Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2001. 3. sz

Tisztelt Isaszegi Állampolgárok!

A képviselő-testületi határozatok közül a tájékoztatóban azokról adunk számot, melyek a lakosság részére érdemi információt hordoznak: A Képviselő-testület 2001. április 9-i ülésén hozott határozatok - a képviselő-testület az Alapfokú Művészeti és Zeneiskola nevét nem változtatja meg Kós Károly Művészeti Iskolára; - a képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslatát elfogadva - a Charles River Magyarország Kft. részére egészségügyi szempontból nem engedélyezi állati tetemek elhelyezését a szeméttelepen. A testület a Kft. részére nem engedélyezi az állati ürülék elhelyezését sem a szeméttelepen; - a képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslatát elfogadva - a Móricz Zs. utcában lévő 56 négyszögöles önkormányzati ingatlant nem értékesíti Tóth Sándor Isaszeg, Gyöngyvirág u. 22. sz. alatti lakos részére; - a képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a Millenniumi Emlékműre a költségvetésben tervezett 1 MFt összegig a kivitelezéssel megbízza F. Orosz Sára keramikus művészt; Rendelet a 2001. április 9-i ülésről 7/2001. sz. rendelet a 2001. évi költségvetés elfogadásáról szóló 2/2001. (II.13.) sz. rendelet módosítására (1) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított bevétele: 1.002.834.000.- Ft (2) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított kiadása: 973.968.000.- Ft (3) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított általános tartaléka: 28.866.000.- Ft 2001. április 24-én megtartott rendkívüli ülés határozata - a képviselő-testület a szennyvíztisztító telep átalakítási munkáinak bonyolításával az OVIBER Kft-t bízza meg. 2001. május 7-i ülésen hozott határozatok - a képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - az I. és II. sz. Napköziotthonos Óvoda beszámolóját tevékenységükről elfogadta; - a képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a nyári szabadidős programokra benyújtott pályázatokat az alábbiak szerint támogatja; Családsegítő Szolgálat 40.000.- Ft Hermann Ottó Természetvédő és Honismereti Szakkör 20.000.- Ft Alapfokú Művészeti és Zeneiskola 50.000.- Ft Klapka György Általános Iskola és Kurunczi Imréné - német nyelvtábor 100.000.- Ft Damjanich János Általános Iskola "Fenyves" Táborozóinak Köre 60.000.- Ft I. sz. Napköziotthonos Óvoda 50.000.- Ft 849. sz. Szent Márton Cserkészcsapat 20.000.- Ft Római Katolikus Egyház 90.000.- Ft Református Egyház 30.000.- Ft II. sz. Napköziotthonos Óvoda 50.000.- Ft Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola Szabadidős Tábora 50.000.- Ft Dózsa György Művelődési Otthon Csata Táncegyüttes 40.000.- Ft - a képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - az isaszegi szeméttelep karbantartására a NEMESGÉP Kft. pályázatát fogadta el, mivel a Kft. birtokában lévő gépek alkalmasak a feladat elvégzésére. A testület felkérte a polgármestert, hogy a Kft-vel a szerződést írja alá; - a képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért azzal, hogy a Tóth Árpád utca környékén, majd azt követően az Április 6. és Március 15. utcákban épüljenek járdák a II. félévben. A munkák elvégzéséhez műszaki vezető szükséges. A testület egyetért azzal, hogy lakossági értesítőben kérjük fel az érintett lakókat a járdalapok lerakására, illetve aki nem tudja saját erőből lerakni az járuljon hozzá a költségekhez. A szükséges járdalapokat és a homokot az önkormányzat szállítja a területre; - a képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslatát elfogadva - Hajdu János és Hajdu István Isaszeg, Nagy S. u. 44. szám alatti lakosok tulajdonában lévő 1700/5 hrsz-ú telken keresztülvezető vízelvezető árok területét a felajánlott magas eladási áron nem vásárolja meg; - a képviselő-testület - a Népjóléti Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért a Nagycsaládosok Egyesületének létrehozásával. A testület az egyesületnek a Családsegítő Szolgálat épületének használatát térítés nélkül engedélyezi.; - Isaszeg Nagyközség Önkormányzata 2001. évben a Hunyadi és a Nagy S. (Hunyadi-Aulich u. közötti szakaszán) utcákban szilárd burkolatú utat kíván építeni. Az építéshez a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be. A beruházás költsége 34.534.000.