrehajtottuk. A tartalékban szerepel továbbá - s csak a II. félévben, a tényszámok ismeretében külön döntés után használható fel - az önkormányzati alkalmazottak "ruhapénze", mely 10.000.- Ft/fő/év, illetve a Csata táncegyüttes és Asszonykórus részére cipő és ruhapótlásra 600 eFt. A 2000. év pénzügyi terv teljesítése A Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság és a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2000. évi beszámolót. Erről az időszakról a könyvvizsgáló az alábbi hitelesítő záradékot adta: " Az önkormányzati költségvetési éves beszámolót, egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a számviteli törvényben és az általános számviteli alapelvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható, valós képet ad." A képviselő-testület beszámoló alapján megállapította, hogy a 2000. évi gazdálkodás, illetve a költségvetés teljesítése jónak mondható. Az intézmények vezetői kellőképpen gondoskodtak arról, hogy a számukra előírt szigorú költségkeretek fegyelmezetten betartsák. A tervezettől való minimális túllépések indokai teljes mértékben elfogadhatók. A Polgármesteri Hivatal költségfelhasználását elemezve ugyan ezek a megállapítások érvényesek. A hivatalnál év végén semmiféle jutalom kifizetése és semmiféle béremelés nem történt. Röviden, összefoglalva ennyiben kívántuk tájékoztatni az érdeklődő állampolgárokat a múlt évi teljesítésről és az ez évi lehetőségeinkről, terveinkről. A választó polgárok bizalmából működő önkormányzat, mint a képviseleti demokrácia legitim testülete mindent el fog követni, hogy felelősségteljes pénzügyi gazdálkodás mellett minél többet valósítson meg az idei elképzelésekből.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK TÁJÉKOZTATÓJA

Április 6. Községi ünnep - tanítás nincs, a tanulók a Történelmi Napok programjain vesznek részt. Április 10. Megemlékezés a költészet napjáról osztálykeretben. Április 11-17. Tavaszi szünet. Utolsó tanítási nap: április 10.(kedd) Érdeklődéstől függően a Dózsa György Művelődési Otthon programjait ajánljuk tanítványainknak. Április 23. 8.00-18.00 óráig I. osztályosok pótbeiratkozása. Május 4. Anyáknapi ünnepélyek osztálykeretben. Május 30. KIHÍVÁS NAPJA. Damjanich János Általános Iskola programja Április 1. Április 6. Kupa labdarúgó verseny felső tagozatos diákoknak. Április 22. Tanulóink részt vesznek az I. Tavaszi Maraton Futófesztivál a Hungarogingen. Április 28. Sportnap Május 5. Narancs Kupa felnőtt kosárlabda verseny. Május 18. Tantestületi kirándulás. Május hónapban folyamatosan: "Tavaszi Nap" atlétikai versenyek 2-8 osztályos tanulóknak. Pályabajnokság atlétikából, csapabajnokság atlétikából. Klapka György Általános Iskola programja Május 17. Emlékezés névadónkra - iskolai ünnepség - történelmi vetélkedő. Május 18. Sportnap Május 19. Szülők - Nevelők bálja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az isaszegi szeméttelep karbantartására. - a megrendelő követelménye, hogy a beszállított szemét mennyiségétől, összetételétől, az időjárási viszonyoktól függően, azok figyelembevételével ha indokolt, akár napi rendszerességű technológiai rendezést, takarást kell megvalósítani. - a letakaratlan szemétmennyiség általában nem lehet több 1 heti beszállított hulladéknál. - a beszállított, leterített szemetet a lehetőségeken belül tömöríteni kell. Az építési és egyéb súlyosabb törmeléket fel kell használni a lerakott szemét tömörítésére. Amennyiben a lehetőségek engedik, a tömörítést géppel segíteni kell. - a takarást homokkal, földdel, útjavításból kikerült vegyes köves, kavicsos anyaggal lehet végezni, minimum 30-50 cm vastagságban. - a takaráshoz szükséges hiányzó takaróanyagot a szeméttelep karbantartására szerződött vállalkozónak kell kitermelnie és a helyszínre szállítani a szeméttelep homokdombjaiból. a kitermelést úgy kell végezni, hogy a kitermelés helyén további szemételhelyezésre legyen lehetőség. - a szeméttelep karbantartását, rendezését, takarítását úgy kell végezni, hogy időjárási viszonyoktól függetlenül, télen-nyáron biztosítva legyen a fel- és lejáró út a szemét megfelelő helyen történő elhelyezéséhez. - kivitelező köteles a szemét takarását - különös tekintettel a nyári meleg időszakban - úgy végezni, hogy öngyulladás ne állhasson elő. Amennyiben a szeméttelepen bármilyen okból tűz keletkezik a vállalkozó kötelessége a tűz oltásában részt venni a tűz teljes hatástalanításáig. A tűz hatástalanításához szükséges takaróföld kitermelését a vállalkozónak kell biztosítani a szeméttelepi homokdomb anyagából. - megrendelő a fenti feladat végrehajtásáért a vállalkozónak, havi bruttó 200 ezer Ft vállalkozási díjat fizet. - Megrendelő a vállalkozási díjon felül a szeméttelep hosszabbtávú fenntarthatósága érdekében a vállalkozó által végzett átgondolt területrendező tevékenységéért negyedévenként bruttó 150 ezer forintot fizet a vállalkozó részére. á15-ig nyújtható be zárt borítékban a Községháza 2. sz. irodájában található iktatóban. A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el az önkormányzat.

