Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2002.

1. Sz.

 Tisztelt Isaszegi Állampolgárok!

 

A Képviselő-testület 2002. január 14-i ülésén hozott határozatok

 

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - együttműködési megállapodást köt közoktatásigazgatási feladatok ellátására Ecser község, Maglód nagyközség és Pécel Város önkormányzataival.

A testület a megállapodás tervezetet a kiegészítésekkel együtt elfogadja és annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

- A képviselő-testület a 2002. évi munkatervét a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

- A képviselő-testület Dr. Horváth Anna házi gyermek szakorvossal kötendő újabb szerződés-tervezetet megtárgyalta és azt az előterjesztés szerint elfogadja, így a 2. sz. gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa, vállalkozó orvosként látja el a betegeket 2002. március 1-től.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a költségvetés elfogadása előtt engedélyezi a kötelező béremelések kifizetését.

 

A Képviselő-testület 2002. február 11-i ülésén hozott határozatok

 

- A képviselő-testület a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló jelentést az előterjesztés szerint elfogadja.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a Dózsa György Művelődési Otthon 2001. évről szóló beszámolóját és a 2002. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár 2002. évről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a március 15-i ünnepség programját a kiegészítésekkel együtt az előterjesztés szerint jóváhagyja.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - visszavonja a zeneiskolára vonatkozó azon korábbi határozatát, mely szerint az intézmény az állami normatív támogatás összegét nem lépheti túl.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális valamint a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságok javaslatát elfogadva - tanulmányi ösztöndíjra 500.000.- Ft előirányzatot tervez a 2002. évi költségvetésben a tartalék keret terhére.

- A képviselő-testület az Isaszegi Horgász Egyesület támogatási kérelmét elfogadja.

A testület felkéri a TK. Bizottságot, hogy a támogatási kérelmet tárgyalja meg és foglaljon állást, hogy mely feladatok támogatását és milyen összeggel javasolja.

A testület felkéri a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságot, hogy a TK. Bizottság javaslatának megfelelően a 2002. évi költségvetésen belüli - év közbeni - átcsoportosításból biztosítsa a szükséges támogatást.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - elismerve a zártkert tulajdonosok eddigi tevékenységét engedélyezi, hogy azok akik vállalták az anyagi terheit a közművek megvalósításának mentesüljenek a 2002. évi építményadó megfizetése alól.

A testület megbízza a jegyzőt, hogy az építmény adóról szóló rendelet módosítására készítsen javaslatot.

- A képviselő-testület - a TK. Bizottság javaslatát elfogadva - a Rákóczi u. 75. szám alatti épületrész felújításával a kérelemben foglaltaknak megfelelően egyetért azzal a kikötéssel, hogy az utcafrontnak meg kell egyeznie a már felújított épületrésszel.

 

VÁLASZTÁS 2002.

 

Pest Megye 4. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságának a tájékoztatója a választókerület nyilvántartásba vett egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeiről.

Dr. Bükkfalvy Beatrix a Magyar Igazság és Élet Pártja.

Kovács Barnabás a Magyar Szocialista Párt.

Dr. Szakács Gyula a Szabad Demokraták Szövetsége.

Dr. Gémesi György a Fidesz-Magyar Polgári Párt Magyar Demokrata Fórum.

Gödöllő, 2002. február 21.

                        Dr. Holzmann László sk.

                        választási bizottság elnöke

 

A helyi választási iroda kéri a település választópolgárait, hogy az április 7-i választásra lehetőleg vigyék magukkal a választói névjegyzékbe történt felvételről kapott értesítést, valamint gondosan nézzék meg, hogy melyik szavazókörbe kell menniük szavazni. Ez azért szükséges, mert a szavazókörök területi beosztása a korábbi választásoknál megszokotthoz képest jelentősen módosult.

                                   Dr. Papolczy Antal

                                            jegyző

 

Tisztelt isaszegi Polgárok!

 

A legutóbbi önkormányzati tájékoztatóban az önkormányzat Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottsága nevében írtam a képviselő-testület által elfogadott 2002. évre vonatkozó költségvetési koncepcióról.

A november végén lezajlott közmeghallgatáson a Polgármesterasszony is részletesen beszélt az idei elképzelésekről.

