Make your own free website on Tripod.com

I s a s z e g


ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2002.

 

3. sz.

 

Tisztelt Isaszegi Állampolgárok!

 

A képviselő-testület 2002. május 13-i

ülésén hozott határozatok

 

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva -  megvásárolja a 2283/2 hrsz-ú ingatlant Csingér István 2117 Isaszeg, Mátyás király u. 28. sz. alatti lakos tulajdonostól 3 MFt-ért, amivel lehetővé teszi a Harsányi Bálint utcáig terjedő szakaszon a Mátyás király és Szent László utcák közötti utcanyitást.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a MÁV állomás előtti üzletsor épületeinek bővítését nem engedélyezi, mivel az épületek egységes szerkezetűek, a bővítés nem fér bele és nem illeszkedik az egységes település képbe.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a 0203/4 hrsz-ú ipari területből 8.201 m2-t 1.500.- Ft/m2-es áron elad telephely létesítéséhez Marton Szabolcs Pécel, Pesti út 21. sz. alatti telephelyű, isaszegi lakosnak.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - zajterhelés mérőműszert vásárol, hogy a káros zajártalom bármikor bemérhető legyen.

A testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat anyagi helyzetétől függően kerül sor a műszer beszerzésére.

- A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú országos jelentőségű védett természeti

területek helyzetét megismerte. A testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva -

a Duna-Ipoly Nemzeti Park határozatát a Környezetvédelmi Minisztériumnál megtámadja, mivel a határozatban szereplő önkormányzati tulajdonban lévő területek nem  lápok.

- A képviselő-testület - a TK Bizottság javaslatát elfogadva - a lakott terület háromszori - csapadékos idő esetén többszöri - fűnyírására a 2002. évtől kezdődően 5 évre megbízza Roznik László vállalkozót.

A testület egyetért azzal, hogy a vállalkozóval átalánydíjas szerződés megkötésére kerüljön sor 5 MFt + ÁFA összegben.

- A képviselő-testület a szennyvízcsatornára nem rákötött háztartások szennyvízkezelésének és elhelyezésének vizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja.

1. A testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján - egyért azzal, hogy 50.000.- Ft értékhatárig kamatmentes kölcsön csatornarákötésre is adható legyen.

A rendeletet a testület a júniusi ülésén elfogadta.

2. A testület felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Isaszeg Vízmű Kft-vel egyeztetve tegye meg a szükséges intézkedéseket a csatornatársulati hátralékok behajtására.

- A képviselő-testület az Isaszeg Vízmű Kft. felkészülését a nyári vízellátásra az előterjesztés szerint elfogadja.

A testület felkéri az Isaszeg Vízmű Kft-t, hogy a termálfürdő területén lévő ivóvíznyerő kút költségeit előlegezze meg és a kút élőre kötését végezze el.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért azzal, hogy a továbbiakban is 10 fő

közhasznú dolgozót foglalkoztasson a Polgármesteri Hivatal.

A testület közcélú munkavégzésre - környezetvédelem, köztisztaság - ugyancsak 10 fő foglalkoztatását fogadja el, aminek adminisztratív lebonyolítására felkéri a Népjóléti Bizottságot és a hivatal illetékes ügyintézőit.

- A képviselő-testület - az Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadva - a PREVENTIO 2002 Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2117 Isaszeg, Csata u. 2. tulajdonába adja térítésmentesen a rendelőjében található orvosi műszereket,

berendezéseket és a számítógépet.

- A képviselő-testület - az Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadva - a PREVENTIO 2002 Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2117 Isaszeg, Csata u. 2. a háziorvosi tevékenységre vonatkozó megbízási szerződését az előterjesztés szerint elfogadja.

- A képviselő-testület - az Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért azzal, hogy az orvosok gondozási tevékenységére, amiből a vállalkozó orvos is részesül, ügyeleti költségek között egy keretösszeg kerüljön elkülönítésre.

- A képviselő-testület - az Egészségügyi Bizottság javaslatát elfogadva - Vidra Józsefné ápolónő közalkalmazotti jogviszonyát 2002. május 1-től felmentéssel megszűnteti.

A testület a felmentési idő egy részére 2002. augusztus 17-től 2002. december 31-ig a munkavégzés alól mentesíti Vidra Józsefnét.

- A képviselő-testület megismerte Sallai Judit kérelmét.

A testület nem járul hozzá zártkerti ingatlanok belterületbe vonásához és lakássá minősítéséhez.

- A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékozódjon a telefontársaságoknál arról, hogy melyik az a legolcsóbb megoldás, amikor egy központi telefon vonal átirányításával az ügyeletes orvos mindig elérhető lesz a lakosság számára.

 

A képviselő-testület 2002. június 13-i ülésén hozott határozatok

 

- A képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki Palaga Sándornénak, Verseczkyné Sziki Évának és Bakajsza Annának a Községi Sportpályán 2002. június 8-án megtartott és jól megszervezett Gyermeknapért.

