Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2001. 5. Sz.

Tisztelt Isaszegi Állampolgárok!

Az Isaszegi Nagyközség Önkormányzata nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok községünk minden polgárának!

A karácsony az év legfontosabb ünnepe, a maga meghitt hangulatának örök és egyetemleges mondanivalója a szeretet, a béke és a család. Az advent a várakozás ideje, készülődés a karácsonyra.

" Aki valóban tud várni, abban megszületik a mélységes türelme - írja Pilinszky János -, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, mint amire vár. "

Sokféleképpen ünnepelünk és köszöntjük az új esztendőt. De egy biztos, valamennyien békességre vágyunk, igaz, boldog életre. Az örök emberi - erkölcsi törvények megtartásától függ nemcsak életünk boldogsága, de megmaradása is. Albert Schweitzer szavaival; most újból fel kell fedeznünk azt a tényt, hogy emberi lények vagyunk, és meg kell osztoznunk azokban az erkölcsi erőforrásokban amelyekkel rendelkezünk. A lélek - a világ átalakításának hatalmas ereje.

" Béke kell a jövőhöz, egymás megértése és segítése. Reménnyel és bizakodással tekintünk az új esztendőre. Fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy hazánkért és lakóhelyünkért, gyermekeinkért, unokáinkért, szüleinkért, magunkért és egymásért egyetemlegesen felelősök vagyunk.

Az év végeztével valamennyien végiggondoljuk a 2001-es évet, mit hozott, mit tettünk jól és mit fogunk jövőre majd jobban csinálni. Képviselő társaimmal mi is elvégeztük az ez évi leltárt és készülünk a következő év feladataira. Kívánom, hogy mindenkinek váljanak valóra 2002-ben is elképzelései, vágyai. Mindannyiunknak erőt és egészséget, áldásos és eredményes új esztendőt kívánok.

Dr. Tóthné Pacs Vera

polgármester

A Képviselő-testület 2001. november 12-i ülésén hozott határozatok

- A képviselő-testület döntött arról, hogy a gázközmű vagyonból kapott részvényeket eladja a legkedvezőbb ajánlatot tevő OTP Bank Rt-nek. A testület felkéri a polgármestert, hogy az eladásból származó pénzösszeg - a várható jövő évi fejlesztések érdekében - a legkedvezőbb kamatozás mellett kerüljön lekötésre. - Az önkormányzat 2001. évben 162.361.000 Ft gázközmű vagyon átadásából keletkezett bevétel egy részének felhasználása a telekértékesítési átütemezése miatt vált szükségessé. Jelenleg az összes parcellázandó területünk meg van és ennek ellenére az alábbi fejlesztéseket eszközöltük:

Fejlesztési kiadásokra felhasznált összegek:

Templom-Széchenyi-Temető utcák: 46.346.000.- Ft

Nagy Sándor utca csapadékvíz elvezetés: 4.405.000.- Ft

Telkek közművesítésére tervek: 9.112.000.- Ft

Belterületbe csatolás: 2.747.000.- Ft

Ingatlan vásárlás, Belsőmajori utca felett: 5.669.000.- Ft

Tartós betétbe lekötve: 96.000.000.- Ft.

Az önkormányzat a Gázközmű vagyonból jelenleg lekötött, valamint az állampapírok eladásából származó pénzt hitellel kiegészítve a termál program megvalósításához kívánja felhasználni. - A testület elfogadta a 2001. évi pénzügyi terv III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót. A költségek felhasználása a tervnek megfelelően alakult, fegyelmezett gazdálkodást folytatnak az intézményeink és a Polgármesteri Hivatal. - A képviselő-testület a 2002. évi költségvetési koncepciót az alábbi kiegészítésekkel együtt jóváhagyja., melyről később részletesebb tájékoztatót adunk közre.

- A képviselő-testület az Isaszegi Múzeumbarátok Köre részére ásatások támogatásaként a 2002. évi költségvetési koncepcióban 400.000.- Ft előirányzatot tervez.

- A képviselő-testület az Isaszegi Horgász Egyesület részére a későbbiekben meghatározott célra 2.000.000.- Ft előirányzatot tervez a 2002. évi költségvetési koncepcióban.