- Ft + 8.633.000.- Ft ÁFA, összesen 43.167 eFt (ÁFA nem igényelhető vissza). A PM Területfejlesztési Tanácsnál vissza nem térítendő támogatást kívánunk pályázni. A pályázandó összeg 30.217.000.- Ft. Isaszeg Nagyközség Önkormányzata saját forrásból 12.950.- eFt-ot biztosít ezen beruházáshoz. - a képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt nem tudja támogatni a Kistarcsai Kulturális Egyesület " Keresztút " c. oratórium előadását; Rendelet módosítás a 2001. május 7-i ülésről 8/2001. sz. rendelet a többször módosított 1991. évi 3. számú a Képviselő-testület és szervei - szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására Az 1991. évi 3. sz. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 12. §. utolsó bekezdése kiegészül a következő mondattal: "Hozzászólások időtartalma 2 perc lehet." ? Az SZMSZ 13. §. (8) bekezdése kiegészül a következőkkel: " A nyilvános ülésen a hallgatóság csak az ülésterem kijelölt helyein foglalhat helyet és a tanácskozás rendjét nem zavarhatja. A hallgatóság nem rendelkezik szavazati és tanácskozási joggal, az ülés idején tartózkodni köteles bármilyen vélemény nyilvánítástól." 2001. május 21-i rendkívüli ülésen hozott határozatok - a képviselő-testület a szennyvíztisztító telep átalakítási munkáira érkezett 4 db kivitelezési ajánlat közül a bonyolító OVIBER Kft. által javasolt AQUINNO Kft-t bízza meg. A testület felkéri az AQUINNO Kft-t, hogy az ajánlatában foglaltakon felül egy homokfogó műtárgy beépítését ez évben valósítsa meg. A testület felhatalmazta a polgármestert a kiviteli szerződés aláírására; - a képviselő-testület szükségesnek tartja a település közvilágítási hálózatának korszerűsítését, új energiatakarékos közvilágítási lámpák felszereltetését. A kivitelezésre több ajánlat érkezett, amelyek közül a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Rt. pályázatát javasolta elfogadásra. A testület a bizottság javaslatát elfogadja, és egyben szerződést köt a szolgáltató Budapesti Elektromos Művek Rt-vel a beruházás finanszírozására és üzemeltetésére. A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 2001. június 11-i ülésen hozott határozatok - a képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a Damjanich János Általános Iskola pedagógiai programját a 2001-2009-ig terjedő évekre elfogadja; - a képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a Klapka György Általános Iskola pedagógiai programját a 2001- 2009-ig terjedő évekre elfogadja. A testület a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva a pedagógiai programban szereplő többlet óraigényről az augusztusi tantárgyfelosztás megtárgyalásakor dönt. - a képviselő-testület a település közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadja. A testület egyetért azzal, hogy a polgármester kérje fel Dr. Ignácz István dandártábornokot, hogy a település közbiztonságának javítása érdekében a továbbiakban ne csökkentse a rendőrség létszámát. Annak érdekében, hogy helyben lakó rendőrök legyenek az önkormányzat megvásárlásra felajánl két építési telket. - a testület tudomásul veszi az Isaszegi Művészeti Napok és az augusztus 20-i program vázlatos ismertetését; - Isaszeg Nagyközség Önkormányzata a Pest Megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítványhoz pályázatot nyújt be eszközbeszerzésre. Az eszközbeszerzés teljes összege 32 MFt, melyből a 30 %-os önrészt - 9,6 MFt-ot - az önkormányzat eredményes pályázat után felhasználásra átad az intézményeknek. - a képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a Klapka György Általános Iskolában a negyedik első osztályos csoport indítását jóváhagyja. Rendeletek a 2001. június 11-i ülésről 9/2001. sz. rendelet a