- A képviselő-testület a Kós Károly Művészeti Iskola igazgatójának kinevezi Nagy Júlia 2100 Gödöllő Palotakert 6. sz. alatti lakost.

A testület az igazgató  bérét havi bruttó 106000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 51300  Ft-ban állapítja meg.

A kinevezés határozott időre, 2002. augusztus 1-től 2007.július 31-ig szól.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - a Kós Károly Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását a következők szerint fogadja el:

8. Az intézmény tevékenységei:  kiegészül a hangszeres tanszakoknál atrombita, kürt, tuba, szaxofon”-nal.  Mozgás és táncművészeti

területből kimarad a „mozgás és”  szavak és kiegészül a „modern-kortárstánc, balett”-tal.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - 2002. június 14-től engedélyezi a Tornacsarnokban péntekenként este 20.00-24.00 óráig az Éjféli Sportbajnokság megrendezését.

A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - havonta 50.000.- Ft-tal támogatja a programot.

A testület felkéri Szabó Tiborné szervezőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a tornacsarnok  üzemeltetőjével.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - az Isaszegi Művészeti Napok és az Augusztus 20-i ünnepség programját az előterjesztés szerint jóváhagyja.

A részletes programot később közreadjuk.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - egyetért a kisebbségi tanulók részére felzárkóztató 1. osztály indításával.

A testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - 1 fő szakképzett pedagógus alkalmazását engedélyezi a költségvetési tartalék terhére.

- A képviselő-testület - az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát elfogadva - Dobos Olga igazgató nyugdíjazás iránti kérelmét elfogadja és 8 hónapra felmenti a munkavégzés alól.

- A képviselő-testület - a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság javaslatát elfogadva - a bölcsődénél 2002. augusztus 1-től plusz 1 fő csecsemőgondozói, a Polgármesteri Hivatalnál 2002. szeptember 1-től 1 fő köztisztviselői plusz létszámot  engedélyez a költségvetési tartalék terhére.

A testület a hivatalnál a plusz 1 fő foglalkoztatási helyének a meghatározását a hivatal vezetőjére bízza.

- A képviselő-testület nem járul hozzá, hogy az Együtt az Állatokért Állatvédelmi Alapítvány Isaszeg területén állatotthont létesítsen.

 

Isaszeg Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének    14/2002.(VI.11.) sz. rendelete a

háziorvosi körzetek megállapításáról

 

A módosított 2000. évi II. törvény   felhatalmazása alapján a Képviselő-testület az alábbiakat rendeli:

1. §.

Isaszegen 3 felnőtt háziorvosi körzet működik, amelyek területi beosztását ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

2. §.

 

Isaszegen 2 gyermek háziorvosi körzet működik, amelyek területi beosztását ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

3. §.

 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

I s a s z e g, 2002. június 10.

 

Dr. Papolczy Antal s.k.

               jegyző                                                                                 Dr. Tóthné Pacs Vera s.k.                                      polgármester

 

1. sz. melléklet

 

Felnőtt háziorvosi körzetek

 

I. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Kürti József

 

Buda u., Part u., Csillag u., Vágóhíd u., Templom u., Széchenyi u., Marcsányi u., Erdő u., Hajnal u., Klapka u., Jászberényi u., Roham u., Magyar u., Damjanich u., Rákóczi u., Görgey u., Csata u., Sápi u., Jókai u., Ady u., Bercsényi u., Alkotás u., Belsőmajori u., Kertész u., Táncsics u., Zrínyi u., Madách u., Nap u., Batthyány u., Erkel u., Szentgyörgypuszta.

 

II. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász János

 

Petőfi u., Nádor u., Tavaszmező u., Árpád u., Arany J. u., Szent László u., Harsányi Bálint u., Mátyás király u., Béke u., Benkovics u., Hóvirág u., Május 1. u., Március 15. u., Április 6. u., Szent Imre u., Alsóerdősor u., Rákos u., Béke tér, Dózsa Gy. u., Hétvezér u., Botond u., Diófa u., Esze Tamás u., Tompa u., Aulich u., Móricz Zsigmond u., Thököly u., Rét u., Liszt F. köz, Wesselényi u., Kossuth u. 1-től és 2-től a Liszt Ferenc közig, Nagy Sándor u. az Aulich és a Thököly u. között, Gyöngyvirág u.

 

III. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Eszlári Egon

 

Kossuth u. páros és páratlan oldala a Liszt Ferenc köztől végig, Nagy Sándor u. az elejétől az Aulich u-ig, Rózsa u., Nyár u., Vadász u., Toldi u., Hunyadi u., Báthori u., Kinizsi u., Bem u., Hold u., Kölcsey tér, Fenyves u., Alkotmány u., Szent István u., Felsőerdősor u., Jegenye u., Hősök u., Virág u., Csengeri u., Aradi u., Tölgyfa u., Liget tér, Liget u., Akácfa u., Tóth Árpád u., Temesvári u., Orgona u., Nagyváradi u., Kolozsvári u., Pozsonyi u., Kassai u., Bacsó Béla u., József Attila u., Gárdonyi u., Vörösmarty u., Mikszáth u., Deák Ferenc u.,

Martinovics u., Tó u., Dobó u., Ilkamajor.