- A képviselő-testület a 2002. évi költségvetési koncepcióban a tartalék terhére a tervezett 3-mal szemben 5 millió Ft-ot különít el pályázati célra.

- A községi sportkör elnöke Palaga Sándorné beszámolt a sportkör működéséről, tevékenységéről, különös tekintettel az önkormányzati támogatások felhasználásáról. A képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki a sportkör vezetőjének, a vezetőség minden tagjának, a sportolóknak eddig végzett munkájukért.

- A képviselő-testület megismerte Komlós Péter és társai Isazeg/Szentgyörgypusztai lakosok kommunális adóval és infrastruktúrával kapcsolatos a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz küldött bejelentését. Az önkormányzat a csatorna hálózat kiépítésének kivételével közel azonos infrastruktúrát biztosít a Szentgyörgypusztán élő állampolgároknak, mint a község egyéb részein lakóknak. Ennek ellenére méltányolta a külterületen élő ( Szentgyörgypuszta és Ilkamajor ) állampolgárok kérelmét és ezért módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét a decemberi ülésén a következő képen: "

A kommunális adó évi mértéke 6.000.- Ft, kivéve a külterületi lakott helyeken Ilkamajorban és Szentgyörgypusztán, ahol az adó évi mértéke 3.000.- Ft. 1999. január 1-től visszamenőleg kell alkalmazni. - A Testület az Isaszegi Hírek havi támogatási összegét 2002. januártól 25.000.- Ft-ra megemeli.

A Képviselő-testület 2001. december 10-i ülésén hozott határozatok, fontosabb napirendek és rendeletek kivonatai A képviselő-testület Gyöngyi Ferenc Pécel-Isaszeg rendőrőrs őrparancsnokától tájékoztatót hallgatott meg, a rendőrség tevékenységéről. A testület továbbra is szorgalmazza, a körzeti megbízotti szolgálat visszaállítását, hogy éjjel-nappal rendőri jelenlét legyen Isaszegen. Levelet írunk a megyei dandártábornok úrnak, hogy segítse hozzá Isaszeget a körzeti megbízotti szolgálat létrejöttéhez. Közöljük a rendőrség segélyhívó számait: 06-28-420-333 és 107, melyen bejelentést tehetnek.

- A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület működéséről szóló tájékoztatót. A testület köszönetét fejezte ki Turányi Lászlóné elnök asszonynak, a vezetőségnek és az egyesület minden tagjának társadalmi munkában végzett önfeláldozó áldozatos munkájáért, amit a lakosság jobb közbiztonsága érdekében végeztek.

- A képviselő-testület elfogadta a szemétszállításra és konténer szállítás-ürítésre kötött szerződéskötések havi díját, így a vállalkozókkal a szerződések megkötésre kerülhetnek.

- Elfogadta a testület a Madách u. 1. szám alatti iskolaépület bővítésére készült tervezői alternatívák közül a II. számút. A Damjanich János Általános Iskola 6 tanteremmel, 1 melegítőkonyhával, 1 ebédlővel és vizes helységekkel bővül. - A képviselő-testület egyetértett a Rákóczi u. 14. szám alatti meglévő szolgálati lakás épületének gyermekorvosi és védőnői rendelővé történő átalakításával. Az engedélyezési terveket az elfogadott tervek javaslat szerint kell elkészíteni.

- A Kós Károly Művészeti Iskola neve az Oktatási Minisztérium észrevétele alapján az alábbiak szerint módosul: " Kós Károly Művészeti Iskola ( alapfokú művészetoktatási intézmény "

- A képviselő-testület elfogadta a településfejlesztés alapjait, irányait és a megadott szempontok alapján kell megbízni egy szakértői tervezőt a településfejlesztési koncepció szakmai elkészítésére.

- Az önkormányzat hozzájárul a tulajdonában lévő öreghegyi zártkerti ingatlanok értékesítéséhez, azzal, hogy az ingatlanok vételára minden egyes telek eladásánál - a környezetében kialakult áron - külön kerüljön megállapításra, illetve jóváhagyásra a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által.