Belsőmajori utca feletti telkek beépítésének helyi építési szabályzatáról. A Belsőmajori utca feletti telkek beépítésénél a többször módosított 22/1994. (XI.30.) sz. rendelet előírásait az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: (1) A lakóépületek az alábbi előírások szerint helyezhetők el: ? oldalhatáron álló (féloldalas ) családi házas beépítés (fsz. + tetőtér ); ? oldalhatárnak a telek északi oldala számít, telekhatártól minimum 1 méter elhagyásával; ? építménymagasság maximum 5,5 méter; ? fő tetőidom dőlésszöge maximum 45 fok; ? előkert: 5 méter ? hátsókert: 3 méter; ? oldalkert: minimum 5 méter; ? földszinti padlóvonal maximum 1,35 méter; ? tetőtéri térdfal (falazat+koszorú) magassága maximum 0,90 méter; ? tetőhéjalás azbesztcement alapanyagú hullámlemez kivételével minden formában megengedett; ? az épületekre csak a csatorna hálózatra rákötés után adható ki a használatba vételi engedély. (2) Az ingatlanokon csak kutya és macska tartható a külön önkormányzati rendeletben meghatározott számban és módon. Más állat nem tartható. (3) Ipari és kereskedelmi tevékenység nem folytatható a területen, kivéve az önkormányzat által kereskedelmi célra értékesített telkeken. - 10/2001. sz. rendelet az intézmények élelmezési nyersanyag normáinak megállapításáról. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények napi élelmezési nyersanyag költségét az alábbiak szerint állapítja meg: Bölcsőde: ? gyermek 178.- Ft ? kötelező étkező 260.- Ft Óvoda: ? gyermek 3 x étkező 209.- Ft ? alkalmazott ? 3 x étkező 260.- Ft Napközi: ? gyermek tízórai 37.- Ft ? gyermek ebéd 144.- Ft ? gyermek uzsonna 37.- Ft ? gyermek összesen 218.- Ft pedagógus, önkormányzati alkalmazott, önkormányzati nyugdíjas ebéd 204.- Ft ? alkalmazott ? 3 x étkező 261.- Ft ? külső étkező ebéd 228.- Ft Idősek Klubja: ? tízórai és uzsonna 89.- Ft ? ebéd 228.- Ft ? teljes ellátás összesen 317.- Ft A nyersanyagnormák az ÁFA-t nem tartalmazzák. Munkahelyi étkezés térítési díjai: (1) Valamennyi önkormányzati intézményben - a korábbi jogszabály alapján - az étkezést kötelezően igénybevevő dolgozók térítési díja a nyersanyagnorma 63 %-a. (2) A nem kötelezően étkező önkormányzati intézményi dolgozók és önkormányzati nyugdíjasok az ebédért 228.- Ft/adag térítési díjat fizetnek ÁFA-val együtt. (3) A külső vendég étkezők ebéd térítési díja ÁFA-val együtt 357.- Ft/adag. Ez a rendelet a felnőtt érkezőknél 2001. június 18-án lép hatályba. A rendelet a gyermek érkezőknél 2001. szeptember 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 17/2000. (IX.12.) sz. rendelet. 11/2001. sz. rendelet a 2001. évi költségvetés elfogadásáról szóló többször módosított 2/2001. (II.13.) számú rendelet módosítására. (1) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított bevétele: 1.011.463.000.-Ft (2) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított kiadása: 983.403.000.- Ft (3) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított általános tartaléka: 28.060.000.- Ft 12/2001. sz. rendelet a Templom és a Széchenyi utcákban közút létesítési költségének az ingatlan tulajdonosokra hárításáról. A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény 28. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: ? Az Önkormányzat Képviselő-testület 2001-ben a Templom utcában az 1-től 49-ig és a 2-től 56-ig terjedő házszámú ingatlanok előtt és a Széchenyi utcában az 1-től 17/a-ig és a 2-től 20-ig terjedő házszámú ingatlanok előtt szilárd burkolatú közutat létesít. A létesítési költségeket részben az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítja. ? A hozzájárulás mértéke önálló helyrajzi számú ingatlanonként 40.000.- Ft. ? A hozzájárulást havi 4.000.- Ft-os részletekben lehet megfizetni. Az első részlet július hónapban esedékes. A részleteket minden hónap 10. napjáig lehet megfizetni. Egy részlet elmulasztása esetén a tejes összeg esedékessé válik, annak behajtására bírósági úton a kamatokkal és a bírósági eljárás költségeivel együtt kerül sor.