 

2. sz. melléklet

 

Gyermek háziorvosi körzetek

 

I. sz. gyermekorvosi körzet dr. Schwaiger Mária

 

Ady Endre u., Alkotás u., Templom u., Belsőmajori u., Csata u., Buda u., Part u., Csillag u., Damjanich u., Hajnal u., Erdő u., Görgey u., Jászberényi u., Magyar u., Jókai u., Rákóczi u., Klapka u., Roham u., Sápi u., Vágóhíd u., Széchenyi u., Szentgyörgypuszta, Árpád u., Benkovics u., Nap u., Bercsényi u., Béke u., Béke tér, Hóvirág u., Kertész u., Madách u., Május 1. u., Szent Imre u., Petőfi u., Mátyás k. u. ( Dózsa Györgyig ), Harsányi u., Tavaszmező u., Táncsics u., Alsóerdősor u., Rákos u., Zrínyi u., Március 15., Április 6, Marcsányi u., Nádor u., Arany J. u., Szent László u., Batthyány L. u., Erkel F. u.

 

II. sz. gyermekorvosi körzet Dr. Horváth Anna

 

Bacsó B. u., Bem u., Báthori u., Deák F. u., Gárdonyi G. u., József A. u., Ilkamajor, Kossuth L. u., Hunyadi u., Hold u., Kinizsi u., Mikszáth u., Rét u., Nagy S., Kölcsey u., Móricz Zs. u., Nyár u., Martinovics u., Rózsa u., Tó u., Toldi u., Thököly u., Vadász u., Esze T. u., Kassai u., Pozsonyi u., Alkotmány u., Csengeri u., Dózsa Gy. u., Tölgyfa u., Diófa u., Aradi u., Hősök u., Hétvezér u., Jegenye u., Szt. István u., Felsőerdősor u., Tompa u., Mátyás k. u.( a Dózsa Gy. u-tól végig ), Akácfa u., Wesselényi u., Liget u., Liget tér, Virág u., Fenyves u., Tóth Á. u., Orgona u., Nagyváradi u., Kolozsvári u., Gyöngyvirág u., Aulich u., Botond u., Liszt F. köz, Temesvári u., Dobó u., Vörösmarty u. 

 

Pénzes János képviselő, projekt menedzser hozzászólása a május 27-i falugyűlésről

 

Isaszegi termál program

BESZÁMOLÓ

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Közmeghallgatás!

 

            Megpróbálom összefoglalni az isaszegi termálprogram 2001. november 26-i közmeghallgatáson történt bejelentése óta eltelt eseményeket.

            Igyekszem a leglényegesebb információkat elmondani, ami nem tűnik egyszerű feladatnak, a több kilónyi dokumentum alapján. Természetesen beszámolóm után várjuk az Önök

véleményeit, kérdéseit.

Először ismertetném a

* fürdőfejlesztés koncepcióját, utána

* a megépíteni szándékozott létesítményről szólnék,

* külön említeném a termálkút és a víz minősítési adatokat,

* ezután tételesen felsorolom, hogy a képviselő-testület az elmúlt másfél évben mekkora összeget költött a program előkészítésére,

* milyen pénzügyi háttér áll rendelkezésre,

* és végül milyen lehetőségek vannak a fürdő megvalósítására.

 

Kezdjük talán a legvégén,    2002. május 16-án Isaszeg Nagyközség

 Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztérium által kiírt termálfürdők

fejlesztéséről szóló Széchenyi Terv SzT-2002-

TU-1  pályázatára.

A program megvalósításának tervezett költségvetése 1 milliárd Ft. + ÁFA.

A létesítmény bekerülési költségének 50 %-ára,

azaz 500 millió Ft. állami támogatásra pályázunk.

            Most pedig nézzük az isaszegi termálprogram részleteit:

I. A fürdő fejlesztési koncepciójában az került meghatározásra, hogy legyen egy olyan

nemzetközi jelentőséggel bíró termál és élményfürdő, mely komplex módon képes nyújtani a korszerű szabadidős szolgáltatások sorát, és ezt olyan színvonalon biztosítja, hogy eleget tud tenni a külföldi és hazai turisztikai igényeknek is. Az általánosan ismert  szolgáltatásokon túlmenően rendelkezzen olyan specialitásokkal is, amelyek csak itt találhatók.

A turisztikai és marketing előmunkálatok eredménye, valamint a befektetői

szándékok ismeretében a fürdőben az alábbi funkciók megvalósítása szükséges:

1. Élményfürdő

2. Termálfürdő fedett és szabadtéri medencével

3. Wellness részleg

4. Fitness részleg

5. Fogadó épület

6. Vendéglátás (éttermek, büfék, fagylaltozók, stb.)

7. Irányítási épület

1

II. Másodjára magáról a tervezett fürdőről ejtenék néhány szót.

A főbejárattól lépcső vezet az előcsarnok nagy üvegfelülettel határolt terébe, amely méretéből adódóan (820 m2) alkalmas különböző rendezvények, kiállítások, fogadások lebonyolítására is, így a fürdő funkciójától függetlenül is üzemeltethető (önálló vizesblokkal és vendéglátási kapcsolattal is rendelkezik).

