Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2002.

2. sz.

 

Tisztelt Isaszegi Állampolgárok!

 

Az országgyűlési választásokon győzött

Dr. Gémesi György.

A település nevében szívből gratulálunk megválasztásához. További munkájához erőt, egészséget kívánunk.

 

A képviselő-testület 2002. február 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatok

 

- Isaszeg Nagyközség Önkormányzata a 2002. évben a Madách u. 1. szám alatti iskolaépületet bővíteni kívánja. A Damjanich János Általános Iskola több épületben szükség tantermek felhasználásával tudja oktatni a beírt  gyermekeket. Az oktatás évek óta nem a mai követelményeknek megfelelő körülmények között folyik. A településen a lakosság szám az utóbbi években több száz fővel nőtt, ami együtt jár a gyermeklétszám növekedésével. Ez a körülmény teszi szükségessé az intézmény bővítését.

A testület a 2002. évi költségvetésében a beruházás megvalósítását tervezte.

A beruházás teljes költsége 89.888.435.- Ft ÁFA-val (ÁFA nem igényelhető vissza).

A beruházás saját forrásaként 49.888.435.- Ft-ot a 2002. évi költségvetésben az önkormányzat betervezett.

A beruházás megvalósításához a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be a testület. A vissza nem térítendő támogatásként pályázandó összeg 40 Mft.

- Isaszeg Nagyközség Önkormányzata a 2002.

évben a Hunyadi a Nagy S. és a Thököly utcákban szilárd útburkolatú utat kíván építeni.

Az építéshez a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújt be.

A beruházás költsége összesen 76.513 eFt ÁFA-val (ÁFA nem igényelhető vissza).

A Területfejlesztési Tanácsnál vissza nem térítendő támogatást kívánunk pályázni.

A pályázandó összeg 40 MFt.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata saját forrásból a 2002. évi költségvetésében 36.513 eFt-ot biztosít ezen beruházáshoz.

A saját forrás már jelenleg is rendelkezésre áll.

 

A Képviselő-testület 2002. március 11-i ülésén hozott határozatok

 

- A képviselő-testület a két ülés között tett intézkedésekről szóló jelentést elfogadja.

- A képviselő-testület - a Népjóléti Bizottság javaslatát elfogadva - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2001. évi ellátásáról szóló beszámolót a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva -

Szabó Sándor Liget u. 14. szám alatti lakos részére  500.- Ft/m2-es áron átadja a 1347/2 hrsz-ú 7x45 méteres terület tulajdonjogát azzal a feltétellel, hogy a területtel kapcsolatos összes felmerülő költséget kérelmező vállalja.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - eladja az 518 hrsz-ú  területét 1.000.- Ft/m2-ért Nagy János Isaszeg Thököly u. 34. szám alatti lakos részére.

A testület az eladásból származó összeget tartalékolja az Isaszeg Vízmű Kft. részére új műszaki épület építésére.

- A képviselő-testület nem módosítja a 206/2001. számú határozatát.

- A képviselő-testület az Isaszegi Történelmi Napok programját az előterjesztés szerint elfogadja.

- A képviselő-testület - az Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadva - a köztisztviselők teljesítmény értékeléséhez a kiemelt célok meghatározását  a kiegészítésekkel együtt  elfogadja.

- A képviselő-testület  - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján - a Belsőmajori utca feletti területen az új telkek eladási árát a 2002. évi eladás esetén 6.500.- Ft/m2-ben állapítja meg.

- A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Dr. Horváth Anna gyermek szakorvos közös megegyezéssel kérte a közalkalmazotti jogviszonyának a megszűntetését 2002. február 28-val, mivel március 1-től a tevékenységét vállalkozó orvosként végzi.

A testület a kérelmet elfogadja és megállapítja, hogy Dr. Horváth Anna közalkalmazotti jogviszonya 2002. Február 28-val közös megegyezéssel megszűnt.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - Isaszeg nagyközség területén a Nap u. végén az ESE Szociális Foglalkoztató Központ részére  a 0203/4  hrsz-ú területből 1 ha. területet biztosít 100.- Ft eladási áron. A testület a területre elidegenítési tilalmat és visszavásárlási jogot jegyeztet be. Visszavásárlásnál a vételár a szerződéskötéskori eladási ár a jegybanki kamattal növelt összeg lesz.

A belterületbe csatolás a terület megosztás költségeit az önkormányzat vállalja.

