Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2001. 4. Sz.

Tisztelt Isaszegi Állampolgárok!

A Képviselő-testület 2001. szeptember 10-i ülésén hozott határozatok

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - az Isaszeg Egészségügyéért Közalapítvány beszámolóját 2000. évi működéséről elfogadja.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási és a TK Bizottságok javaslatát elfogadva - az Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért Közalapítvány 2000. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

- A képviselő-testület - az Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadva - az önkormányzat intézményeiben a foglalkozás egészségügyi feladatok ellátásáról szóló jelentést elfogadja.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a Belsőmajori utca feletti területen nyitásra kerülő új utcák neveként  - az első utcának - Batthyány Lajos - a második utcának - Erkel Ferenc elnevezést választja.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért a VI. számú kút élőre kötésével.

A testület kérte, hogy az élőre kötést megelőzően az ÁNTSZ a szükséges vízminőségi vizsgálatot végezze el.

A testület a költségvetésben tervezett 3.000.000,-Ft-ot támogatásként átadja az Isaszeg Vízmű Kft-nek.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - Szilárdi László földterület belterületbe csatolás iránti kérelmére az Általános Rendezési Terv felülvizsgálatánál és módosításánál visszatér.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - Nagy S. utca Aulich-Móricz utca közötti szakaszának felszíni csapadék és talajvíz elvezetésére szolgáló árok, kapubejárók, átereszek kiépítésével az árajánlat szerint megbízza a Strabag Kft-t.

- A képviselő-testület - a Népjóléti Bizottság javaslatára - önkormányzat által adható ösztöndíjakról szóló 114/1999. sz. önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2001. (IX.11.) számú rendelete a 2001. évi költségvetés elfogadásáról szóló többször módosított 2/2001. (II.13.) számú rendelet módosítására

1. §.

(1) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított bevétele:

1.030.511.000.- Ft

(2) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított kiadása:

995.739.000.- Ft

(3) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított általános tartaléka:

34.772.000.- Ft

2. §.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A Képviselő-testület 2001. október 8-i ülésén hozott határozatok

- A Képviselő-testület - a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján - elfogadja a Fogyasztói Érdekvédelmi Ellenőrzési Társulás beszámolóját a településen végzett  tevékenységéről.

- A képviselő-testület a Klapka György Általános Iskola igazgatójának Balog Istvánnét nevezi ki 2001. november 1-től 2006. július 31-ig terjedő időre.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális, valamint a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságok véleménye alapján - a Kós Károly Művészeti Iskola beszámolóját tevékenységéről elfogadja.

- A Képviselő-testület 2001. november 1-től kezdődően a Kós Károly Művészeti Iskolánál 10 fő álláshelyet engedélyez, a meglévő pénzügyi kereten belül.

- A képviselő-testület az önkormányzat közoktatás-igazgatási feladatainak ellátására társulási megállapodást köt Ecser község, Maglód nagyközség és Pécel város önkormányzatai képviselő-testületével 2002. január 1-i hatállyal.

A testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást aláírás előtt terjessze a testület elé.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján - elfogadja az Isaszeg Sportjáért Alapítvány beszámolóját 2000. évi tevékenységéről.

- A képviselő-testület - az Egészségügyi Bizottság javaslata alapján - elfogadja a település egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján - a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár pályázatával egyetért, a pályázat elnyerése esetén a szükséges összeget megelőlegezi.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján - a Klapka György és a Damjanich János Általános Iskolák kollektív szerződéseinek módosítását elfogadja a túlórák változása miatt.

- A képviselő-testület a Széchenyi és Templom utcák forgalomszervezésével az előterjesztés szerint egyetért.

A testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges KRESZ táblákat helyeztesse ki.

- A Képviselő-testület a 2001. október 23-i ünnepi programot az előterjesztés szerint elfogadja.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves családját az

1956. Október 23-i Forradalom és Szabadságharc tiszteletére

rendezett ünnepségre és koszorúzásra.