Az élményfürdő egy olyan ikermedencéből áll, amelynek egyik fele épületen belül (350 m2), másik fele szabadtérben (600 m2 ) helyezkedik el, amit egy ún. úszófolyosó köt össze. A fedett téren belül az egyenes partfallal határolt részen úszásra és úszásoktatásra alkalmas rész kerül kialakításra.

A beltérben gyermek medence is épül. Itt nyer elhelyezést a csúszda indítótorony és a fogadó medence is.

A külső térben gyermek medence és gyermek

játszóparadicsom is kialakításra kerül.

            A Wellness részleg a fürdőn belül önálló létesítmény együttest alkot, ennek fantázia neve: RÓMAI FÜRDŐ.

Az emeleten elhelyezett részleg önálló funkcióként üzemeltethető. Itt egymáshoz láncszerűen kapcsolódó "fürdő-élményt" biztosító egységek kerülnek kialakításra:

1. Zuhanyzók

2. 50 0C-os hideg szauna  

3.  80 0C-os meleg szauna  

4.  Kefés masszázs

5.  2 db. Gőzfürdő 

6.  Pezsgő fürdő

7.  Hideg vizes frissítő medence

8.  32 0C-os ülőmedence

9.  35 0C-os ülőmedence

10.  Pihenő szoba

Ehhez a szolgáltatáshoz meleg konyhás étterem is kapcsolódik. Az előtérben esetenként bármilyen szervezett közéleti esemény is lebonyolítható.

Jelen ismeretünk szerint ilyen összeállítású és szervezettségű Wellness-részleg       

Magyarországon még sehol sem működik.

A fürdőfejlesztés a rendelkezésre álló anyagi források és a számításba vett állami támogatások alapján a vázolt program megvalósítását teszi lehetővé.

A teljes program megvalósításához azonban egy gyógyászati egység megépítését is betervezte. Mivel a 02/3 hrsz.-ú területet természetvédelmi okok miatt meg kellett osztani, az élményfürdő a 02/5 hrsz-ú, 5 ha 8585 m2  területen épül fel. Mellette van a  02/6 hrsz-ú, 3 ha 0430 m2  nagyságú védett terület, amely két oldalról is körüljárható és sétaúttal összeköthető a 02/7 hrsz-ú, 2 ha 1668 m2 nagyságú területtel, ahol a gyógyászati rész majd később kerül kialakításra. A pályázatban egy tartalék összeg került elkülönítésre, amely a miocén rétegből nyerhető magas hőfokú és sótartalmú kút későbbi megfúrását célozza meg.

2

A létesítmény elvi építési engedélyezéséhez szükséges tervek az előzőekben említett koncepciót tartalmazzák. Ebben rögzítésre került, hogy minden medence vízforgatásos technológiával fog működni, melyek gondoskodnak a medencevíz szűréséről, hőntartásáról és baktérium mentesítéséről.

Néhány adat a medencék vízmennyiségéről és

hőfokáról:

Kültéri és beltéri élmény és úszó rész:  28 0C   ?   950 m2  felület    1320 m3 térfogat

Beltéri gyermek medence:                    32 0C   ?     40 m2  felület    17,5  m3 térfogat

Kültéri gyermek medence:                   32 0C   ?     50 m2  felület

Pancsoló:                                             32 0C   ?     10 m2   felület

Emeleti részleg:

Ülőpados termál medence                    32 0C   ?   102 m2   felület       82 m3  térfogat

Wellness 1. medence                            30 0C    ?    28 m2   felület       37 m3  térfogat

Wellness 2. medence                            30 0C    ?    28 m2   felület       45 m3  térfogat

Pezsgőfürdő /jakuzzi/ medence            35 0C    ?    10 m2   felület         9 m3  térfogat

Hidegvizes merülő medence                16 0C    ?      4 m2   felület         6 m3  térfogat

Az előző két szolgáltatás-csomagon kívül a főbejárat és a fogadóterem ad helyet a

recepciónak, a pénztárnak, az információnak,

valamint itt kapna helyet édességbolt,

ajándékbolt, újságos, trafik.

A szabadtéren büfék, pavilonok, sörözők, játszótér segíti a vendégek kiszolgálását.

A beruházás része az autóbuszok ás autók részére kialakított parkírozó és a kerékpár tároló is.

III. Vízminőségi adatok

Az Isaszeg 02/3 hrsz. területen fúrt termálkút tervezett költsége 32.950.000 Ft+Áfa volt. A munka elvégzését követő elszámolás alkalmával ezt a  szerződést  24.850.000 Ft+Áfa összegre sikerült módosítani. Ráadásul ebben az árban még egy ivóvízkutat is kialakítanak a kútfúrók.