 

A Képviselő-testület 2002. április 15-i ülésén hozott határozatok

 

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján - a Bölcsőde beszámolóját elfogadja. A testület a bölcsődében 1 fő gondozónői státusz engedélyezésére  - amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi -  a II. félévben visszatér.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a nyári szabadidős programokat - a beérkezett pályázatok alapján - az alábbiak szerint támogatja:

 

Damjanich János Általános Iskola

Erdei iskola, német nyelvi tábor,

nyári sport napközi és természetismereti tábor                                            100.000.- Ft

Klapka György Általános Iskola

Ausztriai tanulmányút, erdei iskola és

zamárdi táborozás                                                                                        110.000.- Ft

Kós Károly Művészeti Iskola                                                                       50.000.- Ft

I.sz. Napköziotthonos Óvoda

Állatkert, Közlekedési Múzeum                                                                   50.000.- Ft

II.sz. Napköziotthonos Óvoda                                                                     50.000.- Ft

Számítástechnikai és Informatikai

Szakközépiskola Miskolc és környéke                                                         60.000.- Ft

Falumúzeum kerékpártúra                                                                          30.000.- Ft

Római Katolikus Egyház                                                                             80.000.- Ft

Református Egyház                                                                                      40.000.- Ft

849. sz. Szent Márton Cserkész Csapat Izsák                                              30.000.- Ft

 

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a Kossuth u. 85. Szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének 2002. augusztus 1-től határozott időre, 1 évre kijelöli Gulyás Évát a Klapka György Általános Iskola pedagógusát. A lakás bérbeadására a 8/1994. (IV.18.) sz. önkormányzati rendelet 15. §-a alapján kerül sor.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért az Isaszegi Horgász Egyesület  és a Polgármesteri Hivatal közötti bérleti szerződés 3. pontjának módosításával és hozzájárul a tó partján felépüljön 10-12 db egységes vascső vagy favázas napfény és esőbeálló.

- A képviselő-testület - a TK és a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságok véleményét és javaslatát elfogadva - a 2002. évi  költségvetés tartalékából az Isaszegi Horgász Egyesületnek 2M Ft támogatást ad. A 2 MFt-ot a szakaszosan elvégzett munkák után - a számla bemutatása után - a hivatal átutalja az egyesület számlájára.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a 1913/9. hrsz-ú ingatlant 1.000.- Ft/m2-es áron eladja Vidák Mária Isaszeg, Csillag u. 29. sz. alatti lakosnak.

A testület egyetért azzal, hogy az eladással kapcsolatban felmerülő költség a vevőt terhelje.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a 1913/10. hrsz-ú ingatlant 1.000.- Ft/m2-es áron eladja Kanalas István Isaszeg, Felsőerdősor u. 5. sz. alatti lakosnak.

A testület egyetért azzal, hogy az eladással

kapcsolatban felmerülő költség a vevőt terhelje.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a 1975/11. hrsz-ú Isaszeg, Május 1. u. 88. sz. alatti ingatlant 1.000.- Ft/m2-es áron eladja Kutka Béla Isaszeg, Benkovics u. 16. sz. alatti lakosnak.

A testület egyetért azzal, hogy az eladással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a vevőt terhelje.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a Magyar Távközlési Rt. (Budapest, Krisztina krt. 55.) részére egyszeri földhasználati díjként, egyszeri kártalanítási összegként 500.- Ft/m2-es árat határoz meg.

- A képviselő-testület 2002. május 27-én 18.00 órától közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart a Dózsa György Művelődési Otthonban.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - megismerve az utak szilárd burkolatára beadható pályázati lehetőséget 50 %-os önrész biztosítása mellett egyetért azzal, hogy a Hivatal a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatot készítse elő és döntésre terjessze a testület elé.

A testület felkéri a TK. bizottságot, hogy foglaljon állást előzetesen, melyik út szakaszra készüljön a pályázat.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - a szeméttelep rekultivációjának tervezésére 20 %-os önrész biztosítása mellett egyetért azzal, hogy a Hivatal a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatot készítse elő és döntésre terjessze a testület elé.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - a település rendezési tervének elkészítésére 20 %-os önrész biztosítása mellett egyetért azzal, hogy a Hivatal a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatot készítse elő és döntésre terjessze a testület elé.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - egy zöldfelület (park) rendbehozatalának terveire és elkészítésére egyetért azzal, hogy a Hivatal a benyújtandó pályázatot a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz készítse elő.

A testület felkéri a TK Bizottságot, hogy tegyen javaslatot arra, hogy melyik zöldfelület megvalósítását tartja a legfontosabbnak, ami

alapján a hivatal a pályázati anyagot előkészítheti.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - a hivatali munka minőségének javítására, számítástechnikai oktatásra 20 %-os önrész biztosítása mellett egyetért azzal, hogy a Hivatal a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatot készítse elő és döntésre terjessze a testület elé.