Folyó év február 11-én a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta településünk ez évi költségvetését. Így most már konkrét számokkal, adatokkal adhatok bizottságunk nevében rövid, áttekinthető és a lényeget tartalmazó tájékoztatót.

 

Bevételeink: e Ft-ban

 

Saját bevételek                      479.860

Állami normatív támogatás                                                                         231.234

Állami átengedett bevételek  256.281

Egészségbizt. átvett pénz         42.000

Pályázat iskola bővítés (remélt)                                                                     35.000

Lakossági csat. bef.                 34.012

Rövidlejáratú hitel                 222.000

Elnyert pályázat                        5.057

                                           1.305.444

 

Kiadásaink: e Ft-ban

 

Működési kiadások:

- Intézmények                         366.816

- Polgármesteri Hivatal         123.672

- Egészségügy                           55.740

- Egyéb ( étkeztetés,                 16.276

mezőőr, stb. )

- Polgármesteri Hivatal hatáskörébe

tartozó kiadások                    211.407

- Rövidlej. hitel visszafiz.       222.000

                                   995.911

 

Fejlesztések

 

- iskolabővítés + berend.       90.000

- közművesítés                                   45.000

- útépítés                                20.000

- termál kút fúrás                   46.750

- szennyvíztisztító II. ütem      10.000

- orvosi rendelő kialakítás       8.000

- egyéb                                               22.330

- kezességváll.                       34.012

                                             276.092

 

Kiadás összesen:               1.272.003

 

Tartalék

 

Lekötött                                   31.799

Szabad                                                   1.642

                                                 33.441

 

Saját bevételeink között kb. 60 telek értékesítésével számoltunk. A végleges telekárak kialakítása hamarosan megtörténik.

Sajnos a nettó állami utófinanszírozás bevezetése óta havonta, a bérkifizetések miatt pár napra hitelt kell felvennie az önkormányzatnak, ennek éves összege szerepel úgy a bevételek, mint a kiadások között. Ennek éves kamatkihatása 1-1,5 m Ft, mely a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szerepel.

Az állami költségvetéstől és az egészségbiztosítótól ( OEP ) kapott normatív támogatások nem fedezik a működési költségeket. Az idén már 125 millió Ft-tal kell ezt a helyi költségvetésből kiegészíteni. Ez közel duplája a tavalyi évnek, tehát kézzelfogható, hogy a minimálbér emelés, illetve a kötelező bérfejlesztések végrehajtása, s az ezzel kapcsolatos járulék emelkedések óriási mértékben terhelik a települési költségvetést. Az állami költségvetés 2 %-os létszámcsökkentéssel javasolta előteremteni ezen kötelező kifizetések anyagi fedezetét. Isaszegen ez egyszerűen nem lehet megoldás, hisz úgy a lakosságszám, mint az oktatásban résztvevő gyermeklétszám emelkedett az elmúlt évben is.

Megjegyezzük, hogy még ha megvalósítható is lenne a 2 % létszámcsökkentés a településen, mintegy 5 főt jelentene, melynek éves költség kihatása kb. 6-8 m Ft. Látható, hogy a 125 m Ft-nak igencsak híja van. 97 millió Ft-tal az oktatás ( óvoda-iskola ) 13 millió Ft-tal a helyi közművelődés és 15 millió Ft-tal a Bölcsőde és az egészségügyi ellátás részesedik a település saját költségvetéséből.

A Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó kiadások legnagyobb tétele az intézmények karbantartására, felújítására tervezett, mintegy 45 millió Ft. Ugyancsak itt terveztük a szociális célú kiadásokat, melyekre 3 m Ft-tal terveztünk többet az előző éveknél, s itt terveztük a kamatmentes kölcsönök összegét is.

Ezen a soron szerepel a kiadások között, közel 11 m Ft összeggel a helyi civil szervezetek: sportkör, polgárőrség, rendőrség támogatása és a térségi társulások tagdíjai.

A " Fejlesztések " fejezetben a termálkút fúrásának és a kút kiképzésének várható költségeit terveztük. A 46.750 e Ft tartalmazza a pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítését is. A felszínre hozott víz ismeretében készül a Széchenyi Terv pályázatunk. A pályázatban szükséges önrész, külön kamatozó számlán lekötve, rendelkezésre áll. Ez az összeg nem szerepel a költségvetés számaiban.