A kút talpmélysége 520 m. talphőmérséklete

37 0C. A termálvíz vizsgálatát a Vízkutató Vízkémia Kft. akkreditált laboratóriumában végezték el.

A vízmintát 2002. április 26-án vették.

A kifolyó víz hőmérséklete 31,3 0C.

Összetevők:

Nátrium                      73   mg/l         

Klorid                          4     mg/l

Kálium                        2    mg/l                     

Össz. keménység        91 CaO mg/l

Kalcium                       32,6 mg/l                  

Hidrogén-karbonát     372   mg/l

Magnézium                 19,8  mg/l                  

Össz. ásványi anyag    537   mg/l

Ammónium                 1,66 mg/l        

A víz minősítése:  A vizsgált alkotók alapján a víz kevés oldott ásványi anyag tartalmú, nátrium - kalcium - magnézium, - hidrogén - karbonátos jellegű,

kissé kemény termálvíz.

Külső fürdési célra történő felhasználás szempontjából a víz összetétele, jellege, hőmérséklete alapján egyszerű termálvíz.

            IV. Szólni kell a pályázat megvalósíthatósági tanulmányában elemzett és az üzleti tervben levezetett adatokról is.

            A készpénz arányos megtérülés azt mutatja, hogy a beruházó által befektetett tőke a 6. évben megtérül. Természetesen ez csak az állami támogatás elnyerése esetén igaz. Támogatás nélkül ez a befektetés csak a 11. évben lesz először pozitív értékű. Az üzleti terv 2004. január 1-i beüzemeléssel számol, ennek megfelelően értendők a fenti adatok.

A megvalósíthatósági tanulmány összefoglalásában ez áll:

"Természetesen a beruházás  nem csak

vállalkozási és nemzetgazdasági szinten értékelhető, fontos megemlíteni a nagyon kedvező térségi hatásokat is. A projekt eredményének számszerűsítésekor - a beruházó számára termelt nyereségen kívül - fontos figyelmet szentelni a környezetre, a településre és térségre gyakorolt hatásokra is. A fürdő üzemeltetése pozitív hatásokkal fog járni. Ezek a következők:

-   A fürdő üzemeltetése munkahelyeket teremt,

-   A fürdőben bérbe adott egységek (fodrászat, masszázs, természetgyógyász, vendéglátó egységek) további munkahelyeket

teremtenek és az üzemeltetőnek       profitot hoznak.

-   A fürdő által vonzott vendégsereg  a  nagyközség  és  térsége  kereskedelmi  és

   szolgáltató egységeiben többletkeresletet teremt, ezáltal növeli a vállalkozók

   nyereségét,  valamint munkahelyeket is teremthet.

A beruházás és az üzemeltetés előzőekben felsorolt hatásai a multiplikátor  hatáson keresztül megtöbbszöröződve fognak jelentkezni."

            A fürdőfejlesztési koncepcióban szerepelt még egy szabadtéri (800 m2 -es) hullámfürdő és egy csónakázó csatorna és tó, de ez már nem fért volna bele az 1Mrd Ft-os összeghatárba, így ezek nem kerültek bele a tervekbe.

4

V. Az isaszegi termálprogram költségei a Széchenyi terv pályázat

benyújtásának időpontjáig (2002. május 16.          

* Termálvíz tanulmányterv (önkormányzat 2000-ben)               (950.000 Ft. + ÁFA)

                        1.187.000 Ft.

* Fürdőfejlesztési koncepció        (Isaszeg Vízmű

Kft)               1.700.000 Ft. + ÁFA

* Elvi építési eljáráshoz szükséges létesítési

     terv dokumentáció                            (Isaszeg Vízmű Kft)            5.900.000 Ft. + ÁFA

* Termálkút fúrást előkészítő és bonyolítási munkálatok (Isaszeg Vízmű Kft)                                          650.000 Ft. + ÁFA

* SZT-2002-TU-1 jelű pályázati anyag 

     + a marketing és az üzleti terv    (Isaszeg Vízmű Kft)                2.200.000 Ft. + ÁFA         

* Megvalósíthatósági tanulmány         (önkormányzat)            (4.600.000 Ft. + ÁFA)

     (GM. pályázaton 50% állami támogatást nyertünk                     5.750.000 Ft.

      hozzá 2.300.000 Ft.)

* Széchenyi terv pályázati díj       (önkormányzat)               1.500.000 Ft.

---------------------------------------------------------

Összesen:                                                                                             18.887.000 Ft.

Termálkút fúrás                          (Isaszeg Vízmű Kft)                                   24.850.000 Ft. + ÁFA

(1 db. termálkút, 1 db. ivóvízkút)                                                     43.737.000 Ft.

A 2.300.000 Ft. pályázati pénzt visszakapja az önkormányzat        - 2.300.000 Ft.

---------------------------------------------------------

Mindösszesen:            41.437.000 Ft.

(Az Isaszeg Vízmű Kft az ÁFÁ- visszaigényelheti,

ezért csak ott adtuk hozzá ennek költségét, ahol az önkormányzat a munka megrendelője.)