Tisztelt Állampolgárok!

Jön a tavasz a megújulás időszaka, de nemcsak a természetben hanem mi emberek is ilyenkor megújult erővel, energiával látunk tervezett feladataink megvalósításához. Ebben a kis cikkben szólunk az állampolgárokat képviselő önkormányzat feladatairól, s ehhez kapcsolódóan az egyes állampolgárok, isaszegi lakosok felé irányuló kéréseinkről. Mik is ezek? Első és nagyon fontos feladat az utóbbi időben már több tájékoztatóban is elhangzott útépítés. A Templom utca és Széchenyi utca aszfaltozásának feltételei valószínű nyár elejére meglesznek. Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a kivitelező cég kiválasztása nem önkormányzatunk kompetenciája lesz, hanem az illetékes minisztérium által közbeszerzési pályázaton kiválasztott cég lesz. Reményeink szerint ha ez aszfaltozás elkészül meglesz az egyik feltétele a településen belüli újabb autóbuszjárat indításának. Sajnos az útépítés költségei a hivatalos inflációnál jóval nagyobb mértékben emelkednek, ma már 1 km út megépítése felszíni vízelvezetéssel együtt kb. 70 mFt-ba kerül. Ebből látható, hogy gyors ütemű útépítésben nem reménykedhetünk. Ezért tovább kell folytatni azt a módszert, hogy a földutakat elfogadható szinten kell tartani. Ebben az évben útjavítást végeztünk a Felsőerdősor, az Erdő, Nagy S. utcákban és a Vadász u. elején. Komoly hiányosság ma még, hogy több olyan új utca van a településen, ahol nincs járda. Terveink szerint ezt az idén felszámoljuk, de ehhez az ott lakó állampolgárok segítségét fogjuk kérni. Az önkormányzat megveszi az anyagot s a járdalapok lerakásában kéri a lakosok közreműködését. Fontos lenne, s csak közösen valósíthatjuk meg, hogy vigyázzunk értékeinkre. Közösen védjük meg a településen az utóbbi években megvalósult parkjainkat, elültetett fáinkat. Kérjük polgártársainkat, hogy az ingatlanok előtti területet is gondozzák, szépítsék virágokkal és növényekkel. Hála Isten egyre több jó példa van már erre s ezen példák követésére buzdítunk mindenkit. Jó lenne ha végre elérnénk, hogy mindenki egy kicsit magáénak érezné nagyközségünket, s büszke lenne arra, hogy egy ilyen szép környezetben elhelyezkedő, történelmi hagyományokkal rendelkező település lakója.

FELHÍVÁS

Azzal a kéréssel fordulunk minden lakosunkhoz, hogy a szeméttelep minél jobb kihasználása érdekében már otthon biztosítsák a szemét tömörítésének a lehetőségét. Ennek érdekében kérjük, hogy a műanyagflakonokról vegyék le a kupakot s a különböző dobozokat laposra hajtogatva tegyék a szeméttárolóba, ezzel biztosítva aminél jobb helykihasználást. Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

ISASZEG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA "ISASZEGÉRT" KITŰNTETÉST ADOMÁNYOZTA DR. ESZLÁRI EGON KÉPVISELŐ, HÁZIORVOS, KOLLEGIÁLIS SZAKMAI VEZETŐNEK!

Dr. Eszlári Egon 1974-ben kezdett Isaszegen körzeti orvosként dolgozni. 1965-ben kezdte orvosi pályafutását. 1969-ben tett sebész szakorvosi képesítést, 1994-ben akupunktúra szakvizsgát tett. 2000-ben háziorvosi és az üzemorvosi szakvizsgát tett. Az eltelt 27 évben emberi magatartása, hivatástudata és az embereken mindig segítőkész önfeláldozó munkája révén, neve és egyénisége községünkben, annak lakosaiban mindig elismerést váltott ki. Napi gyógyító tevékenysége mellett nagyon sok társadalmi munkát vállalt és vállal ma is a településen. Évekig a Hazafias Népfront titkára, majd elnökeként felvilágosító egészségügyi előadásokat szervezett, aktívan részt vett a község környezetvédelmének alakításában, szépítésében. Az egészségügyi társadalom megbecsült tagja. Szakmai tudása, emberi magatartása, kompromisszum készsége és igazságérzete eredményeképpen 10 éve kollegiális szakmai vezető főorvos. Előtte évtizedekig ügyvezető körzeti főorvosként tevékenykedett. 1990. óta a település politikai életébe is aktívan bekapcsolódott. Önkormányzati képviselőséget vállalt, most már a III. ciklusban. Az I. ciklusban a Népjóléti Bizottság elnökeként dolgozott, a II-III. ciklusban az Egészségügyi Bizottság elnöke lett. Bizottsági elnökként különböző szűrővizsgálatok szervezésével, betegség megelőző segítséget nyújt az állampolgároknak. Kitűntetéséhez szívből gratulálunk, további munkájához erőt, egészséget kívánunk!