A tartalékban szereplő lekötött összeg legjelentősebb része az intézmények által benyújtandó pályázatok önrészének fedezetére szolgál.

Itt szerepelnek az EU-s normák szerinti főző és tálaló helyiségek kötelező átrendezése, felújítása, valamint az ez évi választások lebonyolításának várható költségei is.

Összefoglalva a Pénzügyi Bizottság  véleménye szerint megállapítható, hogy a 2002. évi költségvetés - bár több bizonytalanságot nem lehetett kiküszöbölni - ( pályázati eredmények, termálprogram ütemezés, OEP finanszírozás ) megvalósulása esetén jól szolgálhatja a községben élők mindennapjait és lényeges fejlesztési lehetőségeket is tartalmaz.

                                       

                                             Tatai Irén

                                Pénzügyi Bizottság elnöke        

Szociális támogatási lehetőségek Isaszeg Nagyközség Önkormányzatánál

 

Az Isaszegi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok a kérelmeket a Polgármesteri Hivatal szociális előadóinál nyújthatják be.

A Népjóléti bizottság üléseit 3 hetente tartja. A bizottság az anyagi - és szociális körülmények alapos vizsgálatával, környezettanulmánnyal, többségi szavazattal határoz a támogatás folyósításáról, mértékéről, esetleg elutasításáról.

- A bizottság dönt a méltányossági alapon kiadott közgyógyellátási kérelmekről, ha a családban az egy főre jutó jövedelem 23.000,- Ft, egyedülálló esetén 32.000,- Ft, ha a gyógyszereit önerőből megvásárolni nem képes. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy mennyi a havi folyamatos gyógyszerköltség,  

továbbá csatolni kell a  közös háztartásban élők jövedelemigazolásait. 

- kiegészítő családi pótlék állapítható meg a kiskorú gyermekek részére, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 20.l00.- Ft-ot. A szociális törvény méltányosságra nem ad lehetőséget. A támogatás összege: 4.200,- Ft/hó/fő.

Felülvizsgálat során környezettanulmány elvégzése , a család életvitelének, egyéb anyagi helyzetének vizsgálata a bizottság részéről bármikor elvégezhető

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható, krízishelyzetben, melynek összegéről egyedi elbírálás alapján a Népjóléti Bizottság dönt.

- a továbbtanulók anyagi támogatását igényelheti a felsőfokú intézményben tanuló diák, szociális rászorultság alapján , ha családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 32.000.-Ft-ot. A támogatás iránti kérelmek benyújthatók a pályázati kiírás alapján. A Nagyközségi Önkormányzat állami kiírást követően széles körben tájékoztatja a lakosságot a további feltételekről.               

- az aktívkorúak rendszeres segélyében részesülhet, akinek a munkanélküli ellátása a Gödöllői Munkaügyi Központban megszűnt, illetve a Nagyközségi Önkormányzatnál a munkanélküli ellátás 24 hónapját kimerítette. Igazolja, hogy a munkaügyi központtal és az önkormányzattal munkavégzés céljából együttműködött, továbbá írásban tett nyilatkozatában vállalja, hogy a munkaügyi központtal, családsegítő központtal, önkormányzattal a segély folyósításának időtartama alatt együttműködik, valamint a segély megállapításától számított 30 napon belül, 30 munkanapra vállalja az önkormányzat által biztosított közhasznú munkaviszonyt. A támogatás akkor adható, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 80 %-át, melynek összege jelenleg 16.080,- Ft. A kifizetett segély összegét a hivatal az ingatlanra terheli hagyatéki teherként.

- az ápolási díj állapítható meg, annak a közös háztartásban élő egyenes ági hozzátartozónak, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló, súlyosan fogyatékos személy, vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az orvosi javaslatot a háziorvos állítja ki, melyhez csatolni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolásait. Az ápolási díjra jogosultság feltételeit a települési önkormányzat 2 évente egyszer felülvizsgálja. - az átmeneti segélyeket a Népjóléti Bizottság akkor állapít meg ha , 18 éven felüli nehéz helyzetbe jutott személy anyagi segítségre szorul és ha a családban az egy főre jutó jövedelem 23.000.- egyedülálló esetén 27.000.- Ft-ot nem haladja meg.