Augusztusi ünnepségek programjai

2001. augusztus 17. (péntek) Időpont: 18.00 óra 90 éves a Községi Sportkör kiállítás megnyitása. Megnyitja: Szendrő Dénes Helyszín: Tornacsarnok, Madách u. 15. 2001. augusztus 18. (szombat) Időpont: 18.00 óra Helyszín: Millenniumi emlékpark (Tóth Árpád u.-i iskola mellett) Millenniumi emlékoszlop turulmadárral avatása. Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Gémesi György országgyűlési képviselő Kő Pál Kossuth díjas szobrász Énekel: Gaudium Carminis Kamarakórus . A millenniumi emlékszobor megáldása Gulyka József esperes c. prépost és Bajusz Árpád nagytiszteletű református lelkész 2001. augusztus 20. (hétfő) 9.00 órától Helyszín: Községi Sportkör Rózsa u. 2. Halászlé főzőverseny indítása. 10.00-12.00 Gyermekfoci a nagypályán. Kispályás felnőtt foci a bitumenes pályán. 12.00 óra Halászlé főzőverseny értékelése. 13.00-14.00 Favágó show műsor. Roznik László favágó világbajnok és csapata. 14.00-15.00 Női kézilabda mérkőzés 14.30-16.30 Felnőtt labdarúgó mérkőzés a nagypályán. 16.30-16.45 Torna bemutató. 16.45 Ejtőernyős ugrás bemutató. 17.00 órától Községi ünnepség. Ünnepi köszöntő: Gulyka József esperes c. prépost megáldja az új kenyeret. Kitűntetések átadása. Műsor: Asszonykórus és a Csata táncegyüttes műsora. 18.30 Sztárvendég Soltész Rezső 19.30 Zene - tánc - büfé. 21.00 Tűzijáték. Isaszegi Művészeti Napok programja Augusztus 24. (péntek) Gyerekszínpad Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon Időpont: 10.00 óra LUDAS MATYI - Bábjáték gyerekeknek és felnőtteknek a COLIBRI Színház művészeinek előadásába 19.00 óra Indul a Bakterház Söröző színpada könnyűzenei koncert JESSE JAMES és BANDÁJA DIOPTRIÓ - FERENCZY GYÖRGY és barátai Augusztus 25. (szombat) Időpont: 15.00 óra Helyszín: Gábor Dénes Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola aulája Iparművészeti kiállítás KECSKEMÉTI SÁNDOR keramikusművész plasztikáit bemutatja PROBSTNER JÁNOS keramikusművész, a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió igazgatója, a Magyar Iparművészeti Egyetem adjunktusa, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Iparművészeti Kollégiumának elnöke 18.00 óra Öregtemplom Exkluzív komolyzenei hangverseny Fellépnek: Gaudium Carminis kamarakórus Surman Mária és Kovács Ágnes énekművészek BENKŐ DÁNIEL és PITTI KATALIN új, közös lemezének bemutatója Augusztus 26. (vasárnap) 16.00 óra Helyszín: Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár Meseillusztrációk, mesekönyvek ELEK LÍVIA grafikusművész munkáiból. A kiállítást megnyitja: LÁZÁR ERVIN meseíró mester