 

Az Alemany Erzsébet Segítő Ház avató ünnepe

Dr. Tóthné Pacs Vera polgármester beszéde

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata nevében sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, lakóhelyünk polgárait, az ALEMANY ERZSÉBET SEGÍTŐHÁZ SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ KÖZPONTJÁNAK  ünnepélyes avatásán.

Engedjék meg, hogy külön köszöntsem dr. Alemany Erzsébetet, e szép foglalkoztató központ névadóját, Némethy Máriát az Egymást Segítő Egyesület elnökét, e ház megálmodóját.

2001. július 30-án született meg az az ötlet, hogy Isaszegen is létesüljön olyan Segítő Ház, amely a nagyon beteg időseknek, sérülteknek, egészségkárosodottaknak, munkanélkülieknek nyújt élethelyzetüket jobbító gondoskodást és munkahelyet. Az elképzelések és tervek szerint 2003-ig valósul meg községünkben is egy integrált szociális és foglalkoztató központ. A most felavatandó első 900 m2 alapterületű Szociális Foglalkoztató és Lakóotthon 193 nap alatt épült meg.

A Segítőházzal kapcsolatos álmokat konkrét tettek követték. Az emberi összefogásnak meglett az eredménye. A LAKÓOTTHON felépítése egymás támogatását, az emberi összetartozást is szimbolizálja. Bármilyen eldurvult, valódi értékek nélküli világban is élünk a gyengék és elesettek iránti segítőkészség, a jóság továbbra is bennünk van. A jó célokért az emberek továbbra is hajlandók tevékenykedni, az " aggódás, amely a közeli és távoli szenvedések miatt eltölt bennünket - írja Albert Schweizer -, nem összeegyezhetetlen, és felkeltik az emberszeretet szellemét ".

Meggyőződésem, hogy a szeretet, a jóság minden erőnél és mindenféle erőszaknál, gyűlölködésnél erősebb. Az Egymás segítése hat az emberek szívére és értelmére, hat az emberi közömbösség leküzdésére. Az összefogással felépített Segítő Ház a megértés, a békesség hangulatát idézi fel bennünk. Felelősek vagyunk egymásért és azért, hogy a rászorulók is valódi otthont leljenek. Az embertársainkkal való együttérzés és törődés nemcsak a rászorulókra árad ki, hanem visszahat, ránk is.

Dr. Alemany Erzsébet élete, munkássága jól példázza azt, amikor az ember nem kötelességből, hanem belső ösztönzésből fakadóan tevékenykedik embertársaiért.

A mai világnak főleg olyan emberek hiányoznak - egy gondolkodó szavaival - " akik mások hiányaival tőrödnek ". A másokkal való törődés lehetősége mindnyájunknak adott, mivel szívünkben hordozzuk a jót.

Elérkezett a nap, amely Isaszeg történetében ünnepként említhető, hisz ilyen jellegű intézmény kapuit megnyitni, nem mindennapi esemény.

Csodálattal tölt el, hogy mind ez Isaszegen történhetett meg, az isaszegi állampolgárok megsegítésére, foglalkoztatására.

Az önkormányzat képviselő-testülete egy emberként állt a szociális foglalkoztató Isaszegen történő felépítéséhez. Ez nem egyszerű munkahely teremtés. Ez az intézmény csökkent munkaképességű emberek, mozgáskorlátozottak és a kisebbség bizonyos rétegeinek adja vissza emberi tartását, méltóságát, az aktív társadalomba történő beépülését, azzal a lehetőséggel, hogy itt munkát vállalhatnak.

Úgy érzem kitárult a világ, ez az út a jövő és ebben nagyon sokan segítettek.

Tisztelettel megköszönöm a segítőknek anyagi és erkölcsi támogatását, külön kiemelve:

- Dr. Alemany Erzsébet,

- Bernd Kleespies, Máltai Szeretetszolgálat jossgrundi csoportja,

- Pest Megyei Területfejlesztési Tanács,

- Isaszeg Nagyközség Önkormányzata,

- Csávás Épszer Kft,

- Pitti Katalin,

- Szociális és Családügyi Minisztérium,

- Országos Foglalkoztató Közalapítvány,

- Várady István,

- Csilla von  Boeselager Stiftung Osteuropa   

   Hilfe,

- Dunaferr Rt.,

- Korall Csempe Kft,

- Velux Magyarország Kft.

- Csepi Lajos,

- Metall-Mix Kft.