- Pécel-Isaszeg ÁFÉSZ-nak a benzinkút területének megvásárlására tett ajánlatát nem fogadja el a testület, mivel az önkormányzat ezen területet nem szándékozik értékesíteni.

- Dr. Horváth Anna csecsemő és gyermekszakorvos vállalkozói formában kívánja a házi gyermekorvosi ellátást végezni a jövőben. A testület a vállalkozó gyermek szakorvossal kötendő szerződésben 40.000.- Ft/hó + ÁFA fix összegű rezsiköltség, valamint 25.000.- Ft/hó + ÁFA bérleti díjat állapít meg a rendelő használata után. A díjak 2002. január 1-től 2002. december 31-ig érvényesek. A testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy ezen döntésnek megfelelően a szerződés tervezetet készíttesse el és jóváhagyásra terjessze elő a következő képviselő-testületi ülés elé.

- Máthé Gábor Széchenyi u. 15. szám alatti lakos kérelemmel fordult a testülethez, hogy a megállapított aszfalt út építéshez a lakossági hozzájárul mértékét az ő esetében csökkentse a képviselő-testület. Indoka, hogy a Széchenyi út aszfaltozásakor a bejáratát nem kellett szét szedni a kivitelezőnek, mivel megfelelő volt a már elkészített magassági szint. A testület a kérelmét nem fogadta el, tekintettel arra, hogy a Széchenyi és Templom utca útépítésére átalánydíjas szerződéskötésre került sor, így az önkormányzatnak nem került kevesebbe a Széchenyi utca kivitelezése, amiatt, hogy Máthé Gábor által készített hidat és átereszt nem kellett szétbontani.

- Az önkormányzat az Isaszegi Vízmű Kft-t 2002. évtől nem részesíti havi 90.000.- Ft-os ártámogatásban, mivel a Kft. elismerésre méltó gazdálkodási teljesítménye ezt a körülményt lehetővé teszi. Az önkormányzat megköszöni Ritecz György ügyvezető igazgatónak, Góra Istvánné főkönyvelőnek, Molnár Istvánné szennyvíztisztító telep vezetőjének és a Vízmű minden dolgozójának a lakosság szolgálatában eddig végzett lelkiismeretes munkáját.

- A képviselő-testület a csatornára utólagosan rákötők által fizetendő hozzájárulás mértékét 2002. évre változatlan összegben 150.000.- Ft-ban állapítja meg, azonban egyösszegben az eddig eltelt évek költségét 86.000.- Ft-ot be kell fizetni.

- Az önkormányzat döntött 2002. évre is pályázat benyújtásáról a Vízügyi Minisztérium felé az ivóvíz és szennyvízköltségekhez. A pályázat benyújtásának úgy költség oldalról, mint üzemeltetési engedély oldaláról meg vannak a szükséges feltételei.

- A képviselő-testület a polgármester munkabérét 2002. január 1-től havi bruttó 310.000.- Ft-ban állapítja meg.

- A képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját 2002. január 1-től havi bruttó 94.000.- Ft-ban állapítja meg.

- A képviselő-testület a következő rendeleteket alkotta meg: a,/ Az építmény adó évi mértékét 200.- Ft/m2/év-ről 220.- Ft/ m2-re módosul. b,/ A lakossági szemétszállítási díj ÁFÁ-val együtt 490.- Ft/hó. c,/ 2002. január 1-től Isaszeg Nagyközség területén a közületi és lakossági vízdíj egységesen 127.- Ft/m3 + ÁFA. Valamennyi vízfogyasztó 160.- Ft/ hó + ÁFA alapdíjat kell, hogy fizessen. d,/ A lakosság által fizetendő csatornadíj 105.- Ft/m3 + ÁFA nem lakossági ( közületi ) csatornadíj 128.- Ft /m3 + ÁFA e,/ A képviselő-testület a 2001. évi költségvetés elfogadásáról szóló többször módosított rendelete: (1) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított bevétele: 1.406.215.000.- Ft (2) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított kiadása: 1.068.383.- Ft (3) Az önkormányzat 2001. évi összes módosított általános tartaléka: 337.832.000.- Ft A 2002. évi költségvetési elképzelések