2001. augusztus 6-i ülésen hozott határozatok - a testület elfogadta a 2001. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, - a V-Fon által adott támogatást a testület a bölcsődének adja, - a testület a Madách u. 1. sz. alatti iskola épületét 4 tanteremmel, 1 ebédlővel és 1 melegítő konyhával bővítteti. A testület a tervek elkészíttetésére felkérte a Polgármesteri Hivatalt és felhatalmazta a TK Bizottságot a beérkezett ajánlatok elbírálására, - a testület eladásra meghirdeti az Április 6. és március 15. utcákban lévő 3831 és 3832 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő két telket ÁBC vagy szolgáltatóház létesítésére, - a piaci árusítás megoldására megállapodást kötött az önkormányzat a Fincsi 2000. Kft.-vel (Isaszeg, Aulich u. 1.) A megállapodás szerint a piac nyitvatartási ideje kedd, csütörtök, szombati napokon 6.00-14.00 óráig. A képviselő-testület 2001. augusztus 15-től nem engedélyezi a Dózsa Gy. u. 1. és Rákóczi u. 32. Sz. alatti élelmiszer üzletek előtti árusításokat. Rendeletek 15/2001. (VIII.7.) sz. rendelet a piac rendjéről és a piaci helypénzről szóló 1991. Évi 13. Számú és az azt módosító 33/1999. (XII.14.) számú rendeletek hatályon kívül helyezéséről Az önkormányzat a piac rendjéről és a piaci helypénzről szóló 1991. évi 13 számú rendeletét és az azt módosító 33/1999. (XII.14.) számú rendeletét hatályon kívül helyezi. 16/2001.(VIII.7.) számú rendelete a Széchényi u. felső szakaszán közút létesítési költségének az ingatlan tulajdonosokra hárításáról A képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény 28. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 1. §. Az önkormányzat képviselő-testülete 2001-ben a Széchényi utcákban 19-től 37-ig terjedő házszámú ingatlanok és a Buda u. 1. számként nyilvántartott élelmiszerbolt előtt szilárd burkolatú közutat létesít. A létesítési költségeket részben az érintett ingatlanok tulajdonosaira hárítja. 2. §. A hozzájárulás mértéke önálló helyrajzi számú ingatlanonként 40.000.- Ft. 3.§. (1) A hozzájárulást havi 4.000.- Ft- os részletekben lehet megfizetni. Az első részlet július hónapban esedékes. A részleteket minden hónap 10. napjáig lehet megfizetni. Egy részlet elmulasztása esetén a teljes összeg esedékessé válik, annak behajtására bírósági úton a kamatokkal és a bírósági eljárás költségeivel együtt kerül sor. (2) Ha az ingatlan tulajdonosa egyedülálló személy, aki egyben az ingatlan egyedüli használója is, akkor 25.000.- Ft jövedelemhatárig kérelemre a hozzájárulás havi 2.000.- Ft-os részletekben is fizethető. A kérelem elbírálásának a hatáskörét a képviselő-testület a Népjóléti Bizottságra ruházza át. A 3. §. (2) bekezdésében foglalt részletfizetési lehetőség minden folyamatban lévő útépítés esetén alkalmazható. Tisztelt Polgártársak! Az önkormányzat ez évi költségvetésében biztosította az anyagi keretet járdák készítéséhez. A járdaépítés első ütemében az Orgona, Nagyváradi, Kolozsvári, Pozsonyi, Kassai és Temesvári utcákban kerül megépítésre. Az önkormányzat lakossági kivitelezéssel hagyta jóvá a járdakészítést, biztosítva a járdalapokat és a szükséges homokmennyiséget. Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy rakják le az ingatlanuk előtt a járdalapokat. A szükséges szakmai segítséget a Településüzemeltetési Iroda biztosítja (Nagy Vilmos irodavezető, tel.: 06-303-697- 313, (28) 494-519). Azok az ingatlantulajdonosok akik valamilyen oknál fogva nem tudják lerakni a járdát, megrendelhetik a Településüzemeltetési Irodától. Az iroda ÁFA-val együtt méterenként 500.- Ft ellenében elkészíti a járdát. Ez ügyben ugyancsak az irodavezetőt Nagy Vilmost kell keresni. Még egyszer tisztelettel kérjük az állampolgárok közreműködő segítségét a járdaépítésben. Remélve, hogy a járdaépítést valamennyi isaszegi polgár fontos teendőnek ítéli, bízunk a mielőbbi kivitelezésben. A PIAC-ról általában. A piaci árusítás gondja Isaszegen nem új keletű. Több éve „piac" nincs csak utcai árusítás. Az 1991-ben kiadott önkormányzati rendelet a „piac rendjéről" a következő helyszíneket jelöli meg „piaci" árusításra; Aulich u-i piactér, a Dózsa Gy. u. és a Petőfi u.-i sarok és a Rákóczi u.-i szövetkezeti élelmiszerbolt előtti terület. A Dózsa Gy. és a Petőfi u.-i sarok területe sokszor szűknek bizonyult, aminek megoldására több javaslat és tervezet született. Ez a terület balesetveszélyes és az ott árult termékek egészségre ártalmasak, mivel, a nitrogén- oxidok több mint hetven, a szénmonoxidnak pedig kilencven százaléka gépkocsi kipufogókból származik. A kipufogógáz a levegőtől nehezebb, ezáltal a földre tett termékek (áruk) szennyezetté válnak. Ezeken túlmenően ez az árusítás rontja a falu képét. A piac létesítésére szóba került az un. Petőfi u. által határolt háromszögletű terület. Időközben a piac létesítésével kapcsolatos hatósági előírások megszigorodtak. A területet körül kell keríteni és kapukkal ellátni. Ezen belül vizesblokkot létesíteni és az árusító asztalokat úgy elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságos legyen. Az előtervek alapján beigazolódott, hogy ez a terület kicsi a piac kialakítására. Időközben több fórumon is felvetődött a piac kialakítása. Május 17-én a TK Bizottság tárgyalta a Fincsi 2000. Kft. tulajdonát képező Aulich u. 1. Sz. alatt levő ingatlan felajánlását és település részére piac kialakítás céljára. A bizottság támogatta és javasolta a képviselő-testületnek a vállalkozási formában létesülő és üzemelő, szakhatósági előírásoknak megfelelő piac létrehozását. A képviselő-testület 2001. augusztus 6-i ülésén határozatban rögzítette a vállalkozóval kötött megállapodást. Ennek értelmében megfelelő kölcsönös garanciák mellett a lakosság érdekeit szem előtt tartva a testület egyetértőleg tudomásul veszi, hogy a vállalkozó 2001. július 31-től minden kedden, csütörtökön és szombati napokon helyet biztosít a piacon árusítani szándékozóknak és őstermelőknek. A testület 2001. augusztus 15-től nem engedélyezi a Dózsa Gy. u. 1. és Rákóczi u. 32. sz. előtti élelmiszer üzletek előtti árusításokat. A képviselő-testület tisztelettel kéri a lakosságot és az őstermelőket, hogy az egészségük és a település rendezettsége érdekében fogadják megértéssel a vállalkozási formában működő piac létesítését. Reméljük, hogy ezzel a vállalkozással megvalósul településünkön egy kultúrált körülmények között működő piac, ahol öröm lesz árusítani és vásárolni egyaránt. KITŰNTETÉSEK Augusztus 20-a alkalmából Isaszeg Nagyközség Önkormányzata kitűntetéseket adományoz.