- Kneipp Sanatorium,

- Marianum Priorin Maria Stela

- Hermann Dapper und Söhne GmbH.

- Fabricius Klinik GmbH Proirin Gabriel.

 

Köszönetünk és tiszteletünk a téglajegy vásárlóknak és mindazoknak, akik valamilyen formában segítették e ház megvalósulását, de nevük nem hangzott most el.

Alemany Erzsébet az egyik vele készített interjúban többek között azt mondta:

" A szegényekről, a betegekről, a kisebbségről gondoskodni kell. Amikor nekünk vajdasági magyaroknak megkülönböztetésben volt részünk, lelkünkben erőt adott a magyarság tudata, az hogy van egy országunk ahová vágyhatunk. Az emberek reményét, álmait nem szabad elfojtani. Nemzeteknek, nemzetiségeknek az összetartozás érzése az Európai Unióban is megtartó erő. " Arra kérem Önöket, hogy ezt a szép és igaz vallomást vigyék haza ajándékként.

Ma országszerte megemlékeztünk nagy nemzeti ünnepünkről, 1848. március 15-ről. Azt hiszem, hogy van szimbolikus üzenete annak, hogy a mai napon avatjuk fel a szociális foglalkoztató és lakóotthont. 1848 példája és az összefogásból felépült foglalkoztató központ azt bizonyítja, hogy nemzet összefogásából lehet csak távlatos ügy, történelmi fejlemény.

Megköszönöm az ESE alapító elnökének, Némethy Máriának és munkatársainak, hogy ez az együttműködés létre jöhetett.

Shakespeare-től idézve:

" A gyengét nemcsak fölsegíteni,

De támogatni is kell. "

 

Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

 

Kós Károly Művészeti Iskola

 

Tájékoztatás szülői értekezletről

 

Mindenkit örömmel tájékoztatok arról, hogy iskolánk 2001. szeptember elsejétől - az Önkormányzattal egyetértésben - felvette a híres építész, író, grafikus, kultúrpolitikus, a népművészet őszinte elkötelezettje: Kós Károly nevét: - így most az iskolánk pontos elnevezése:

 

KÓS KÁROLY MŰVÉSZETI ISKOLA

( Alapfokú Művészeti és Zeneiskola volt. )

 

Miért éppen Őt választottuk?

Tantestületünk megállapodott abban, hogy a névválasztásunkban fő szempont lesz, hogy olyan személyt válasszunk, aki nemcsak egy művészeti területhez kötődik, hanem sokoldalú, egyetemes gondolkodású, szemléletében, munkásságában a művészeteknek a gyerekek nevelésében, az emberiség múltjában - jelenében - jövőjében betöltött szerepét meggyőzően reprezentáló alkotó.

Mindezeket Kós Károly személyében találtuk meg.

Már most jelzem, hogy a következő tanévben ünnepeljük iskolánk fennállásának 10 . éves jubileumát. Az ünnepségsorozat részeként Kós Károlyhoz kapcsolódó képző-iparművészeti pályázatot tervezünk névadónk életének és munkásságának, valamint az isaszegi népi kultúra értékeinek mélyebb megismerése, feltárása céljából. Iskolánkban a következő művészeti területek, illetve tanszakok működnek:

zene és énekművészeti terület:

hangszeres tanszakok: hegedű, zongora, gitár, gordonka, klarinét, furulya, fuvola, ütő.

Kötelezően választható tárgy:

elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom.

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus.

Egyéb tanszék: kamarazene.

Képző- és iparművészeti terület: rajzolás, társastánc.

Színművészeti- és bábművészeti terület: színjáték.

 

A következő tanévre tervezett fejlesztéseink:

- a táncművészeti területen belül indítani szeretnénk a modern tánc és balett tanszakokat;

- a zene és énekművészeti területen belül - a fúvószenekar létrehozásának szándékával - a trombita, tenorkürt, tuba, szaxofon tanszakokat.

Szeretnénk, ha a kedves Szülők még jobban megismerkednének az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkával - tartalmával és működésével -, ezért 2002. május 15-én 17.00 órakor SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk a Dózsa György Művelődési Otthonban.

Az értekezlet első részének tájékoztatóját az itt tanító pedagógusokkal tervezett személyes találkozás, kötetlen beszélgetés követi.

Szeretettel hívjuk és várjuk jelenlegi és leendő növendékeink Szüleit és minden kedves Érdeklődőt.

Az elmúlt évek alatt sok segítséget, elismerést, bíztatást kaptunk a kedves Szülőktől, melyeket tisztelettel megköszönök.