- a beiskolázási segély adható az iskola, óvoda megkezdése előtt. A kérelmet a szülő terjeszti elő és csatolja a közös háztartásban élők kereseti igazolásait, valamint az iskolalátogatási bizonyítványt.

 -a gyógyszertámogatás csak orvosi javaslatra adható, a kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők kereseti kimutatásait. Jövedelem határ megegyezik az átmeneti segélyezéssel.

 -a tüzelőtámogatást természetbeni juttatásként kaphatnak a rászorulók, a támogatás összege : 10.000,- Ft. Csatolni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolásait. Jövedelem határ megegyezik az átmeneti segélyezéssel.

-az étkezési támogatás igényelhető az óvodába, iskolába járó gyermekek részére, a kérelmet a szülő nyújtja be, mellékelve az iskolalátogatási bizonyítványt és a közös háztartásban élők kereseti igazolásait.

- az időskorúak járadékában részesülhet a nyugdíjkorhatárt betöltött személy, ha semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, amennyiben a közös háztartásban élők jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 80 %-át, egyedülálló esetén a 95 %-át.

A kifizetett segély összegét a hivatal az ingatlanra terheli hagyatéki teherként.

- rendszeres szociális segélyt a 18. életévét betöltött aktívkorú 67 %-os rokkant igényelhet, amennyiben rendszeres pénzellátással nem rendelkezik. Feltételei megegyeznek az időskorúak járadékával.

- lakásfenntartási támogatás adható, ha a családban élők havi jövedelmének 35 %-át meghaladja a lakásfenntartás költsége, a támogatás összegét helyi rendelet szabályozza. A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élők kereseti igazolásait valamint a közüzemi számlákat.

- a házi szociális gondozásban részesíthető az az időskorú személy, aki önellátásra csak részben képes és egyedül él.

- Időskorúak Napközi Otthonába történő felvételt nyerhet minden nyugdíjas korú állampolgár, ha kérelmet nyújt be és csatolja a nyugdíjszelvényét.

- a bizottság javaslatot tesz a kamatmentes és a szociális kamatmentes kölcsönök iránt benyújtott kérelmekről a testület felé.

A támogatás összege : maximum 250.000,- Ft, a szociális kamatmentes kölcsön összege: maximum 100.000,- Ft.

Bármely támogatás igénylése esetén bővebb és szakszerű felvilágosítást kaphatnak az állampolgárok a Polgármesteri Hivatal népjóléti irodáján dolgozó előadóktól.

                                   Podmaniczky Istvánné

                               Népjóléti Bizottsági elnöke

 

ÉRTESÍTÉS

 

Értesítjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy 2002. március 7-től 27-ig TÜDŐSZŰRÉST tartunk Isaszeg, Rákóczi u. 10. sz. alatt ( volt Dr. Kürti József rendelője ).

Szűrési napok:

                        kedd- csütörtök-péntek 8-14-ig

                        hétfő-szerda 12-18 óráig.

Személyi igazolványt, TB. kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával!

 

EBOLTÁS

Tisztelt Ebtulajdonosok!

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2002. évi kötelező veszettség elleni eboltást:

2002. március 26-án 8-12-ig

2002. március 27-én 13-17-ig

a pótoltást: 2002. április 10-én 8-10-ig

tartjuk meg a községháza udvarán.

Az eboltás díja, ebenként 800.- Ft, mely összeget az eboltás helyén kell megfizetni.

Kérjük az eb oltási könyvét hozzák magukkal!

Háznál oltás: Dr. Békési Béla

Telefon: 06-30-954-9684

A kötelező veszettség elleni eboltás elmulasztása, szabálysértési bírságot von maga után.  

 

Tisztelt Állampolgárok

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2002. március 01-től Isaszeg Nagyközség területén 3 fős körzeti megbízotti rendőr fog ellátni szolgálatot a körzeti megbízotti irodán, illetve a nagyközség területén.

Vécsei János r.tzls.

Szalay Tamás r. tzls.

Szilágyi József r. zls.