A novemberi képviselő-testületi ülés a Pénzügyi-gazdálkodási Bizottság javaslata alapján elfogadta településünk jövő évi költségvetési koncepcióját. A Pénzügyi Bizottság a koncepció kialakításában mint mindig, az idén is aktívan részt vett. A bizottság vezetőjeként ezekről szeretnék rövid tájékoztatást adni. Jövendő költségvetésünket a 2001-2002. évi költségvetési törvényből következő állami hozzájárulások, illetve kötelező kiadási tételeink alapvetően befolyásolják. A hosszú évek óta meglévő helyzet nem javul jövőre sem, azaz az állami hozzájárulások nem elegendőek a település jelenlegi színvonalú üzemeltetésére, az intézmények fenntartására. Saját bevételeink egy részét a helyi adóbevételek alkotják. Egy adónem kivételével nem tervezünk adóemelést. Egyedül az építményadó 200.- Fft/m2/év összegét fogjuk 220.- Ft/m2/év összegre emelni. Ennél az adónál a törvény által engedélyezett maximum 900.- Ft/m2/év. Látható, hogy itt is igen szerény összegű emelkedést javasoltunk. Tisztában vagyunk vele, hogy a lakosság teherbíró képessége véges, s csak olyan mértékű adónak van értelme, amit a törvénytisztelő állampolgárok be tudnak fizetni. Ez volt az alapvető gondolatunk a koncepció ezen részeinek kialakításakor. A csatorna hozzájárulás összegét sem tervezzük emelni az új belépők részére, egyösszegben annyit kell befizetni, amennyi törlesztést a tagok a megalakulás óta már megfizettek, ahogy a tájékoztató 3. oldalán szerepelt. Költségvetési kiadásaink jelentős részét az intézményeink működtetése jelenti. Ez hét fő tételből, személyi és dologi jellegű ráfordításokból áll. A személyi kiadásoknál, illetve a béreknél jelentős átrendeződést okoz az 50.000.- Ft-os minimálbérre való ráállás, illetve azok a kormányzati döntések, melyek a köztisztviselők és közalkalmazottak besorolását és bérezését megváltoztatták. Minden központi intézkedés következménye itt csapódik le, s a fellépő elfogadhatatlan anomáliákat próbáltuk javaslatainkkal enyhíteni a várható anyagi lehetőségek függvényében. Így pl. azok a munkavállalók akik ügyintézői feladatot látnak el, de a törvény hatálya alól kiestek, illetve a középfokú technikai dolgozók, akikre viszont a közalkalmazotti törvény nem vonatkozik saját keretből részesülhetnek béremelésben. Ezt azért tudtuk megoldani, mert összesen 20-23 főt érint az egész településen. A köztisztviselők részére az új törvény az alapilletmény másfél szeresének megfelelő ruházati költségtérítést biztosít központilag. ( Bízunk benne, hogy ehhez az anyagiakat is biztosítani fogja a központi költségvetés. ) Bizottságunk javaslatára tartalmazza a koncepció, hogy a közalkalmazottak részére tervezünk 20.000.- Ft/fő/év ruházati költségtérítést olyan feltétellel, hogy az a tartalékba kerüljön, s csak az év második felében a konkrét pénzügyi helyzet ismeretében szülessen döntés a kifizetéséről vagy nem kifizetéséről. Az úgynevezett dologi kiadások növekedését az állami költségvetés 5 %-ban határozza meg. Tekintettel a sok éves tapasztalatra, valamint arra, hogy az a " fogyasztói kosár ", melyet az intézmények fenntartásához, az étkeztetéshez, a gyógyításhoz, fűtéshez, világításhoz használunk mindig felette van a hivatalos inflációnak, így mi 8 %-os növekedést tervezünk jövőre ezen a költségvetési soron. A jövő évi fejlesztéseink alakulását befolyásolja, hogy a termál program megvalósítását sikerül-e elindítani. Mindenesetre optimisták lévén a költségvetési koncepcióban szerepeltetjük. Ezen túlmenően tervezzük a Damjanich János Általános Iskola bővítését, szintén bízva megfelelő pályázati lehetőségben. Ugyanilyen módon tervezzük az oktatási eszközök fejlesztését, és a pedagógusok ( 7 fő ) részére az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázaton kedvező feltételekkel, számítógép beszerzését.