PROGRAM:

Helye: Honvédszobor ( Emlékmű Szoborhegy )

Ideje: 2001. Október 23. 11 óra

Ünnepi megemlékezést tart:

Bajusz Árpád

Nagytiszteletű református lelkész

Ünnepi hangok:

Zenés-verses megemlékezés

Ady Endre, Buda Ferenc, Sinka István,

 Tamási Lajos, Vass István, Zas Lóránt műveiből.

Márai Enikő és B. Horváth István előadó művészek közreműködésével.

Koszorúzás a Szoborhegyen lévő kopjafánál.

IN MEMORIAM Szatmáry Zoltán ( 1901-1989)

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és Isaszeg lakossága 2001. szeptember 28-án 17.00 órakor ünnepélyes keretek között - múzeumalapító mellszobra avatásával és " IN MEMORIAM " életpálya kiállítással - emlékezett Szatmáry Zoltán múzeumalapító és helytörténészre, születésének 100. évfordulója napján.

Isaszegen először került felállításra - isaszegi lokálpatrióta lakosról - bronz mellszobor. A Múzeumbarátok Köre 1992-től foglalkozott már ezzel a gondolattal, amely csak 2001-ben valósulhatott meg.

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre szívében őrzi Szatmáry Zoltán alakját tevékenységét, példás életét.

A szobor emlékeztessen a mindenki számára tiszteletet parancsoló munkásságára és a falumúzeum új időszakos kiállítása hirdesse sokak számára " Isaszeg népének nemzetben való gondolkodását és ügyszeretetét. "

Juhász Vilmos a Múzeumbarátok Köre régészeti tagozatának vezetője megemlékező beszédében többek között a következőket mondta:

" - 100 éve, szeptember 28-án, ezen a napon született Gödöllőn az Isaszegi Falumúzeum megálmodója, anyagának összegyűjtője és a múzeum felépítője. Ezzel a múzeummal egy olyan életművet hagyott maga után, amely csak a kivételes tehetségű, önzetlenül hazaszerető, Isteni megvilágosodással rendelkező, sziklaszilárdan kitartó, erős akaratú ember képes. - "

1992-ben Majsai Tamás református lelkész így írt a múzeum alapítóról. " - Isaszeg az 1849. április 6-i dicsőséges győztes csata színhelye, ahol elevenen él a szabadságharc emléke.

Ez érinti meg az 1928-ban Gödöllőről ideszármazott, veretes beszédű Szatmáry Zoltán szellemét is. Az írói, történészi, régészi ambíciókkal megáldott hentesmester, nemcsak a református közösségnek lesz legenergikusabb szervező tagja, hanem - a település helytörténetének felülmúlhatatlan kutatójaként - hamarosan a kulturális élet nagyhatású személyiségévé is válik. - "

- Szatmáry Zoltán nevéhez Isaszegen három épület építése kötődik, az Iparoskör épülete, a Református Szabadságtörekvések Emléktemp-loma és a Falumúzeum.

Sok évtizeden keresztül megszállottan, szorgalmasan kutatta és gyűjtötte Isaszeg régészeti és történelmi tárgyi leleteit, emlékeit, valamint a paraszti élet használati tárgyait. Ugyanolyan eltökéltséggel gyűjtötte össze a falusiaktól hallott történeteket, népszokásokat. Gazdag gyűjteményét, amelyet a lakásán ládákba becsomagolva tartott - 1949-ben az isaszegi csata 100-ik évfordulóján - kiállítás keretében a lakosságnak bemutatta, amely nagy tetszést aratott az isaszegiek körében.

1951-ben az értékes gyűjteményt országosan védetté nyilvánították.

1967-ben az immár híres és értékes gyűjtemény egy több mint 100 esztendős vert falú épületben kapott helyet. A Pest-megyei Múzeum Igazgatósága tárlókat biztosított és így október 22-én megnyílt a Helytörténeti Gyűjtemény Szatmáry Zoltán vezetésével.