A termálprogram részére lekötött pénzek:   

63 millió Ft.                Kamat  ( 5.100 eFt.)

2002. 05. 20                68.100 eFt.

120 millió Ft.              Kamat  ( 2.977 eFt.)

2002. 05. 20.              122.977 eFt.

22 millió Ft.                Kamat  ( 1.348 eFt.)       

2002. 05. 20.              23.348 eFt.

30 millió Ft.                Kamat  ( 1.337 eFt.)        2002. 05. 20.        31.337 eFt.

235 millió Ft.              Kamat (10.762 eFt.)        2002. 05. 20.          245.762 eFt.

A befejezett munkák számláinak kiegyenlítésére, a lejárt lekötési idejű 30 millió Ft-os számláról önkormányzati határozat alapján, 2002.05.24-én,  31.337millió Ft. kivételre került, amit a  telek értékesítéséből vissza kell pótolni!

A mai napon tehát így,  2002. 05. 27-én,   214.425.000 Ft a lekötött pénzösszeg.

5

Úgy gondolom, az önkormányzat nem illethető

azzal, hogy elherdálta volna az adófizetők pénzét. Az Áfa visszaigénylési lehetőségek kihasználásával hozzávetőlegesen 8,8 Millió Ft-ot takarított meg, a pályázaton nyert 2,3 Millió Ft-al összességében 11 Millió Ft marad a költségvetésben. A lekötött pénzek 10,7 Millió Ft-ot kamatoztak, ráadásul a teljes összeg rendelkezésre áll a beruházás elindításához.

Tehát, ha a gázközmű vagyon kártérítésének lekötésből származó kamatbevételeket is figyelembe vesszük, akkor  30.675.000 Ft lett felhasználva a költségvetésből a program eddigi finanszírozására.

(Csak összehasonlításként szeretném megemlíteni, hogy a Templom utca aszfaltozása 60 millió Ft-ba került.)

            Szeretnék végül szólni arról, hogy milyen lehetőségek vannak a program folytatására, ill., a megvalósítására. Egy dolgot mindjárt le kell szögezni. Szakemberek szerint megfelelő vízhozamú termálkút került kialakításra, hőfoka, ásványianyag tartalma alkalmas a vázolt program működtetésére. Soha nem volt erre pénz, vagy legalábbis egyik vezető testület sem merte felvállalni egy kútfúrás költségeit és kockázatát. Ehhez végül is a Széchenyi-terv termálturisztikai pályázatkiírása adott elég bátorítást. Több évtized után végre választ kaptunk és  bizonyítást nyert, hogy mit rejt a föld mélye, ezt sokféleképpen lehet értékelni, de túljutottunk a hidrogeológiai elemzések időszakán.

Isaszeg földrajzi elhelyezkedése kedvező, napi 1500 fős vendéglétszám, - ismét csak a turisztikai szakemberek véleményét említem-, egy közel 2 milliós főváros mellett, nem tűnik akkora számnak, ami ne lenne teljesíthető.

 Ma már szinte minden állami pályázat benyújtásához feltétel, hogy tervekkel kell rendelkeznie a pályázónak. Ezt a munkát valamikor el kellett végezni, a jövőt illetően szinte minden jelentősebb fejlesztésbe csak komoly tervezés után szabad belekezdeni. Útépítésre is csak így tudtunk állami támogatást nyerni. A sikeres pályázatok elkészítéséhez a Polgármesteri Hivatalt is szakemberekkel kell megerősíteni, mert ez munka már új ismereteket és felkészültséget igényel. Aki ebben a versenyben lemarad, behozhatatlan hátrányba hozza települését. Egyelőre tehát várjuk meg a beadott pályázatunk elbírálását, a hogyan tovább kérdését pedig az eredmény ismeretében döntsük el. Annyit azonban záró gondolatként szeretnék megemlíteni, hogy elég széles körben folynak érdeklődő befektetőkkel tárgyalások, akik nagy üzleti lehetőséget éreznek az isaszegi termálfürdő megvalósításában. Az Önkormányzat azt szeretné, ha ez a beruházás az isaszegieknek a tulajdonában lenne és fejlődésünket szolgálná.

 Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy a Lottón csak az nyerhet aki megvásárolta a szelvényt.

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2002.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2002. évi önkormányzati választásokra felkészülve a választási eljárásról szóló 1997. évi

C. törvény 102. §. alapján megállapítottam az

egyéni választókerületek sorszámát és területét.

A 10 választókerület sorszáma és területi beosztása 2002. július 10-től megtekinthető a Községháza ( Rákóczi u. 45. ) hirdetőtábláján és az interneten a

http://members.tripod.com/~isaszeg címen.

A már hivatkozott törvény 102. §. (2) bekezdése alapján a választókerületek területi beosztása ellen 3 napon belül kifogást lehet benyújtani, amit a területi választási iroda vezetője bírál el.