ISASZEG EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT kitűntetést adományoz SZABÓ JÓZSEFNÉ VÉDŐNŐNEK, aki köztiszteletben és közmegbecsülésben élő védőnő, aki közel 30 éve fejti ki tevékenységét a településen. Munkájával, emberi magatartásával kivívta a lakosság tiszteletét, megbecsülését. Családgondozást végez, a terhes anyukákat gondozza, csecsemőket, óvodás és iskolás gyermekeket lát el 18 éves korig, otthon a családban és az intézményekben egyaránt. Munkáját magas hivatásszeretettel, nagy odaadással, lelkiismeretesen végezte és a mai napig végzi (nyugdíjasként). Fokozott figyelemmel gondozza és az orvos utasítására többször meglátogatja a szociális okból, vagy betegség miatt veszélyeztetett csecsemőket, kisgyermekeket. Állandó kapcsolatot tart az orvossal, a gyámügyi feladatokat ellátó hivatal gyámügyi csoportjával, a Családsegítő Szolgálattal. Példaértékű az intézményekben, a fiatalok körében tartott csoportos, felvilágosító és betegség megelőző tevékenysége. Rendkívül nagy megértéssel, odafigyeléssel foglalkozik a terhes anyukákkal, gondjaikat, problémáikat nehéz napjaikat nagy odaadással segíti, orvosolja.

ISASZEG KÖRNYEZETÉÉRT kitűntetést adományoz VILIMEK FERENCNEK, aki a Katona Pallagon lévő Honvéd sírokat évtizedek óta ápolja, gondozza feleségével együtt. Tavasszal virág palántákkal ültetik be és rendszeresen ápolják, locsolják a kiültetett virágokat a sírhelyen. Szintén évek óta gondozzák a temetőben lévő II. Világháborús emlék sírhelyet és az ismeretlen román katona síremlékét. Mindezeket hazafias szellemükből kiindulva, kötelességüknek tartják azokkal szemben, akik hősi halált haltak hazánkért és népünkért. A házaspár tevékenységével hozzájárul, hogy az idelátogató turisták és isaszegiek gondozott, ápolt sírokat találjanak. Mindezért köszönettel tartozunk nekik.

ISASZEG SPORTJÁÉRT kitűntetést adományoz Isaszeg Nagyközség Önkormányzata ORLIK JÓZSEFNEK, aki 10 évig irányította az Isaszegi Községi Sportkör tevékenységét és akinek életeleme a sport. Kíváló vezető és szervező munkája eredményeként az elmúlt években megújult a helyi sportélet. Elnöki tevékenységével kiemelt figyelmet fordított a fiatalok nevelésére, az utánpótlás biztosítására. Közel 200 gyermekkel foglalkozott, előkészítő, serdülő csoportokban. Irányítása alatt új edzőpálya létesült, megújult a sportpálya környéke. Ifjúsági tornákat szervezett, kiemelt figyelmet fordított a 90 éves sportkör hagyományainak ápolására, szakmai munkája színvonalának emelésére. Orlik József sportszeretete, lelkesedése, nagy szervező munkája az elmúlt években kibővítette a sportkör támogatóinak körét, megteremtve ezzel a további fejlődés alapját. Emberi és szakmai kvalitásával nagy elismerést vívott ki a sportot kedvelők körében, tekintélyt vívott ki Isaszeg közéletében, hozzáértő és áldozatkész munkájával.

Nagyközségi Önkormányzat Isaszeg

 


Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...