Szolgálatuk szervezése során törekszünk arra, hogy minden körzeti megbízottnak legyen havonta 2 alkalommal fogadóórája, a helyi irodában, melyen bejelentkezés nélkül bárki megteheti panaszát, bejelentését. 3 körzetre osztjuk Isaszeget és minden körzetért lesz felelős, de az nem azt jelenti, hogy a szolgálatuk idején más körzetben nem intézkednek. A hét minden napján lesz nappalos szolgálat Isaszegen, telefonon utolérhetők lesznek abban az esetben is amikor irodán kívül dolgoznak. Az éjszakai szolgálat továbbra is a járőrök bevonásával fog történni, melyben a körzeti megbízott is részt fog vállalni.

                               Gyöngyi Ferenc r. fhdgy.

                                      őrsparancsnok

 

Tisztelt Állampolgárok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2002. I. félévi helyi adók és gépjárműadó esedékességi ideje március 18-a.

A befizetéseket a korábban megküldött postautalványokon szíveskedjenek teljesíteni.

Kérjük a határidő pontos betartását.

Továbbá felhívjuk figyelmüket arra, hogy az adózást érintő mindennemű változást

( lakcímváltozást, ingatlan, illetve gépjármű szerzést és eladást ) a bekövetkezést követő 15 napon belül az adózónak kötelessége jelenteni adócsoportunkhoz.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása, mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

                                  

 

                                              Adócsoport

 

 

Értesítjük a Tisztelt Állampolgárokat!

 

A Cablenet Rt. fő céljául a kábeltelevízió szolgáltatás fejlesztését tűzte ki. Ennek megvalósításaként megkezdtük a szélessávú hálózat kiépítését az Ön településén. Hálózatunk alkalmas kétirányú kép és adat nagysebességű továbbítására, ennek megfelelően terveinkben 2002-ben a kábeltelevíziós szolgáltatáson túl az Internet-szolgáltatás megindítása is szerepel.

Társaságunk Isaszegen március hónap végétől, az építés megindulását követően megkezdi lehetséges előfizetőink megkeresését.

Szolgáltatásainkat a 2002. év végéig az alábbi árakon vehetik igénybe:

Egyszeri díjak:

Hálózatra csatlakozás díja:   15.000.- Ft

Bekapcsolási díj:                      5.000.- Ft

Havi előfizetési díj:

Hálózatfenntartási díj:                700.- Ft

Műsordíjak:

Szemle (7 Tv és 20 rádióműsor, közszolgálati)  

                                               nincs műsordíj

Panoráma (35 Tv és 20 rádióműsor)

                                               2.200.- Ft

HBO ( mindkét csomaghoz előfizethető )

                                               2.200.- Ft

Áraink bruttó összegben értendők. Az HBO szűrő letéti díja 5.000.- Ft, amely összeg az HBO előfizetői szerződés lemondásakor, a szűrő étvételekor visszajár Önnek.

Műsorcsomagjaink összetételét igyekeztünk elvárásainak megfelelően a legváltozatosabban összeállítani. A 36 jelenleg elérhető csatornából 22 magyar nyelvű, a fennmaradó 14 csatorna között találhatnak angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvű adót.

Alapcsomagunkkal - amelyet Szemlének neveztünk el - a közszolgálati csatornák kedvelőit céloztuk meg. Bővített csomagunkban - amelynek a Panoráma nevet adtuk - minden generáció megtalálja a kedvenc műsorát. Ebben a csomagban három magyar nyelvű mozicsatorna, a Filmmúzeum, a Hallmark és a Romantica, valamint két sportcsatorna: az Eurosport és a férfiak kedvencének számító Sport1 műsorát élvezhetik. Ezen kívül még több zenei, gyermek és ismeretterjesztő csatornával kínálunk szórakozási lehetőséget azon kedves előfizetőinknek, akik ezt a csomagot választják.

 

 

1.     

Információs csatorna

közszol-

gálati

 

magyar

 

S

2.     

Deutsche

Welle

 

hírek

 

német

z

3.     

TV 5

közszolg.

francia

e

4.     

M 1

közszolg.

magyar

m

5.     

M 2

Közszolg.

magyar

l

6.     

Duna Tv

közszolg.

magyar

e

7.     