 

                                   Dr. Papolczy Antal

                                             jegyző

 

Isaszeg Művelődéséért kitüntetés adományozása

 

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata Verseczkyné Sziki Évának a Művelődési Ház igazgatójának az Isaszeg Művelődéséért kitüntetést adományozza.

1976-ban kezdett dolgozni a kartográfiai vállalatnál, majd a főtaxinál könyvtáros, közművelődési előadó, 1987-ben a Szabó Pál Művelődési Otthon népművelője, 1988-ban a Száva Művelődési Otthon vezetője, 1989. őszén került az Isaszegi Művelődési Otthonba és pályázat útján elnyerte 1990-ben az igazgatói feladatok ellátását.

12 éve vezeti nagy szakértelemmel a művelődési otthon munkáját és tudatosan alakította ki a ház jelenlegi arculatát.

A magas szakmai munka eredményét a házban működő csoportok, rendezvények bizonyítják a legjobban.

Vezetése alatt örvendetes módon kiemelkedő lett a helytörténeti hagyományok ápolása, művelése, az utókor számára történő átörökítése.

Az intézményt nagy ambícióval, szakértelemmel vezeti. Szakmai és vezetői ismeretei kimagaslóak, döntései megalapozottak.

Megbízható korrekt vezető és kolléga. Az élet minden területén a jobb minőség elkötelezettje. Kitartó, pontos munkavégzésével példát mutat környezetének.

Ötletgazdag, az ötletek kivitelezésében, a probléma megoldásában, a mindennapi feladatok elvégzésében élen jár.

Hosszan lehetne sorolni mindazt a sokrétű munkát, amit az intézményben irányítása alatt elindított, megszervezett.

1990. óta a következő klubok és szakkörök működtek a legfontosabbakat kiemelve:

Csata Táncegyüttes, Asszonykórus, Nosztalgia

Klub, színjátszók, aerobik, bélyegszakkör, Carminis Kamarakórus, kresz tanfolyam, jóga, kismama klub, disco, természetgyógyász klub, cigány klub, modern tánciskola, szabás-varrás tanfolyam, gitár tanfolyam, tánc tanfolyam, számítógépes tanfolyam, képzőművész szakkör, természetjáró klub, bálok: szilveszeti-farsangi-nőnapi-locsoló, egyházi zenekarok műsorai, gyermeknapi-mikulásnapi-karácsonyi műsorok, ünnepi megemlékezések, községi rendezvények, történelmi napok, májfa döntés, kihívás napja, művészeti napok, játszó ház. A fenti rendezvényeken kívül számos más szervezői feladatokat is ellátott.

A megyei kulturális rendezvények egyik szervezőjeként aktívan rendszeresen részt vesz a Vármegye Fesztiválok előkészítésében, lebonyolításában.

Részt vállal a régió turisztikai életében is. A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület Bizottsági elnökeként működik és dolgozik a régió turisztikai fejlesztésének jobbátételéért.

Három alapítvány kuratóriumi tagjaként dolgozik a település közművelődéséért.

Rendszeresen állítja össze a pályázatokat, amelyekkel a ház technikai felszereltségén próbál javítani, a lehetőségek után kutatva. Rendkívül nyitott, az emberek problémáinak megértésében.

A szakmai igényesség, sokszínűség jellemzi a munkáját, menedzser típus és a jó gazda szellemével képviseli a község kulturális életét.

A fentiekben kifejtett tevékenységéért, a kultúra áldozatos szolgálatáért javasoljuk az Isaszeg Művelődéséért kitüntetés adományozására.

 

Szolgálati emlékérem

 

Dobos Olga 1943. május 20-án született Nagyecseden, édesanyja neve: Keszi Róza, lakik 2117 Isaszeg, Sápi 1.

Az Egri Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát. Szülőfalujában kezdett tanítani, majd 1973. augusztus 1-től Isaszegen dolgozik.

1978-ban munkaközösség vezetőként Gödöllő és környékén dolgozó rajztanárok részvételével alkotó stúdiót szervezett, mely 1985. szeptember 1-től állandó helyen, Szadán Székely Bertalan Rajztanári Stúdió nevén működik, melynek ő a vezetője.

1983-tól rajz szakfelügyelőként is dolgozott.

1996. szeptember 1-től igazgatója, vezetője a Kós Károly Művészeti Iskolának.

38 éve foglalkozik a gyermekek nevelésével, oktatásával.

6 éve vezeti az intézményt nagy ambícióval, szakértelemmel, szakmai és vezetői ismeretei kimagaslóak, döntései megalapozottak. Megbízható, korrekt vezető és kollega. Az élet minden területén a jobb minőség elkötelezettje.

A Pest Megyei Pedagógiai Intézetben szaktanácsadóként és az Oktatási Minisztérium megbízásából országos szakértőként is dolgozik. Minden feladatkörben a művészeti neveléssel foglalkozik.

Fontosnak tartja, hogy tanítványai minél mélyebben megismerjék és hathatósan alkalmazzák a népi kifejezés nyelvét, alkotásaikban és műalkotással való ismerkedés során egyaránt.