Az évek multával az öreg múzeumépület falán keletkezett újnyi repedések összedőléssel, a falak nyirkossága penészedéssel fenyegették a kiállítás tárgyait. - A kiállítás teljes anyagát Gödöllőre akarták szállítani, amiről a gyűjtemény vezetője hallani sem akart és a Múzeumbarátok Köre sem szerette volna ha a másik településre kerül az összegyűjtött értékes anyag.

Ekkor felmerült az új múzeum épületének gondolata, amely hosszas előkészület és nagy nehézségek mellett Szatmáry Zoltán lelkesítő kitartásával, szervező készségével és irányító munkájával a lakosság önként vállalt segítségével 1982-ben felépült. Október 2-án ünnepélyesen megnyitotta kapuit. Sok évtizeden keresztül a múzeum vezetője, aki megvalósította élete nagy célját a múzeumot. Úgy érezte, hogy a nemzetfenntartó munka szívbéli kötelessége. Megalakította a Műemléki Bizottságot, a Múzeumbarátok Körét, a Bélyeggyűjtő Kört. Beindította az Isaszegi Történelmi Napok kulturális rendezvény sorozatát. Isaszegről szóló kiadványok megjelentetése, Isaszeg első jelvényének elkészítése. Lengyel-Magyar találkozók, számtalan rendezvény, kiállítás szervezése az Ő érdeme.

Nemzedékekkel ismertette és szeretette meg a történelmet. - Honszeretete példamutató: Jótevő emlékét híven őrizni fogják a késői unokák.

Emlékét idézik még...:

- a Szent Márton ( öregtemplom ) műemlékké nyilvánítása és műemléki feltárása;

- a mártonberki templomrom ( ezeréves kert ) emlékművel való megjelölése;

- az Isaszegi Csata évfordulójának 40 éven keresztül történt méltó megünneplése;

- a Szabadságharc eltemetett hőseinek kutatása;

- az Isaszegi Csatában hősiesen harcoló Lengyel légió tábornoka, Wysoczki emlékművének felállítása a budapesti Nemzeti Múzeum kertjében;

- a község őstelepülési helyeinek felkeresése és összeírása;

- a Magyar-Lengyel Barátság, helyi hagyományt teremtő évenkénti megünneplése;

- a magyar és lengyel emléktáblák és síremlékek felállítása;

- kirándulások szervezése Isaszeg ősi történelmi helyeire;

- előadások Isaszeg " nagyjairól " és történelméről;

- leírások Isaszeg helytörténetéről és történelméről;

- a fiatalok odaadó hazafiasságra nevelése.

1994 Vasvári Zoltán néprajzkutató az isaszegi múzeum volt igazgatójának írásbeli emlékezése:           

" - Szatmáry Zoltán egész életét Isaszeg történetének és hagyományainak kutatására tette fel. Fáradhatatlanul gyűjtötte a tárgyi emlékeket és a szájról-szájra, apáról-fiúra hagyományozódó népköltési alkotásokat, dalokat, meséket, mondákat. Igaz honfiú volt, a legnemesebb értelembe vett isaszegi lokálpatrióta, a kultúra robotosa. Hagyatékából múzeumunk adattára több, még kiadatlan, fontos helytörténeti értékű írását őrzi. -"

Templom-Széchenyi utcák útépítése

A képviselő-testület döntésének megfelelően a Templom és Széchenyi utcák szilárd burkolattal történő ellátása határidőre, jó minőségben elkészült.

Reméljük, hogy nemcsak a ott lakóknak, hanem az egész település állampolgárainak jó közlekedését biztosítja a kegyeleti helyre.

Az útépítés a Közbeszerzési Értesítőben került meghirdetésre. A pályázatok értékelésekor a testület véleményét is figyelembe véve az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság képviselői választották ki a hét beérkezett pályázatból a legmegfelelőbbet.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közlekedési és Hírközlési Minisztériumba.

A teljes kiviteli költség 56.246.375.- Ft, ebből pályázaton nyert összeg 13.661.000.- Ft, a bonyolítási díj 660.000.- Ft. A kivitelező a Strabag Kft volt.