KÖZLEMÉNYEK

Ismételten felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy április hónapban LOMTALANÍTÁS HÓNAP lesz. Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmijaikat a szokásos szemétszállítási napokon tegyék ki. FELHÍVÁS EBEK PÓTOLTÁSÁRA 2001. április 18-án 8.00-10.00 óráig pótoltást tartunk a Községháza udvarán. Az eboltási díj ebenként 700.- Ft, mely összeget a helyszínen kell megfizetni. Az ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK gyűjtést szerveztünk, adományaikkal kérjük segítsék a rászorultakat. (Takarékszövetkezet, Nyugdíjas Klub) Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy személyi igazolvánnyal, valamint gépjármű forgalmi engedéllyel és gépjárművezetői jogosítvánnyal kapcsolatos ügyeket Pécel Város Okmányirodája intézi a Városházán, Pécel, Kossuth tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő de. 8.00-11.00-ig du. 13.00-17.00-ig Kedd de. 8.00-11.00-ig du. 13.00-15.00-ig Szerda de. 8.00-11.00-ig du. 13.00-15.00-ig Péntek de. 8.00-11.00-ig Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

ISASZEG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a

TÖRTÉNELMI NAPOKRA az 1848-49-es FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC tiszteletére rendezett ÜNNEPI PROGRAMOKRA

április 6. (péntek)

13.00 óra LENGYEL-MAGYAR BARÁTI TALÁLKOZÓ Helyszín: Falumúzeum 14.00 órától KOSZORÚZÁSOK A MAGYAR ÉS LENGYEL EMLÉKHELYEKEN Falumúzeum, Református templom, Szentgyörgypusztai kőkereszt, Katonapallag FELVONULÁS A SZOBORHEGYRE Gyülekezés a Községháza előtt 16.00 órakor ÜNNEPSÉG 17.00 órától Ünnepi köszöntőt mond: DR. HERMANN RÓBERT a Hadtörténeti Múzeum Főigazgatója Meghívott díszvendég: DR. BOROS IMRE tárcanélküli miniszter Műsor: Csata táncegyüttes, Asszonykórus, Hagyományos huszár és katonai hagyományőrző parádé nemzetközi részvétellel, Koszorúzás, Verbunkos találkozó

április 7. (szombat)

18.00 óra IRODALMI EST a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban MESE , ANEKDÓTA, TÖRTÉNET A Jókai-hagyomány a kortárs magyar prózában Vendégünk: TARJÁN TAMÁS irodalomtörténész "Isaszeg szerelmese" A fenti programokra mindenkit szeretettel várunk!

HÉTKÖZI ÉS HÉTVÉGI ÖSSZEVONT ÜGYELETEK ISASZEGEN

Április 01. Dr. Juhász János 02. Dr. Kürti József 03. Dr. Juhász János 04. Dr. Kürti József 05. Dr. Juhász János 06. Dr. Juhász János 07-08. Dr. Kürti József 09. Dr. Eszlári Egon 10. Dr. Kürti József 11. Dr. Eszlári Egon 12. Dr. Kürti József 13. Dr. Juhász János 14-15. este 8.00 óráig Dr. Eszlári Egon 15-én este 8.00-tól 16-ig Dr. Juhász János 17. Dr. Kürti József 18. Dr. Eszlári Egon 19. Dr. Juhász János 20. Dr. Eszlári Egon 21-22. Dr. Horváth Anna 23. Dr. Eszlári Egon 24. Dr. Juhász János 25. Dr. Kürti József 26. Dr. Juhász János 27. Dr. Eszlári Egon 28-29. Dr. Kürti József 30. Dr. Eszlári Egon Dr. Eszlári Egon Isaszeg, Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 Mobil: 06-209-588-639 Dr. Horváth Anna Isaszeg, Botond u. 7. Telefon: 493-307 Dr. Juhász János Isaszeg, Aulich u. 3. Telefon: 493-302 Dr. Kürti József Isaszeg, Csata u. 2. Telefon: 493-238 Gyermekorvosi ügyelet szombaton és vasárnap 8.00-12.00-ig Gödöllőn a Szabadság téri rendelő intézetben. Ezüstkehely Patika páros héten ügyel szombat-vasárnap 8.00-12.00-ig Liget Patika páros héten ügyel szombat-vasárnap 8.00-12.00-ig

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN ISASZEGI POLGÁRNAK!

Nagyközségi Önkormányzat Isaszeg

 


Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...