Terveink között szerepel a megüresedett gyermekorvosi lakás rendelővé való átalakítása, s az egészségháznál egy parkoló kialakítása. Nagy feladat még a jövő évben a 2003. januárban életbelépő környezetvédelmi törvény előírásainak megfelelően a szemételhelyezés megoldásának előkészítése. A teljesség igénye nélkül adtunk tájékoztatást a jövő évi elképzelésekről, abban a reményben, hogy minden isaszegi állampolgár a maga eszközeivel segíteni fogja az önkormányzat törekvéseit.

A Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság nevében Tatai Irén VÁLASZTÁS 2002 Tájékoztatom a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a 2002. évi választásokra a felkészülést megkezdtük. A Választási Információs Szolgálat (Községháza, Rákóczi u. 45.) várja a választással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat és kérdéseket ,akár személyesen a hivatal félfogadási ideje alatt, akár telefonon a hivatal telefonszámain (493-168, 493-166, 493-170), vagy faxon (493-165), vagy interneten keresztül az

isaszeg@mail.digitel2002.hu

e-mail címen. dr. Papolczy Antal jegyző, választási iroda vezető

Hétközi és hétvégi összevont ügyelet

2002. január:

01. Dr. Horváth Anna 02. Dr. Kürti József 03. Dr. Eszlári Egon 04. Dr. Kürti József 05-06. Dr. Eszlári Egon 07. Dr. Juhász János 08. Dr. Kürti József 09. Dr. Eszlári Egon 10. Dr. Kürti József 11. Dr. Eszlári Egon 12-13. Dr. Juhász János 14. Dr. Eszlári Egon 15. Dr. Juhász János 16. Dr. Kürti József 17. Dr. Juhász János 18. Dr. Eszlári Egon 19-20. Dr. Kürti József 21. Dr. Juhász János 22. Dr. Kürti József 23. Dr. Juhász János 24. Dr. Kürti József 25. Dr. Juhász János 26-27. Dr. Horváth Anna 28. Dr. Kürti József 29. Dr. Juhász János 30. Dr. Eszlári Egon 31. Dr. Juhász János Dr. Eszlári Egon 493-288 mobil: 06-20-9588-639 Dr. Horváth Anna 493-307 Dr. Juhász János 493-302 Dr. Kürti József 495-238

Gyermekorvosi ügyelet szombaton és vasárnap 8-12-ig Gödöllő Szabadság téri rendelőintézetben.

Ezüstkehely patika páros héten, Liget patika páratlan héten üzemel szombat-vasárnap 8-12-ig.

Tisztelt Isaszegi Polgárok!

Az utóbbi időben ugrásszerűen megnövekedett azon bejelentések száma ( sajnos legtöbb esetben névtelenül ), ahol közlik, hogy a település területén rengeteg gazdátlan kutya kóborol. A tisztelt lakosoknak az alábbiakat szeretném szíves tudomásukra hozni: Isaszeg Nagyközségben 2001. évben 1752 db nyilvántartott és beoltott kutya volt. Szorosan ide tartoznak még azok a szerencsétlen állatok, általában évente 40-50 db, akiket a környékünkön kiraknak a városi gazdáik, mivel megunták őket. Ezek az ebek a községünkben keresnek élelmet. E számok és tények ismeretében a következőket szeretném a jogosan aggódó lakosokkal közölni. A Polgármesteri Hivatal mindent megtesz, hogy ez a jelenség minimálisra csökkenjen. Ezért rendszeresen befogjuk és elszállítjuk a tudomásunkra hozott, illetve általunk észre vett kóborló állatokat. Az elszállítás költsége darabonként 5.000.- Ft-ba kerül, amit a Polgármesteri Hivatal fizet ki. 2001. évben 128 db eb lett befogva illetve leadva. Ennek ellenére még sajnos sok a kóbor gazdátlan állat. Nagy segítség lenne a lakosság részéről, ha tudatnák velünk, hogy melyik ingatlanról járnak ki rendszeresen közterületre az állatok, mert így könnyebben tudnánk beazonosítani a tulajdonosokat és a szükséges intézkedéseket meg tudnánk tenni. Merem remélni, hogy így a tisztelt lakossággal összefogva a problémákat hatékonyabban tudjuk megoldani.

Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük!

Temesvári Imre közterület-felügyelő telefon: 06-20-4086-586

Pályázati felhívás az isaszegi szeméttelep karbantartására

Isaszeg önkormányzata 2002. február 1-től kezdődő munkavégzési időponttal pályázatot ír ki. A megrendelő követelménye, hogy a beszállított szemét mennyiségétől, összetételétől az időjárási viszonyoktól függően, azok figyelembe vételével legalább heti rendszerességű technológiai rendezést, takarást kell megvalósítani. A letakaratlan szemétmennyiség nem lehet több 1 heti beszállított hulladéknál.

- A beszállított, leterített szemetet a lehetőségeken belül tömöríteni kell. Az építési és egyéb súlyosabb törmeléket fel kell használni a lerakott szemét tömörítésére. Amennyiben a lehetőségek engedik, a tömörítést géppel segíteni kell.

- A takarást homokkal, földdel, útjavításokból kikerült vegyes köves, kavicsos anyaggal lehet végezni, minimum 30-50 cm vastagságban.

- A takaráshoz szükséges hiányzó takaró anyagot a szeméttelep karbantartására szerződött vállalkozónak kell kitermelnie és a helyszínre szállítani, a szeméttelep homokdombjaiból. A kitermelést úgy kell végezni, hogy a kitermelés helyén további szemételhelyezésre legyen lehetőség.

- A szeméttelep karbantartását, rendezését, takarítását úgy kell végezni, hogy időjárási viszonyoktól függetlenül, télen-nyáron biztosítva legyen a fel- és lejáró út a szemét megfelelő helyen történő elhelyezéséhez.

- Kivitelező köteles a szemét takarását, különös tekintettel a nyári meleg időszakban, úgy végezni, hogy öngyulladás ne állhasson elő. Amennyiben a szeméttelepen bármilyen okból tűz keletkezik, a vállalkozó kötelessége a tűz oltásában részt venni, a tűz teljes hatástalanításáig. A tűz hatástalanításához szükséges takaróföld kitermelését a vállalkozónak kell biztosítani a szeméttelepi homokdomb anyagából.

- Megrendelő a fenti feladat végrehajtásáért a vállalkozónak havi bruttó 300.000.- Ft vállalkozási díjat fizet.

- A pályázat 2002. január 10-ig nyújtható be, zárt borítékban a községháza 2-es számú irodájában található iktatóban. A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság.

Pályázati felhívás

A Belügyminisztérium rendészeti szakközép-iskolái érettségire épülő, kétéves nappali tagozatos keresztévfolyamos képzést indítanak rendőr szakképesítés megszerzésére. Az iskola elvégzése a végzett tanulókat a Rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi munkakör betöltésére jogosítja. A 2002. szeptemberben induló szakképzési határidő: 2002. február 5.

A jelentkezés feltételei: magyar állampolgárság, 18. életévét betölti a jelentkezés évében, de 33 évesnél nem idősebb, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik, büntetlen előéletű, középiskolai érettségivel rendelkezik vagy 2002. június 30-ig megszerzi, vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálaton való részvételt. Jelentkezni lehet Budapesti Rendészeti Szakközépiskola 1101 Bp. Kerepesi út 47-49., Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 3501 Miskolc Szentpéteri kapu 78., Gödöllői Rendőrkapitányság személyzeti főelőadójánál: 2100 Gödöllő Petőfi tér 6-10. Tf: 28-420-333/210-26-os mellék. A rendészeti szakközépiskolai rendőr szakképzés kiemelt ismeretcsoportjai:

- jogi és rendőr szakmai (elméleti és gyakorlati)

- személyiségformáló ( erkölcsi és magatartásbeli )

- társadalmi-kommunikációs ( elméleti és gyakorlati )

A jelentkezés elfogadását követően a jelöltek a tanintézetben egészségügyi, fizikai, pszichológiai és általános szakmai műveltségi felvételi eljáráson vesznek részt.

Nagyközségi Önkormányzat

 


Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...