A továbbiakban is alapvető fontosságúnak tartjuk a jó kapcsolat, együttműködés fenntartását a gyerekek minél jobb oktatása-nevelése, a tanórai és órán kívüli, tehetséggondozó és minden más feladatunknak a gyermekek szempontjából legeredményesebb és élményt adó megoldása érdekében. Folyamatos támogatásukkal megerősítenek bennünket és osztoznak velünk abban a hitünkben, hogy a művészetek semmihez sem fogható embernevelő szerepe fontos az országnak, a helyi közösségeknek, a családoknak, az egyéneknek, hiszen a művészetek olyan nevelési lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek semmi mással nem pótolhatók.

Iskolánk névadója - Kós Károly - hitt abban és hirdette, hogy a művészetekhez joga és szüksége van minden embernek egyformán. Minden emberi kor és társadalom olyan mértékben a kultúra kora, illetve a kultúra társadalma, amilyen mértékben részesíti, vagy zárja ki minden egyes tagját a művészetekben való részesedéséből.

Tantestületünk arra törekszik, hogy az iskolákban folyó sokoldalú művészeti nevelő-oktató munkánkban méltóak legyünk névadónkhoz.

Szándékaink szerint - évről-évre bővülő szakmai kínálatunkkal - minél több gyereket szeretnénk bevonni a tevékenységekbe.

                                            Dobos Olga

                                               igazgató

 

Tisztelt polgárok!

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a termál-kútfúrás eredményes lett, a víz 30-32 Celsius fokú, és a vízhozam 450 liter/perc és az ásványi anyag összegtétele is jónak ígérkezik. A vízmintavétel a héten megtörténik és az ÁNTSZ hivatalosan is bevizsgálja.

Ennek tudatában álmaink megvalósításához közelebb kerültünk, elkészült az  Isaszegi Élményfürdő üzleti terve és elkészült a megvalósíthatósági tanulmányterv is, így rövidesen beadásra kerülhet a Széchenyi Tervre a pályázat.

A megvalósíthatósági tanulmányból összegezve ismertetjük a projekt rövid leírását:

A település egy nemzetközi jelentőséggel bíró élményfürdő kialakítását tervezi.

A fürdőben a tervek szerint részben élmény, részben welness szolgáltatások nyújtása valósulna meg.

A fürdőben helyet kapna - többek között - egy élmény elemekben gazdag ikermedence,”egy vizi óvoda" jellegű gyermekmedence, egy hullámmedence,  egy csúszda és egy ülőpados medence is. A másik részleg welness szolgáltatások láncolatát jelenti, melyben található: szauna, gőz- és pezsgőfürdő, frissítő medence, pihenő szoba, masszázs szolgáltatás.

A beruházás költségvetése és a források:

Saját erő                     (nettó eFt)     250.000

Hitel                                                   250.000

Széchenyi Terv támogatása               500.000

Teljes beruházási összeg                1.000.000

 

Az Isaszegi Élményfürdő a következő létesítményekből áll:

- ülőpados termálmedence, 100 m2-es 32 fokos vízzel,

- beltéri medence 50 m2-es, 32 fokos vízzel,

- pancsoló a legkisebbek szórakozására 10 m2-es medence,

- hullámfürdő 800 m2-es medence, melyben hullámgép működik,

- csúszda fogadó 100 m2-es medence, mely a csúszdák működéséhez szükséges,

A welness központ jelenti a második szolgáltatási csomagot és a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

- zuhanyozó,

- 50 fokos szauna,

- 80 fokos szauna,

- kefés masszázs,

- 2 db gőzfürdő,

- pezsgőfürdő,

- hidegvizes medence,

- ülőpados medence 32 fokos,

- ülőpados medence 35 fokos,

- pihenő, minibár.

Kiegészítő jellegű szolgáltatások veszik körül az előző két szolgáltatási egységet.

A főbejárat és a fogadóterem ad helyet a recepciónak, a pénztárnak, információnak, valamint itt kapna helyet ajándékbolt, édességbolt, újságos pavilon, nyilvános telefon.

A szabadtéren büfék, pavilonok, söröző, gyermekek számára játszótér kialakítása segíti a vendégek teljes körű kiszolgálását.

Fenti terveket a Széchenyi Terv támogatásával tudjuk  megvalósítani.

 

Nagyközségi Önkormányzat

 

FELHÍVÁS

 

A Batthyány Lajos és Erkel Ferenc utcákban elkezdődött a telekértékesítés.

Érdeklődni lehet: reggel 8-tól 18-ig

06-20-567-32-14 telefonon

 

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...