Pedagógusként a vizuális nevelés elkötelezettje, magas szintű művelője.

Mindent megtesz annak érdekében, hogy több és jobb lehetőséget biztosítson az iskolában folyó sokrétű művészeti tevékenységhez.

Szakmai kínálatukat minden évben igyekeznek bővíteni, fejleszteni, hogy növendékei megtalálják azt a művészeti területet, amely a szívükhöz a legközelebb áll és ami által nemcsak ismeretekben, hanem lelkileg és érzelmekben is gazdagabbak, jobbak és boldogabbak lesznek.

Növendékei szép eredménnyel vettek részt különböző rajzpályázatokon.

Dobos Olga a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének alapító tagja és a Pest Megyei Területi Vezetője.

Szakértői munkájában a segítségadáson túl nagyon fontosnak tartja az értékekre való odafigyelést, illetve ezek közkinccsé tételét.

Az ország sok művésztelepén megfordult Soprontól Tokajon keresztül Makóig.

Rajzaiból kiállított anyag bemutatja Dobos Olga művészi énjét, hitvallását.

Élményeinek, érzéseinek kifejezéséhez elsősorban a grafika és a tűzzománc lehetőségeit kutatja. Legfőbb tanító mestere a természet, mindig segíti a megújulásban.

Kiállításain bemutatott linómetszetek, tollrajzok, rézkarcok, olajpasztell, kőképek és tűzzománcok eddigi munkásságának a keresztmetszetét adják.

A képek, ami eddig is élt tanítványaiban, tisztelőiben, szülőkben, barátaiban, kollegáiban, hogy kiváló tanár és művész, alkotásai tovább mélyítik. Egy művész, egy lelki küzdelmeket élő ember.

Kitüntetései: Dicsérő Oklevél, Székely Bertalan Emlék Plakett, Miniszteri Dicséret, 1998. augusztus 20-án " Népművelésért " Díjat kapott.

Több évtizede munkálkodik a község életének szebbé tételében.

Egy ciklusban - 1994 - 1998-ig - önkormányzati képviselőnek is megválasztották.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjaként mint képviselő mindig jobbító szándékkal szolgálta nagyközségünk közösségének ügyeit, céljait.

Nyugdíjba vonulása alkalmából tisztelettel nyújtom át a SZOLGÁLATI EMLÉK ÉRMET.

Megköszönöm mindannyiunk nevében eddigi munkásságát, alkotó tevékenységét.

Nyugdíjas éveiben, nagyon jó erőt, egészséget, magánéletében sok boldogságot kívánunk.

 

Dr. Tóthné Pacs Vera      polgármester

                                             Dr. Papolczy Antal   jegyző     

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

 

Podmaniczky Istvánné tanítónő 26 éve dolgozik pedagógusként. Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán tanított, nagy szeretettel és türelemmel nevelte-oktatta tanítványait.

Mindig kiemelt feladatának tekintette a tehetséggondozást, diákjai rendszeresen részt vettek iskolai, körzeti versenyeken, ahol eredményesen szerepeltek.

Sokat tett a községi hagyományok ápolásáért.

A már majdnem elfelejtett népi játékok felelevenítésével, betanításával emlékezetes szép órákat szerzett a szülőknek és a község lakóinak.

A közösségért érzett felelősség, a tenni akarás vezérelte pályája során.

A Népjóléti Bizottság vezetőjeként a segítségre, gondozásra szoruló gyerekek, családok támogatásáért tevékenykedett.

Kitartó, pontos munkavégzése például szolgál fiatalabb kollégái számára.

Nyugdíjba vonulása alkalmából több évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő munkáját szeretnénk megköszönni a Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásával.

 

Balog Istvánné                       Nagy Józsefné

     igazgató                   Közalkalm. Tan. elnöke

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az Isaszeg, Rákóczi u. 14. sz. alatti volt szolgálati lakás orvosi rendelővé való átalakítására.

 

Az épület átalakítási munkái: kőműves, burkoló, tetőfedő-ács, asztalos, víz-gáz-villanyszerelő szakmunkát igényelnek.

 

Az átalakítási munkák kezdési időpontja:

 

            2002. augusztus 01.

                                   befejezés időpontja:

            2002. szeptember 15.

 

A pályázat benyújtási határideje:

            2002. július 25.

 

A tervek megtekinthetők Isaszeg Nagyközség Polgármesteri Hivatalában, Stári Gábor osztályvezetőnél.

 

Telefon: 06-28-493-168

 

 

Isaszegen össz-közműves építési telkek eladók!

A vásárláshoz rendkívüli kedvező

hitel kedvezmény, a helyi takarékszövetkezetben.

 

Érdeklődni lehet:

Tóth Ottó Isaszeg, Damjanich u. 31.

06-20-567-3214 vagy

                        06-28-494-902

 

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal elektronikus-levél címe : Isaszeg@mail.kerszov.hu


emil


A honlap készítõje /SzS'/ Szûcs Gábor (sasmadar@freemail.hu)
Vissza a lap tetejére...
Vissza a kezdõlaphoz...