Euronews

hírek

angol

 

8.     

Fix Tv

informat.

magyar

P

9.     

CNN

hírek

angol

a

10. 

BCC World

hírek

angol

n

11. 

RTL 2

tradicion.

német

o

12. 

RAI Uno

tradicion.

olasz

r

13. 

TVE Intern.

tradicion.

spanyol

á

14. 

Eurosport

sport

magyar

m

15. 

RTL Klub

tradicion.

magyar

a

16. 

Tv 2

tradicion.

magyar

 

17. 

Hallmark

mozi

magyar

 

18. 

Filmmúze.

mozi

magyar

 

19. 

SatElit

szórakozt.

magyar

 

20. 

Viasat 3

szórakozt.

magyar

 

21. 

Minimax

gyerek

magyar

 

22. 

Cartoon

gyerek

angol

P

23. 

ATV

szórakozt.

magyar

a

24. 

VOX

mozi

német

n

25. 

Bp. Tv

tradicion.

magyar

o

26. 

Spektrum

ism.terj.

magyar

r

27. 

Nation.Ge

ism.terj.

magyar

a

28. 

Discovery

ism.terj.

angol

m

29. 

Sport 1

sport

magyar

a

30. 

Moteurs

motorsp.

francia

 

31. 

VIVA

zene

magyar

 

32. 

Muzzik Tv

zene

francia

 

33. 

Viva

zene

német

 

34. 

MusicMax

zene

magyar

 

35. 

Romantic

mozi

magyar

HBO

36. 

HBO Hun

mozi

magyar

 

Amennyiben szeretné előfizetni a Cablenet Rt. kábeltelevízió-szolgáltatására vagy csak információra lenne szüksége, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel tájékoztatják Önt.

 

Ügyfélszolgálatunk: 2151 Fót, Benedek park 69. Tel: 06-27-536-236

Cablenet - Képernyő a világra!

 

 

M E G H Í V Ó

 

ISASZEG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó programokra.

 

Március 14. 17.00 óra

Kossuth Lajos emlékére rajzkiállítás.

 

Helyszín:

Kós Károly Művészeti Iskola

 Kossuth Lajos u. 85.

A kiállítást megnyitja:

Dobos Olga

igazgató.

 

Március 15. 9.15 óra

Kossuth és Petőfi emléktábla koszorúzása.

 

Helyszín:

Szabadság Törekvések Református Emléktemploma

Megemlékezést tart:

 Bajusz Árpád

nagytiszteletű református lelkész

Az ünnepi műsort

a Klapka György Általános Iskola

tanulói adják.

 

10.00 órától

KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG

 

Helyszín:

Szoborhegy,

Honvédszobor emlékmű

Ünnepi köszöntőt mond:

 

Szakály Róbert

történelem szakos tanár

 

Az ünnepi műsorban közreműködnek

a Klapka György Általános Iskola tanulói

és az

Isaszegi Hagyományőrző Történelmi

Lovas Egyesület

 

Koszorúzás

 

15.00 órától

az Alemany Erzsébet Segítő Ház

Szociális Foglalkoztató Központjának ünnepélyes avatása.

Helyszín: Nap u. 2.

 

A fenti programokra mindenkit

szeretettel várunk!

 

Dr. Tóthné Pacs Vera                          Papolczy Antal

      polgármester                             jegyző

 

Lázár András

alpolgármester

 

Mottó:

 

" Csak akkor születtek nagy dolgok

Ha bátrak voltak, akik mertek

S ha százszor tudtak bátrak lenni.

Százszor bátrak és viharvertek. "

 

                                               ( Ady Endre )

 

Európa színpadán mi is játszottunk,

S mienk nem volt a legkisebb szerep.,

Úgy rettegé a föld kirántott kardunk,

Mint villámot éjjel a gyerek."

                  

                    ( Petőfi Sándor: Magyar vagyok )

 

Az április 6-i ünnepségek

A szokásnak megfelelően 16.00 órakor indul a menet a Polgármesteri Hivataltól a Szoborhegyre, ahol a Csata lejátszására kerül sor, ünnepélyes keretek között a lovasok részvételével.

(részletes programot későbbiekben adunk ki)

 

 

 

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...