A munka elkészülte után műszakilag az UKIG átvette és üzemeltetésre átadta az önkormányzatnak az elkészült Templom, Széchenyi utcákat.

A forgalmi rendet a testület elfogadta, a táblák a közeljövőben kihelyezésre kerülnek. Kérjük a lakosságot, hogy szíveskedjenek betartani az új közlekedési rendet.

A Széchenyi utca felső szakasza nem kerülhetett bele a pályázatba, mert nem főutat elkerülő útszakasz, de az önkormányzat saját anyagi forrásaiból a temető jobb megközelítése végett megépítette, melynek költsége 3.760.000.- Ft.

Régi óhaját oldottuk meg a lakosságnak a temetőnél lévő parkoló kibővítésével.

FELHÍVÁS

Tisztelt Állampolgárok!

Közöljük a Tisztelt Lakókkal, hogy ez évben október 15-től november 15-ig lesz LOMTALANÍTÁS.

Szeretnénk Önökkel együttműködve megvalósítani a tisztább, szemétmentesebb isaszegi környezetet.

Tudatjuk a lakosokkal, hogy az isaszegi szeméttelepen 1 m3-ig térítésmentesen, a hét bármely napján el lehet helyezni a szemetet, a hulladékot!

Tisztelettel kérjük községünk lakóit, hogy segítsenek a minél szemétmentesebb isaszegi lakókörnyezet kialakításában!

Lehetőségükhöz mérten működjenek közre abban, hogy mások is az isaszegi szeméttelepre juttassák el hulladékaikat.

A lomtalanítási hónap keretében a szemétszállító vállalkozók elszállítják Önöktől a feleslegessé vált holmikat.

Kérjük, hogy a szemétszállítási időpontokban rakják ki a lomokat házuk elé.

Kérjük továbbá, hogy a lakóhelyük kulturáltabb megjelenésére is fordítsanak gondot, az ingatlanuk előtti csapadék vízelvezető árokrész tisztításával, gyomtalanításával.

Önzetlen községszépítő munkájukat előre is megköszönöm.

UROLÓGIAI ÉS PROSZTATA RÁKSZŰRÉS NOVEMBER hónapban hétfői napokon

( 5-12-19-26-án ) 15-17 óráig.

Helye: Egészségház ( Rákóczi u. 14. )

            Dr. Vámos István urológus főorvos

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS NOVEMBER  17-24 DECEMBER 1-én

( szombati napokon ) 9-13 óráig. Helye: Egészségház ( Rákóczi u. 14. )

Dr. Szabó László szülész-nőgyógyász főorvos

Hétközi és hétvégi összevont

ügyeletek novemberben Isaszegen

November       01-02. Dr. Eszlári Egon

                        03-04. Dr. Juhász János

05. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Juhász János

07. Dr. Kürti József

08. Dr. Juhász János

09. Dr. Eszlári Egon

                        10-11. Dr. Kürti József

12. Dr. Juhász János

13. Dr. Kürti József

14. Dr. Eszlári Egon

15. Dr. Eszlári Egon

16. Dr. Kürti József

                        17-18. Horváth Anna

19. Dr. Kürti József

20. Dr. Juhász János

21. Dr. Eszlári Egon

22. Dr. Juhász János

23. Dr. Kürti József

                        24-25. Dr. Eszlári Egon

26. Dr. Juhász János

27. Dr. Kürti József

28. Dr. Eszlári Egon

29. Dr. Kürti József

30. Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon Hunyadi u. 19. 493-288

                        mobil: 06-20-9588-639

Dr. Horváth Anna Botond u. 7. 493-307

Dr. Juhász János Aulich u. 3. 493-302

Dr. Kürti József Csata u. 2. 495-238

GYERMEKORVOSI ÜGYELET szombaton és vasárnap 8-12-ig Gödöllőn a Szabadság téri rendelőintézetben.

EZÜSTKEHELY Patika páros héten Szombat-vasárnap 8-12-ig

LIGET Patika ügyel páratlan héten Szombat-vasárnap 8-12-ig

                             

Nagyközségi Önkormányzat Isaszeg

 


Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...